Change Language :
  • เป็นห้องปฎิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และเป็นผู้นำในการให้บริการวิเคราะห์อาหารทางชีววิทยาโมเลกุล (GMOs) เคมี จุลชีววิทยา และกายภาพ
  • เป็นแหล่งวิจัยพัฒนาวิธวิเคราะห์อาหารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านความแม่นและความไว
  • เป็นแหล่งสนับสนุน อ้างอิง และเผยแพร่ความรู้ด้านวิเคราะห์อาหารระบบคุณภาพตามมาตรฐานต่าง ๆ และความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

      เสริมสร้างความรู้ความชำนาญแก่บุคลากรด้านการวิเคราะห์อาหาร สร้างความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร สร้างชื่อเสียงและความเชื่อมั่นในสมรรถนะของบุคลากรของห้องปฎิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวิทยาการด้านการวิเคราะห์ และพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์สินค้าเกษตรและอาหาร