Change Language :
  • ให้บริการตรวจวิเคราะห์แก่ผู้ประกอบการ ทั้งภายใน และต่างประเทศ ในตัวอย่างอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีมาตรฐาน อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
  • วิจัยและพัฒนาวิธีวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยของอาหารเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารไทยให้มีศักยภาพในการแข่งจันในตลาดโลก
  • ฝึกอบรมด้านการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มพูนความรู้บุคลากรทั้งจากภาครัฐและเอกชน
  • เป็นแหล่งสนับสนุนและอ้างอิงทางวิชาการด้านระบบคุณภาพและมาตรฐานต่าง ๆ และความปลอดภัยของอาหาร