Change Language :

      ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหารเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐ ห้องปฏิบัติการฯได้เริ่มดำเนินการเป็นโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2541 คณะวิทยาศาสตร์ให้การสนับสนุนให้ตั้งโครงการบนชั้น 16ของอาคารมหามกุฏ เป็นเนื้อที่มากกว่า1,200 ตร.ม โครงการฯได้รับการสนับสนุนทางการเงินส่วนหนึ่ง จากกระทรวง อุตสาหกรรม เพื่อจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านเคมี และทางชีววิทยาโมเลกุล และอีกส่วนหนึ่งจากโครงการถ่ายทอด เทคโนโลย ี ไทย-ญี่ปุ่นเพื่อจัดซื้อเครื่องมือ วิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยาและการเชื่อมต่อ เครือข่ายคอมพิวเตอร์นอกจากนี้โครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ยังสนับสนุนการเดินทางไปฝึกอบรมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโครงการอีกด้วย ห้องปฏิบัติการได้เริ่มให้บริการตรวจวิเคราะห์ตั้งแต่เดือนเมษายน 2547 และได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2548