Change Language :
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 คณบดี (ศ. ดร. สุพจน์ หารหนองบัว) ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ (รศ. ดร. ศิริรัตน์ ก๊กผล) และหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร (ผศ. ดร. รมณี สงวนดีกุล) ถวายรายงานการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลากะพงขาวภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและคณะวิทยาศาสตร์จุฬา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2553 พิธีรับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยของอาหารระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมูลนิธิชัยพัฒนา
วันที่ 29 มีนาคม 2553 ณ อาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ ถ่ายภาพร่วมกัน
วันที่ 19 ตุลาคม 2552 กิจกรรมวันอบรมครั้งที่ 3โครงการพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารของสถานประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีบริเวณถนนสีลม เขตบางรัก กทม.
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 กิจกรรมวันแถลงข่าวโครงการพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารของสถานประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีบริเวณถนนสีลม เขตบางรัก กทม