ดอก (Flowers) คือ อวัยวะสืบพันธุ์ของพืชดอก (Flowering plants หรือ Angiosperms) โดยทั่วไปมีส่วนประกอบ 4 ชั้น คือ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย มารู้จักส่วนประกอบของดอกในพืชชนิดต่างๆ ลักษณะภายนอก องค์ประกอบภายใน ความแตกต่างหลากหลาย สีสันสวยงาม

เรียบเรียงโดย ชุมพล คุณวาสี ภาพโดย ชุมพล คุณวาสี และ สหัช จันทนาอรพินท์

รายชื่อพรรณไม้แยกเป็นกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ จำแนกตามวงศ์ (family) และเรียงลำดับตามชื่อวิทยาศาสตร์

 

 
 

 
 

 

ลิขสิทธิ์ของภาพและเนื้อหาทั้งหมดเป็นของภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุญาตให้นำไปใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ แต่ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำหรือลอกเลียนแบบด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือนำภาพและเนื้อหาไปดัดแปลงเพื่อใช้ทำสื่อการสอน สิ่งตีพิมพ์ หรือสิ่งอื่นใดต่อไปอีกโดยไม่ได้รับอนุญาต

 
 
 

 

กลับสู่หน้าแรกหน่วยปฏิบัติการฯ

 

 
   

จัดทำโดย หน่วยปฏิบัติการวิจัยพรรณไม้ประเทศไทย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PLANT OF THAILAND RESEARCH UNIT,  DEPARTMENT OF BOTANY,  FACULTY OF SCIENCE,  CHULALONGKORN UNIVERSITY

last updated 25/8/2549