ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

** ที่อยู่ : อาคารมหาวชิรุณหิศ ชั้น 5 จำนวน 2 ห้อง

1. ห้อง Computer 1 Macbook Pro Retina จำนวน 46 เครื่อง สำหรับอาจารย์จองใช้สอนเท่านั้น

2. ห้อง Computer 2 ASUS K551L i7 จำนวน 76 เครื่อง สำหรับอาจารย์จองใช้สอนเท่านั้น

----------------------------------------

** ที่อยู่ ตึกอัญมณีฯ ชั้น 4 จำนวน 2 ห้อง

1. ห้อง Computer 3 HP DC8100 จำนวน 35 เครื่อง สำหรับอาจารย์จองใช้สอนเท่านั้น

2. ห้อง Computer 4 DELL OPTIPLEX 755 จำนวน 20 เครื่อง สำหรับอาจารย์จองใช้สอนเท่านั้น

----------------------------------------

** ที่อยู่ ตึกอัญมณีฯ ชั้น 5 จำนวน 2 ห้อง

1. ห้อง Computer บริการทั่วไป Acer Veriton6610 i7 จำนวน 25 เครื่อง สำหรับบริการนิสิตทั่วไป

2. ห้อง Computer 5 Acer Veriton6610 i7 จำนวน 16 เครื่อง สำหรับอาจารย์จองใช้สอนเท่านั้น


VDO Conference

** ติดต่อจองใช้งานได้ที่ อาคารอัญมณี ชั้น 4 สำหรับนิสิตทำวิจัย โปรเจ็ค หรือ วิทยานิพนธ์

บริการของคณะ

ลิ้งค์แนะนำ

ข้อมูลภาควิชา

เบอร์ภายในคณะวิทยาศาสตร์