การขอรหัสผ่านใช้งาน Office 365 ภายใต้สิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์)

.

พันธกิจ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มีพื้นที่ให้บริการ 2 ที่คือ ชั้น 5 อาคารมหาวชิรุณหิศ และ ชั้น 5 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ทำหน้าที่ให้บริการด้าน Computing Facilities ในระดับพื้นฐานและระดับสูงแก่ชุมชนคณะวิทยาศาสตร์ และ หน่วยงานภายนอก เพื่อตอบสนองการใช้งานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนและการทำวิจัยอย่างทั่วถึงตลอดเวลา ให้มีประสิทธิภาพทั้งทางด้าน Hardware และ Software ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

 1. เป็นแม่ข่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ (SciNET) เพื่อให้บริการการใช้งานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในคณะ และเพื่อติดต่อเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย (ChulaNet) และอินเทอร์เน็ต (Internet)
 2. สนับสนุนการเรียน การสอนและการวิจัย โดยจะจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย มาทดแทนส่วนที่ล้าสมัยหรือชำรุด และจะจัดให้มีจำนวนคอมพิวเตอร์พอกับการให้บริการนิสิต นักวิจัย คณาจารย์ โดยจะพัฒนาให้ได้อัตราส่วนจำนวนเครื่องต่อจำนวนคนดังนี้คือ 1:10 สำหรับนิสิตปริญญาตรี 1:5 สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา 1:2 สำหรับนักวิจัยและคณาจารย์
 3. สนับสนุนงานทางด้านสารสนเทศของคณะฯ อันประกอบไปด้วย งานฐานข้อมูลความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ ข้อมูลทั่วไปของคณะ ฯ
 4. สนับสนุนงานสารสนเทศทางด้านการบริหารของคณะ ฯ
 5. จัดอบรมคอมพิวเตอร์ ให้กับนิสิต คณาจารย์และบุคลากรในคณะ ฯ

บุคลากร

 • รศ.ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์ (ผู้ช่วยคณบดี)
 • นายสมชาย วงศ์รัตนรักษ์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6) เบอร์ติดต่อ 85352
 • นายยุติ เฉลยสมัย (เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา) เบอร์ติดต่อ 85352
 • นางสาวกฤตาภัค ชูสืบสาย (เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา) เบอร์ติดต่อ 85017
 • นายจักรพันธ์ ขำสาคร (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ) เบอร์ติดต่อ 85352
 • นายสุนทร พิภพสุทธิไพบูลย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์(ระบบคอมพิวเตอร์) เบอร์ติดต่อ 85353
 • นางพรหมชนก ศรีสกุล (เจ้าหน้าที่ธุรการ) เบอร์ติดต่อ 85017
 • นายสุธี สุขพันธุ์ (เจ้าหน้าที่บริการงานช่างคอมพิวเตอร์) เบอร์ติดต่อ 85352
 • นายณภัทร ทิยายน (เจ้าหน้าที่บริการงานช่างคอมพิวเตอร์) เบอร์ติดต่อ 85352
 • นางปิยนันท์ เหล็กขนาย (นักการภารโรง) เบอร์ติดต่อ 85017

บริการของคณะ

ลิ้งค์แนะนำ

ข้อมูลภาควิชา

เบอร์ภายในคณะวิทยาศาสตร์