จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญและบทบาท หน้าที่ของสถาบันการศึกษาในการผลิตมหาบัณฑิตที่เชี่ยวชาญ ในด้านปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ให้ทันต่อการ พัฒนาของอุตสาหกรรมดังกล่าวจึงได้จัดทำหลักสูตรด้านปิโตรเคมี และพอลิเมอร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2528โดยเปิดสอนหลักสูตร

 

 
   

ประมวลรายวิชา >>

รูปแบบโครงร่างวิทยานิพนธ์ >>ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ในเวลาราชการ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 นอกเวลาราชการ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัคร
ป.โท รอบที่ 2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัคร
ป.โท (นอกเวลาราชการ) รอบที่ 2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัคร
ป.เอก รอบที่ 2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัคร
ป.เอก (ด้วยวิธีพิเศษ)

เกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับปริญญา
มหาบัณฑิต

เกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต

วิธีการสมัคร ภาคในเวลาราชการ

วิธีการสมัคร ภาคนอกเวลาราชการ

ประกาศศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2553

 

การรักษาสภาพนิสิตที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

ภาพงานครบรอบ 25 ปี

 


กฎเกณฑ์สำหรับนิสิตปริญญาเอก
การคัดเลือกและคุณสมบัติ
เกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท
เกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอก
โบรชัวร์ปริญญาโทภาคในเวลา
โบรชัวร์ปริญญาโทภาคนอกเวลา
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ

กฎเกณฑ์การเสนอผลงานต่างๆ