ดาวน์โหลด - ภาควิชาวัสดุศาสตร์ : Department of Materials Science

Go to content

Main menu

ดาวน์โหลด

หนังสือรับรอง


 • หนังสือรับรองสถานภาพของนิสิต ภาษาอังกฤษ


*ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วส่งอีเมล์ ถึง คุณบัณฑิต มีสัตย์ bhunditmee@gmail.com

   

แบบประเมินผลการฝึกงาน


 • เอกสารประเมินผลการฝึกงานของนิสิต สังกัดภาควิชาวัสดุศาสตร์


*กรุณาส่งผลการประเมินทางไปรษณีย์หรือทางโทรสารมายัง หัวหน้าภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2218 5544 – 6 โทรสาร 0 2218 5561

 

ขออนุมัติใช้เครื่องมือ


 • แบบขออนุเคราะห์ใช้เครื่องมือในมหาวิทยาลัย (.โท-เอก)  

 • แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องมือ (.โท-เอก)  

 • แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์วัตถุดิบ (.โท-เอก)  
 • แบบขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องมือ (.ตรี)  

 • แบบขอความอนุเคราะห์วัตถุดิบ (.ตรี)  
 • แบบขออนุเคราะห์ใช้เครื่องมือในมหาวิทยาลัย .ตรี  


*
ห้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วส่งอีเมล์ ถึง คุณบัณฑิต มีสัตย์ bhunditmee@gmail.com

 

ขออนุมัติเข้าร่วมประชุมวิชาการ


 • แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมประชุมวิชาการใน-ต่างประเทศ (เทคโนเซรามิก)  

 • แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมประชุมวิชาการใน-ต่างประเทศ (พอลิเมอร์)  

 • แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมประชุมวิชาการใน-ต่างประเทศ (ดุษฎีบัณฑิต)  


*ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วส่งอีเมล์ ถึง คุณบัณฑิต มีสัตย์ bhunditmee@gmail.com

 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์


 • แบบฟอร์มนำส่งวิทยานิพนธ์ให้กรรมการสอบ .โท เซรามิก  

 • แบบฟอร์มนำส่งวิทยานิพนธ์ให้กรรมการสอบ .โท วท.พอลิเมอร์ฯ  

 • แบบฟอร์มนำส่งวิทยานิพนธ์ให้กรรมการสอบ . เอก  


*
ห้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วให้กรรมการสอบลงนามเมื่อรับร่างวิทยานิพนธ์


 • แบบฟอร์มเสนอโครงร่าง วิทยานิพนธ์ .โท ภาษาไทย

 • แบบฟอร์มเสนอโครงร่าง วิทยานิพนธ์ .โท ภาษาอังกฤษ

 • แบบฟอร์มเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ .เอก ไทย

 • แบบฟอร์มเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ .เอกอังกฤษ

 • แบบฟอร์ม ขอให้ออกหนังสือเชิญกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ .โท และ .เอก


ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดโดยตรงจากเว็บไซต์ฝ่ายวิชาการตามด้านล่าง
http://www.acad.sc.chula.ac.th/


*โปรดอ่านและปฏิบัติตามขั้นตอนในการขอสอบวิทยานิพนธ์ตามไฟล์ที่แนบ

**
กรณีเชิญกรรมการสอบจากภายนอก นิสิตต้องระบุชื่อ ตำแหน่ง และที่อยู่ ผู้บังคับบัญชา ของกรรมการสอบนั้นด้วย เพราะต้องเรียนขออนุญาตผ่านผู้บังคับบัญชา

***นิสิตระดับปริญญาโท และเอก สามารถศึกษาระเบียบ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์จากเว็บไซต์
บัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

 

-------ปรับปรุงเมื่อ 27-09-2556------

 
 
Back to content | Back to main menu