เจ้าหน้าที่ - ภาควิชาวัสดุศาสตร์ : Department of Materials Science

Go to content

Main menu

เจ้าหน้าที่

บุคลากร

นายสมคิด ทองศิลา

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา (ครูปฏิบัติการ)
สถานที่ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ ชั้น 1  อาคารวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์: 022185540
โทรสาร: 022185561
E-mail: tsomkid99@gmail.com

นายสมพงษ์ ชุติกุลสวัสดิ์

งานสนับสนุนการเรียนการสอน (ครูปฏิบัติการ)
สถานที่ติดต่อ
ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ ชั้น 3  อาคารแถบ นีละนิธิ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์: 022185066
โทรสาร: 022185063

นางภวรรณพ เหมพันธุ์พิรุฬห์

งานสนับสนุนการเรียนการสอน (นักวิทยาศาสตร์)
สถานที่ติดต่อ

ห้อง 308 อาคารแถบฯ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์: 022185063
โทรสาร: 022185561
E-mail: pawannop@hotmail.com

นายอภิชาต สกุลเอี่ยม

งานพัสดุและการเงิน
สถานที่ติต่อ

ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ ชั้น 1  อาคารวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์: 022185540
โทรสาร: 022185561

นายบัณฑิต มีสัตย์

งานธุรการและสารบรรณ
สถานที่ติต่อ

ห้องธุรการ ชั้น 3  อาคารวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์: 022185544
โทรสาร: 022185561
Email: bhunditmee@gmail.com

นางสาวสุพรรษา โพธิบา

งานธุรการและสารบรรณ
สถานที่ติดต่อ

ห้องธุรการ ชั้น 3  อาคารวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์: 022185546
โทรสาร: 022185561
Email: oh.supansa@hotmail.com, oh.supansa@gmail.com

นางอมร บุญยะ

งานดูแลอาคารสถานที่และความสะอาด
สถานที่ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ ชั้น 3  อาคารแถบ นีละนิธิ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์: 022185063
โทรสาร: 022185063

นางสำเนา สุตวัฒน์

งานดูแลอาคารสถานที่และความสะอาด
สถานที่ติดต่อ

ห้องธุรการ ชั้น 3  อาคารวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์: 022185545
โทรสาร: 022185561

นางอรศิริ วงษ์เจริญ

งานดูแลอาคารสถานที่และความสะอาด
สถานที่ติดต่อ

ห้องธุรการ ชั้น 3  อาคารวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์: 022185545
โทรสาร: 022185561

นางนพพล แดงเฟื่อง

งานดูแลอาคารสถานที่และความสะอาด
สถานที่ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ ชั้น 1  อาคารวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์: 022185540
โทรสาร: 022185561

นาสมบูรณ์ จันทร์เอี่ยม

งานดูแลอาคารสถานที่และความสะอาด
สถานที่ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ ชั้น 1  อาคารวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์: 022185540
โทรสาร: 022185561

นายวิรพงษ์ ครพนม

งานสนับสนุนการเรียนการสอน
สถานที่ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ ชั้น 5  อาคารวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์: 022185553
โทรสาร: 022185561
E-mail: wirapong50@gmail.com

Back to content | Back to main menu