Double Doctoral Degree Program CU-NUT - ภาควิชาวัสดุศาสตร์ : Department of Materials Science

Go to content

Main menu

Double Doctoral Degree Program CU-NUT

หลักสูตร > ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสองปริญญา (Double Doctoral Degree Program) เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) และบัณฑิตศึกษาแห่งวิทยาลัยวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนากาโอกะ (Nagaoka University of Technology, NUT) ประเทศญี่ปุ่น นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาเอกจากทั้งสองประเทศในหลักสูตรนี้จะได้รับการลงทะเบียนเป็นนิสิตภาคปกติของทั้งสองมหาวิทยาลัยพร้อมกัน และจะต้องสำเร็จทุกรายวิชาและสอบผ่านประมวลความรู้ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในประเทศของตนก่อนภายใน 2 ปีการศึกษา ก่อนเดินทางไปศึกษาในอีกมหาวิทยาลัยหนึ่ง จำนวนหน่วยกิตที่ต้องการของหลักสูตรฝั่ง CU คือ วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต และจำนวนหน่วยกิตที่ต้องการของ NUT คือต้องสอบผ่านรายวิชาบังคับและวิชาเลือกรวม 12 หน่วยกิจเป็นอย่างน้อย ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสองปริญญานี้จะได้รับปริญญา Doctoral Degree (Engineering) จาก NUT และ Doctor of Philosophy จาก CU


Study Plan

Year

Semester

Detail

1

1st

Enroll in CU and finish course work/seminar/English requirement for 12 credits (or dissertation for 12 credits). Pass the cumulative/qualifying exam

 

2nd

Start the screening process for DDP, pass the proposal defense, and enroll in CU for 12 credits

2

1st

Enroll at NUT (6 credits) and CU (12 credits)

 

2nd

Enroll at NUT (6 credits) and CU (12 credits)

3

1st

Back to CU and continue the dissertation (0 credits)

 

2nd

Back to CU and continue the dissertation (0 credits)

4

1st

Back to NUT and continue the dissertation (0 credits)

 

2nd

Dissertation Defenses at CU and NUT

Back to content | Back to main menu