ชั้นปีที่ 1 - ภาควิชาวัสดุศาสตร์ : Department of Materials Science

Go to content

Main menu

ชั้นปีที่ 1

นิสิตปัจจุบัน > นิสิตระดับปริญญาตรี

กมลฉัตร แซ่ชี (ไหม)

เลขประจำตัวนิสิต

5633251623

อ.ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช

กัญญภัค ศิริไพศาลทวี (เมย์)

เลขประจำตัวนิสิต

5633252223

อ.ที่ปรกษา

รศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช

กาญจนาวดี สิงขรอาจ (เกรซ)

เลขประจำตัวนิสิต

5633253923

อ.ที่ปรกษา

รศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช

กานต์พิชชา หิรัญยพิสุทธิกุล (อิง)

เลขประจำตัวนิสิต

5633254523

อ.ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช

กำพล กิตติวรารัตน์ (เจ)

เลขประจำตัวนิสิต

5633255123

อ.ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช

ขวัญจันทร์ จันทร์สมวงศ์ (ขวัญ)

เลขประจำตัวนิสิต

5633256823

อ.ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช

ขวัญนภัส ลิ้มพรชัยเจริญ (กิ๊ก)

เลขประจำตัวนิสิต

5633257423

อ.ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช

ขวัญพิพัฒน์ กำแหงเดชพล (แก้ม)

เลขประจำตัวนิสิต

5633258023

อ.ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช

คนัมพร ฉัตรสุพรรณี (นุก)

เลขประจำตัวนิสิต

5633259723

อ.ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช

จงรักษ์ จงชุติมานุรักษ์ (เต้)

เลขประจำตัวนิสิต

5633260223

อ.ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช

ชนิกานต์ มูลรัตน์ (แพร)

เลขประจำตัวนิสิต

5633261923

อ.ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช

ชนิตา พรหมทอง ()

เลขประจำตัวนิสิต

5633262523

อ.ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช

ชนิษฐา ชุนวิเศษ (ลูกแก้ว)

เลขประจำตัวนิสิต

5633263123

อ.ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช

ชาคริยา โภคินธรณ์ (มิล)

เลขประจำตัวนิสิต

5633264823

อ.ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช

ชุติกาญจน์ ศรีแสง (จูล)

เลขประจำตัวนิสิต

5633265423

อ.ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช

ฐาปนี ชื่นแขก (น้ำผึ้ง)

เลขประจำตัวนิสิต

5633266023

อ.ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สิรีรัตน์ จารุจินดา

ฐาปนี ผิวเหลือง (บิว)

เลขประจำตัวนิสิต

5633267723

อ.ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สิรีรัตน์ จารุจินดา

ณภัทร ภาชนะทอง (หยก)

เลขประจำตัวนิสิต

5633268323

อ.ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สิรีรัตน์ จารุจินดา

ณภัทร วิเศษสินธุ์ (เกียร์)

เลขประจำตัวนิสิต

5633269023

อ.ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สิรีรัตน์ จารุจินดา

ณัฐกานต์ หนูนุรักษ์ (ต้อง)

เลขประจำตัวนิสิต

5633270523

อ.ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สิรีรัตน์ จารุจินดา

ณัฐภัทร คำหอม (มายด์)

เลขประจำตัวนิสิต

5633271123

อ.ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สิรีรัตน์ จารุจินดา

ดารารัตน์ บุญบัณฑิต (ดา)

เลขประจำตัวนิสิต

5633272823

อ.ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สิรีรัตน์ จารุจินดา

ธนพร ทองยัง (ตอย)

เลขประจำตัวนิสิต

5633273423

อ.ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สิรีรัตน์ จารุจินดา

ธนพร พัฒนเสถียร (พลอย)

เลขประจำตัวนิสิต

5633274023

อ.ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สิรีรัตน์ จารุจินดา

ธนพล ไกรทัต (เอ็ม)

เลขประจำตัวนิสิต

5633275723

อ.ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สิรีรัตน์ จารุจินดา

ธนาภา สยะรักษ์ (แพร)

เลขประจำตัวนิสิต

5633276323

อ.ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สิรีรัตน์ จารุจินดา

ธยาน์ภร ธนะคุ้มชีพ (ธยาน์)

เลขประจำตัวนิสิต

5633277023

อ.ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สิรีรัตน์ จารุจินดา

ธารินทร์ เดชธรรมธร (ที)

เลขประจำตัวนิสิต

5633278623

อ.ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สิรีรัตน์ จารุจินดา

นทสรวง วินัศปัทมา (เจิดจ้า)

เลขประจำตัวนิสิต

5633279223

อ.ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สิรีรัตน์ จารุจินดา

นภัสสร ชัยเสรี (ไหม)

เลขประจำตัวนิสิต

5633280823

อ.ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สิรีรัตน์ จารุจินดา

นฤนาท ประกอบเที่ยง (วอร์ม)

เลขประจำตัวนิสิต

5633281423

อ.ที่ปรึกษา

ดร.กานต์ เสรีวัลย์สถิตย์

นันท์นภัส ไตรจักร์วนิช (ใบเฟิร์น)

เลขประจำตัวนิสิต

5633282023

อ.ที่ปรึกษา

ดร.กานต์ เสรีวัลย์สถิตย์

นิราวรรณ คำจาย (มายด์)

เลขประจำตัวนิสิต

5633283723

อ.ที่ปรึกษา

ดร.กานต์ เสรีวัลย์สถิตย์

บุญสิตา โศภาคนี (ไวน์)

เลขประจำตัวนิสิต

5633284323

อ.ที่ปรึกษา

ดร.กานต์ เสรีวัลย์สถิตย์

ปภินวิทย์ ธรรมสาโรช (นู๊ป)

เลขประจำตัวนิสิต

5633285023

อ.ที่ปรึกษา

ดร.กานต์ เสรีวัลย์สถิตย์

ปรีณาพรรณ ปิ่นหอม (ขวัญ)

เลขประจำตัวนิสิต

5633286623

อ.ที่ปรึกษา

ดร.กานต์ เสรีวัลย์สถิตย์

ปิยธิดา คำพราว (อีฟ)

เลขประจำตัวนิสิต

5633287223

อ.ที่ปรึกษา

ดร.กานต์ เสรีวัลย์สถิตย์

พรกนก ต่อเอกบัณฑิต (อีฟ)

เลขประจำตัวนิสิต

5633288923

อ.ที่ปรึกษา

ดร.กานต์ เสรีวัลย์สถิตย์

พัชรินทร์ ไกรชา (ฟิล์ม)

เลขประจำตัวนิสิต

5633289523

อ.ที่ปรึกษา

ดร.กานต์ เสรีวัลย์สถิตย์

พัณณ์ชิตา ภัสร์เสนีย์ (ฟาง)

เลขประจำตัวนิสิต

5633290023

อ.ที่ปรึกษา

ดร.กานต์ เสรีวัลย์สถิตย์

พัสรุตม์ พณิชไพโรจน์ (เจแปน)

เลขประจำตัวนิสิต

5633291723

อ.ที่ปรึกษา

ดร.กานต์ เสรีวัลย์สถิตย์

ภัทรภร จันทิพย์วงษ์ (ปอนด์)

เลขประจำตัวนิสิต

5633292323

อ.ที่ปรึกษา

ดร.กานต์ เสรีวัลย์สถิตย์

มาธวี อัศวสันติ (มีน)

เลขประจำตัวนิสิต

5633293023

อ.ที่ปรึกษา

ดร.กานต์ เสรีวัลย์สถิตย์

มาลีวัลย์ พลสระน้อย (น้อย)

เลขประจำตัวนิสิต

5633294623

อ.ที่ปรึกษา

ดร.กานต์ เสรีวัลย์สถิตย์

เมธาวี บุญสิทธิ์ (มิ้นท์)

เลขประจำตัวนิสิต

5633295223

อ.ที่ปรึกษา

ดร.กานต์ เสรีวัลย์สถิตย์

รวิพร ศิริคงเจริญ (พิม)

เลขประจำตัวนิสิต

5633296923

อ.ที่ปรึกษา

ดร.อัญญพร บุญมหิทธิสุทธิ์

รสกร สุริสีหเสถียร (ออย)

เลขประจำตัวนิสิต

5633297523

อ.ที่ปรึกษา

ดร.อัญญพร บุญมหิทธิสุทธิ์

วรเมธ ลีลาล้ำเลิศ (น็อต)

เลขประจำตัวนิสิต

5633298123

อ.ที่ปรึกษา

ดร.อัญญพร บุญมหิทธิสุทธิ์

วรรณนิสา บางหลวง (โย)

เลขประจำตัวนิสิต

5633299823

อ.ที่ปรึกษา

ดร.อัญญพร บุญมหิทธิสุทธิ์

วรัญญา มานะอมรชัยกุล (พลอย)

เลขประจำตัวนิสิต

5633300723

อ.ที่ปรึกษา

ดร.อัญญพร บุญมหิทธิสุทธิ์

วัชรพล ขำช้าง (ติ้บ)

เลขประจำตัวนิสิต

5633301323

อ.ที่ปรึกษา

ดร.อัญญพร บุญมหิทธิสุทธิ์

วัลย์ลี สวัสดี (ยุ้ย)

เลขประจำตัวนิสิต

5633302023

อ.ที่ปรึกษา

ดร.อัญญพร บุญมหิทธิสุทธิ์

วิรากานต์ อินทะนู (บ๋อม)

เลขประจำตัวนิสิต

5633303623

อ.ที่ปรึกษา

ดร.อัญญพร บุญมหิทธิสุทธิ์

วีระพงษ์ นวลวัฒน์ (เจมส์)

เลขประจำตัวนิสิต

5633304223

อ.ที่ปรึกษา

ดร.อัญญพร บุญมหิทธิสุทธิ์

ศกลวรรณ โกมลวิภาต (แนน)

เลขประจำตัวนิสิต

5633305923

อ.ที่ปรึกษา

ดร.อัญญพร บุญมหิทธิสุทธิ์

สฤษดิ์เดช วรรณประเสริฐ (มอส)

เลขประจำตัวนิสิต

5633306523

อ.ที่ปรึกษา

ดร.อัญญพร บุญมหิทธิสุทธิ์

สาวิต วัลลภศิริ (ช้อป)

เลขประจำตัวนิสิต

5633307123

อ.ที่ปรึกษา

ดร.อัญญพร บุญมหิทธิสุทธิ์

สิริจิตร์ วุฒิกรอุดมกิจ (มายด์)

เลขประจำตัวนิสิต

5633308823

อ.ที่ปรึกษา

ดร.อัญญพร บุญมหิทธิสุทธิ์

สุจิตรา ประเสริฐแก้ว (ดาว)

เลขประจำตัวนิสิต

5633309423

อ.ที่ปรึกษา

ดร.อัญญพร บุญมหิทธิสุทธิ์

สุพิชญา กิจไพฑูรย์ (เนม)

เลขประจำตัวนิสิต

5633310023

อ.ที่ปรึกษา

ดร.อัญญพร บุญมหิทธิสุทธิ์

อันนา ยาเลส (นาเดีย)

เลขประจำตัวนิสิต

5633311623

อ.ที่ปรึกษา

ดร.อัญญพร บุญมหิทธิสุทธิ์

Back to content | Back to main menu