แขนงวิชาเซรามิก ปี4 - ภาควิชาวัสดุศาสตร์ : Department of Materials Science

Go to content

Main menu

แขนงวิชาเซรามิก ปี4

นิสิตปัจจุบัน > นิสิตระดับปริญญาตรี > ชั้นปีที่ 4

ชนิดา สุภาภา (นิ)
Chanida Suphapha (Ni)

เลขประจำตัวนิสิต

5333255923

อ.ที่ปริกษา

อ.ดร. สุจาริณี คชวัฒน์
Dr. Sujarinee Kochawattana

ชวิน จีระผดุงเกียรติ (แอ้น)
Chavin Jeerapadungkiat (Ant)

เลขประจำตัวนิสิต

5333256523

อ.ที่ปริกษา

อ.ดร. สุจาริณี คชวัฒน์
Dr. Sujarinee Kochawattana

ชัญญานุช เทียนทอง (เมย์)
Chanyanud Tianthong (May)

เลขประจำตัวนิสิต

5333257123

อ.ที่ปริกษา

อ.ดร. สุจาริณี คชวัฒน์
Dr. Sujarinee Kochawattana

ธนพล  หงษ์ภู่ (น้อท)
Tanapol Hongpoo (Knot)

เลขประจำตัวนิสิต

5333261623

อ.ที่ปริกษา

อ.ดร. สุจาริณี คชวัฒน์
Dr. Sujarinee Kochawattana

ธัญรัศมิ์ ชวัลปัญญวัฒน์ (เพลง)
Thanyarat Chawanpunyawat (Pleng)

เลขประจำตัวนิสิต

5333264523

อ.ที่ปริกษา

อ.ดร. สุจาริณี คชวัฒน์
Dr. Sujarinee Kochawattana

นภเขต จิรบวรพงศา (โน้ต)
Noppakhate Jiraborvornpongsa (Note)

เลขประจำตัวนิสิต

5333266823

อ.ที่ปริกษา

อ.ดร. สุจาริณี คชวัฒน์
Dr. Sujarinee Kochawattana

บัว  เจริญสุพัตราชัย (บัว)
Bua Charoensuphattrachai (Bua)

เลขประจำตัวนิสิต

5333267423

อ.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. พรนภา สุจริตวรกุล
Asst Prof Dr. Pornnapa Sujaridworakun

พลกฤต ทินกร (ข้าวโอ๊ต)
Palakrit Tinnakorn (Oat)

เลขประจำตัวนิสิต

5333274823

อ.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. พรนภา สุจริตวรกุล
Asst Prof Dr. Pornnapa Sujaridworakun

พีร์ ผลานุรักษา (บุ๊ม)
Phee Palanuruksa (Boom)

เลขประจำตัวนิสิต

5333275423

อ.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. พรนภา สุจริตวรกุล
Asst Prof Dr. Pornnapa Sujaridworakun

วรรณศิกา ศิริมงคล (แตงกวา)
Wansika Sirimongkol (Tangkwa)

เลขประจำตัวนิสิต

5333277723

อ.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. พรนภา สุจริตวรกุล
Asst Prof Dr. Pornnapa Sujaridworakun

วัชเรนทร์ วรปรีชาพงศ์ (เน็กท์)
Watcharen Worrapreechapong (Next)

เลขประจำตัวนิสิต

5333278323

อ.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. พรนภา สุจริตวรกุล
Asst Prof Dr. Pornnapa Sujaridworakun

ศุภกร สีทา (เอ)
Supakorn Seetha (A)

เลขประจำตัวนิสิต

5333279023

อ.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. พรนภา สุจริตวรกุล
Asst Prof Dr. Pornnapa Sujaridworakun

อิตถี ทาใจ (อาย)
Ittee Thajai (Eye)

เลขประจำตัวนิสิต

5333281123

อ.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. พรนภา สุจริตวรกุล
Asst Prof Dr. Pornnapa Sujaridworakun

ธเนศ จิตต์โกศล (ป้อ)
Thanes Jitgosol (Por)

เลขประจำตัวนิสิต

5332060623

อ.ที่ปริกษา

ดร.สุจาริณี คชวัฒน์
Dr. Sujarinee Kochawattana

Back to content | Back to main menu