แขนงวิชาเซรามิก ปี3 - ภาควิชาวัสดุศาสตร์ : Department of Materials Science

Go to content

Main menu

แขนงวิชาเซรามิก ปี3

นิสิตปัจจุบัน > นิสิตระดับปริญญาตรี > ชั้นปีที่ 3

ขวัญชนก รุจิพร (ขวัญ)
Kwanchanok Rujiporn (Kwan)

เลขประจำตัวนิสิต

5433258923

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. ธนากร วาสนาเพียรพงศ์
Asst Prof Dr. Thanakorn Wasanapiarnpong

จิรวงศ์ จรรโลงบุตร (เจมส์)
Jirawong Chanlongbutra (James)

เลขประจำตัวนิสิต

5433260023

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. ธนากร วาสนาเพียรพงศ์
Asst Prof Dr. Thanakorn Wasanapiarnpong

จุฑานนท์ บุญประเสริฐ (ไอซ์)
Jutanon Boonprasert (Ice)

เลขประจำตัวนิสิต

5433262323

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. ธนากร วาสนาเพียรพงศ์
Asst Prof Dr. Thanakorn Wasanapiarnpong

ใจพิสุทธิ์ุ สุวรรณชื่น (เทียน)
Jaipisut Suwannachuan (Tian)

เลขประจำตัวนิสิต

5433264623

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. ธนากร วาสนาเพียรพงศ์
Asst Prof Dr. Thanakorn Wasanapiarnpong

ชนกานต์ ประเสริฐแก้ว (คลิม)
Chanakarn Prasertkaew (Kim)

เลขประจำตัวนิสิต

5433265223

อ.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. ธนากร วาสนาเพียรพงศ์
Asst Prof Dr. Thanakorn Wasanapiarnpong

ชนม์นิภา ชั่งใจ (เตย)
Chonnipa Changjai (Toey)

เลขประจำตัวนิสิต

5433266923

อ.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. ธนากร วาสนาเพียรพงศ์
Asst Prof Dr. Thanakorn Wasanapiarnpong

เชิดพงษ์ บรรลุกิจ (กอล์ฟ)
Cherdphong Banlukit (Golf)

เลขประจำตัวนิสิต

5433269823

อ.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. ธนากร วาสนาเพียรพงศ์
Asst Prof Dr. Thanakorn Wasanapiarnpong

ฐิติรัตน์ เตชวิทิตกุล (เฟิร์น)
Thitirat Taechavitidkhul (Fern)

เลขประจำตัวนิสิต

5433270323

อ.ที่ปริกษา

อ.ดร. วันทนีย์ พุกกะคุปต์
Dr. Wantanee Buggakupta

ณัฏฐพัชร เลาหรุ่งพิสิฐ (ทิพย์)
Nattapat Laoharungpisit (Thip)

เลขประจำตัวนิสิต

5433271023

อ.ที่ปริกษา

อ.ดร. วันทนีย์ พุกกะคุปต์
Dr. Wantanee Buggakupta

ณัฐพล อินทร์ถา (เบียร์บูด)
Nuttapon Intha (BeerBood)

เลขประจำตัวนิสิต

5433274923

อ.ที่ปริกษา

อ.ดร. วันทนีย์ พุกกะคุปต์
Dr. Wantanee Buggakupta

ธัญญาเรศ เรืองรัตนไพศาล (พิมพ์)
Tanyares Ruangrattanapaisan (Pim)

เลขประจำตัวนิสิต

5433279023

อ.ที่ปริกษา

อ.ดร. วันทนีย์ พุกกะคุปต์
Dr. Wantanee Buggakupta

พงศธร นาคสุทธิ์ (โบ๊ท)
Pongsatorn Naksuth (Boat)

เลขประจำตัวนิสิต

5433285823

อ.ที่ปริกษา

อ.ดร. วันทนีย์ พุกกะคุปต์
Dr. Wantanee Buggakupta

พงษ์พิพัฒน์ ทองสั่ง (มิกซ์)
Pongpipat Thongsang (Mix)

เลขประจำตัวนิสิต

5433286423

อ.ที่ปริกษา

อ.ดร. วันทนีย์ พุกกะคุปต์
Dr. Wantanee Buggakupta

ภีมฌ์ เกิดสวัสดิ์ (ภีม)
Peam Kerdsawas (Peam)

เลขประจำตัวนิสิต

5433294423

อ.ที่ปริกษา

อ.ดร. วันทนีย์ พุกกะคุปต์
Dr. Wantanee Buggakupta

วรัญญู อ่างทอง (บิ๊ก)
Waranyu Angthong (Big)

เลขประจำตัวนิสิต

5433297323

อ.ที่ปริกษา

อ.ดร. วันทนีย์ พุกกะคุปต์
Dr. Wantanee Buggakupta

วราภรณ์ วันทาพรม (บี)
Waraporn Wantaprom (Bee)

เลขประจำตัวนิสิต

5433298023

อ.ที่ปริกษา

อ.ดร. วันทนีย์ พุกกะคุปต์
Dr. Wantanee Buggakupta

วีนรินทร์ คมน์อนันต์ (บับเบิ้ล)
Winarin Khomanant (Bubble)

เลขประจำตัวนิสิต

5433299623

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. นิศานาถ ไตรผล
Asst Prof Dr. Nisanart Triphol

วีรวรรธ วรรธนอมรกุล (นิกส์)
Veerawat Watana-amornkul (Nics)

เลขประจำตัวนิสิต

5433300523

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. นิศานาถ ไตรผล
Asst Prof Dr. Nisanart Triphol

สิรินุช ปฏิภาภรณ์ (เล็ก)
Sirinuch Patipaporn (Lek)

เลขประจำตัวนิสิต

5433303423

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. นิศานาถ ไตรผล
Asst Prof Dr. Nisanart Triphol

สุทธิพันธ์ วชิรคพรรณ (พาย)
Sutthiphan Vajirakaphan (Pie)

เลขประจำตัวนิสิต

5433307023

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. นิศานาถ ไตรผล
Asst Prof Dr. Nisanart Triphol

สุภาวดี งามเลิศ (เบลล์)
Supawadee Ngamlert (Belle)

เลขประจำตัวนิสิต

5433309223

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. นิศานาถ ไตรผล
Asst Prof Dr. Nisanart Triphol

อดิศักดิ์ ปานเคลือบ (อ้น)
Adisak Pankhluab (Aon)

เลขประจำตัวนิสิต

5433310823

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. นิศานาถ ไตรผล
Asst Prof Dr. Nisanart Triphol

อรกัญญา เจริญวัย (อร)
Orakanya Charoenvai (Orn)

เลขประจำตัวนิสิต

5433312023

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. นิศานาถ ไตรผล
Asst Prof Dr. Nisanart Triphol

อรปิยะ อังอติชาติ (พราว)
Ornpiya Aungatichart (Proud)

เลขประจำตัวนิสิต

5433313723

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. นิศานาถ ไตรผล
Asst Prof Dr. Nisanart Triphol

อัฐวุติ ผลาสินธุ์ (แม็ค)
Attavut Plasin (Mac)

เลขประจำตัวนิสิต

5433314323

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. นิศานาถ ไตรผล
Asst Prof Dr. Nisanart Triphol

Back to content | Back to main menu