สาขาวัสดุศาสตร์ (ป.เอก) - ภาควิชาวัสดุศาสตร์ : Department of Materials Science

Go to content

Main menu

สาขาวัสดุศาสตร์ (ป.เอก)

นิสิตปัจจุบัน > นิสิตระดับปริญญาเอก

นางขนิษฐา วัชราภรณ์ (เอื้อย)
Mr. Kanitta Watcharaporn

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5173904923

E - mail

kanittaw@yahoo.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์

นางศุภวรรณ วิชพันธ์ (เอ๋)
Mrs. Supawan Vichaphand (Aey)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5373889323

E - mail

supawanaey@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ดวงดาว อาจองค์

น.ส.จิตต์โสภา เฉลียวศักดิ์ (อ้อแอ้)
Ms. Jitsopa Chaliewsak

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5373877823

E - mail

panda2ae@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. สิรีรัตน์ จารุจินดา

นางสาวจิตติพร แสงอ่อน (ใบเตย)
Miss Jittiporn Saeng-On (Baitoei)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5472810623

E - mail

toei_js@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. ดวงดาว อาจองค์

นางสาวทัศชา สนจุ้ย (แชมป์)
Ms. Tatcha Sonjui (Champ)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5472824423

E - mail

tatchachamp@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. นันทนา จิรธรรมนุกูล

นางสาวธนวรรณ ฤทธิชัย (กิฟท์)
Miss Thanawan Rittichai (Gift)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5472904023

E - mail

gift.thanawan@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์

นางสาวพัชรภรณ์ ช่วยปลอด (เตย)
Miss Patcharaporn Chuayplod (Toey)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5572828023

E - mail

patcharaporn.c@irpc.co.th

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. ดวงดาว อาจองค์

นางสาวภฤศดี สุขพ่วง (พฤทธิ์)
Ms.Phrutsadee Sukpuang (Prit)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5273835323

E - mail

phrutsadee@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.มัณทนา โอภาประกาสิต

นางสาววรวดี สุชัยยะ (เอื้อง)
Ms.Voravadee suchaiya

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5273844023

E - mail

voravadee_aung@yahoo.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ดวงดาว อาจองค์

นายจรุงกิจ ใจแก้ว (บี)
Mr. Charungkit Jaikaew (Bee)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5572804023

E - mail

charungkit.j@irpc.co.th

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.กาวี ศรีกูลกิจ

นายณัฐภพ สุวรรณเมฆ (โป้ง)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5373903423

E - mail

ittiprns@mtec.or.th

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. กาวี ศรีกูลกิจ

นายพร้อมภูมิ พันธุ์วิโรจน์ (นินจา)
Mr. Prompoom Phanwiroj (Ninja)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5472840423

E - mail

p.prompoom@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. ประณัฐ โพธิยะราช

นายพศวรรธน์ ชัยวุฒินันท์ (วรรธน์)
Mr. Phasawat Chaiwutthinan (Wat)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5173911223

E - mail

phasawat@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์

นายศานติ กุลสิริสวัสดิ์ (ลีม)
Mr. Santi Kulsiriswad (Lem)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5472853623

E - mail

santi.kulsiriswad@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.อรอุษา สรวารี, รศ. ดร. กาวี ศรีกูลกิจ

นายศิวพล พูลเพิ่ม (เฮกซ์)
Mr. Sivaphol Phunphoem (Hex)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5472854223

E - mail

halem_hex@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.อรอุษา สรวารี

นายสาริศ ถนอมชาติ (มี่)
Mr. Sarit Thanomchat (Mie)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5472860023

E - mail

s.thanomchat@yahoo.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. กาวี ศรีกูลกิจ

นายอำนวย ลาภเกษมสุข
Mr. Amnuay Larpkasemsuk

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5273874823

E - mail

Amn_@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์

น้ำผึ้ง ผังไพบูลย์ : Nampueng Pangpaiboon (Nampueng)

เลขประจำตัวนิสิต

5173824023

.ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. นิศานาถ ไตรผล

E-mail

ma2pa@hotmail.com

สุรเชษฐ์ ตุ้มมี : Surachet  Toommee (Bas)

เลขประจำตัวนิสิต

5173918723

.ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. นิศานาถ ไตรผล

E-mail

fresh_bas@hotmail.com

อมรศักดิ์ ชนะกุล : Amornsak Chanakul (Man)

เลขประจำตัวนิสิต

5273930223

อ.ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. นิศานาถ ไตรผล

E-mail

c_amornsak@hotmail.com

พนาวรรณ หวังดี : Phanawan Whangdee (Na)

เลขประจำตัวนิสิต

5472838223

.ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. ดุจฤทัย พงษ์เก่า คะชิมา

E-mail

nana_phy266@hotmail.com

เฉลิมขวัญ มกรพันธุ์: Chalermkwan Makornpan (Namwan)

เลขประจำตัวนิสิต

5472814123

.ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. ธนากร วาสนาเพียรพงศ์

E-mail

c.makornpan@gmail.com

กมลวรรณ ภาคาผล : Kamonwan Pacaphol (Nueng)

เลขประจำตัวนิสิต

5672801123

อ.ที่ปรึกษา

รศ. ดร. ดวงดาว อาจองค์

E-mail

kpacaphol@yahoo.com

ณัฐธิดา ศรีราชยา : Nuttida Srirachya (Ma-Meaw)

เลขประจำตัวนิสิต

5672810823

.ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. กนกทิพย์ บุญเกิด

E-mail

nuttida.sri@gmail.com

ธนากร เทพามาตย: Thanakorn Tepamat (Korn)

เลขประจำตัวนิสิต

5672815023

.ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. ธนากร วาสนาเพียรพงศ์

E-mail

thanakorn.tepamat@hotmail.com

พรชนก ลาวิตา : Pornchanok Lawita (Kae)

เลขประจำตัวนิสิต

5672829823

.ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ

E-mail

kae3158@gmail.com

พิชชา ลิ่วชิรากรณ์ : Pitcha Liewchirakorn (Jog-Jag)

เลขประจำตัวนิสิต

5672834923

.ที่ปรึกษา

รศ. ดร. ดวงดาว อาจองค์

E-mail

pitcha28@hotmail.com

ศราวุธ พงศ์พัฒนพาณิชย์ : Sarawut Pongpattanapanich (Leng)

เลขประจำตัวนิสิต

5672845823

.ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. นันทนา จิรธรรมนุกูล

E-mail

tuwaras@hotmail.com

สุจิตรา อ่อนอุทัย : Sujitra Onutai (Sine)

เลขประจำตัวนิสิต

5672850923

.ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ

E-mail

sujitra.onutai@gmail.com

สุทัศน์ จันบัวลา : Sutas Janbuala (T)

เลขประจำตัวนิสิต

5672852123

.ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. ธนากร วาสนาเพียรพงศ์

E-mail

sutas_jan@dusit.ac.th

นายเอกอาทิตย์ บุญประเสริฐโพธิ์ (โต้ง)
Mr. Aekartit Boonprasertpoh (Tong)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5472870223

E - mail

trx_78@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. ดวงหทัย เพ็ญตระกูล

Back to content | Back to main menu