แขนงวิชาพอลิเมอร์ ปี4 - ภาควิชาวัสดุศาสตร์ : Department of Materials Science

Go to content

Main menu

แขนงวิชาพอลิเมอร์ ปี4

นิสิตปัจจุบัน > นิสิตระดับปริญญาตรี > ชั้นปีที่ 4

กลศาสตร์  นีรนาทมานิต (เพิร์ซ)
Konlasad Neeranatmanit (Persy)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5333251323

E - mail

PerS_Kc41@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.กาวี ศรีกูลกิจ

จิตทิวา เพ็งงาน (เดียร์)
Jittiwa Phengngan (Dear)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5333459623

E - mail

dear_nom_nam@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.กาวี ศรีกูลกิจ

เจตริน  บุญเกิด (เจตต์)
Jedtrin Boonkerd (Jed)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5333254223

E - mail

sir_jetter@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.กาวี ศรีกูลกิจ

ณัฐกันตถ์  คุ้มพะเนียด (ฟุ)
Natthakun Kumpanead (Fu)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5333464723

E - mail

kumpanead@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. อรอุษา สรวารี

ณัฐชยา  ศิริพรอมาตย์ (นัท)
Natchaya Siripornamart (Nat)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5333258823

E - mail

thecomix_jpj@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.กาวี ศรีกูลกิจ

ถิรพล  ถิรมานิต (อาร์ต)
Tirapol Tiramanit (Art)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5333259423

E - mail

art_tp@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.กาวี ศรีกูลกิจ

ธนนันท์  วิทยสิริไพบูลย์ (เกิด)
Tananan Wittayasiripaibon (Kerd)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5333260023

E - mail

kerd_swatch@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.กาวี ศรีกูลกิจ

ธนา   อานันทนะสุวงศ์ (เบน)
Thana Anantanasuwong (Ben)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5333262223

E - mail

thana_bccsc157@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. อรอุษา สรวารี

ปภาวี  ตั้งผลงาม (เกลือ)
Prapavee Tangpholngam (Kleu)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5333270223

E - mail

sanru_13@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. อรอุษา สรวารี

เปรม  ชื่นตา (เปรม)
Prem Chunta (Prem)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5333474023

E - mail

prem.chunta@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. อรอุษา สรวารี

พรนิภา   จันทร์เรือง (กิ๊ฟ)
Pornnipa Janrueng (Gif)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5333272523

E - mail

add_koiob_g@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. อรอุษา สรวารี

พรพิชชา  กนกปรีชาวุฒิ (เชอร์รี่)
Pornpitcha Kanokprechawut (Cherry)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5333273123

E - mail

Putsa38@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. อรอุษา สรวารี

พีรวัส  เอี่ยวปรัชญา (แอล)
Perawat Aiempratsya (L)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5332098523

E - mail

peerawat.iam@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.กาวี ศรีกูลกิจ

Back to content | Back to main menu