แขนงวิชาพอลิเมอร์ ปี3 - ภาควิชาวัสดุศาสตร์ : Department of Materials Science

Go to content

Main menu

แขนงวิชาพอลิเมอร์ ปี3

นิสิตปัจจุบัน > นิสิตระดับปริญญาตรี > ชั้นปีที่ 3

กตัญญู  กุลตระวุฒิ (โจ้)
Katanyu Kultravut (Joe)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5433251423

E - mail

jojoe_m78@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.วันเพ็ญ เตชะบุญเกียรติ

กนกกาญจน์  โสรจศรีสม (แต๊ป)
Kanokkarn Sorojsrisom (Tab)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5433252023

E - mail

tabjung_02@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.วันเพ็ญ เตชะบุญเกียรติ

กมลวรรณ ทองฤทธิ์ (ออม)
Kamonwan Thongrit (Aom)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5433253723

E - mail

oomwin@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.วันเพ็ญ เตชะบุญเกียรติ

กานต์ธีรา เจริญศึกษา (นุ่มนิ่ม)
Karnteera Charoensuksa (Noomnim)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5433254323

E - mail

nn_noomnim@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.วันเพ็ญ เตชะบุญเกียรติ

กานต์พิชชา นาคพันธ์ (ดรีม)
Kanpitcha Nakphan (Dream)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5433255023

E - mail

dreamkanpitch@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.วันเพ็ญ เตชะบุญเกียรติ

กีรติพงศ์ รามทอง (แบงค์)
Keeratipong Ramthong (Bank)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5433256623

E - mail

polymer_bk@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.วันเพ็ญ เตชะบุญเกียรติ

จตุพล  สุรการค้า (ทัช)
Jatupol Surakarnkha (Touch)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5433259523

E - mail

monky_way@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.วันเพ็ญ เตชะบุญเกียรติ

ชุติภา  ธีระศักดิ์โสภณ (โฟน)
Chutipa Teerasaksopon (Phone)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5433268123

E - mail

truly_phone@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.วันเพ็ญ เตชะบุญเกียรติ

ณัฐชา แก้วอร่ามศรี (อุ้ม)
Nuttacha Kaewaramsri (Oom)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5433272623

E - mail

o.oomiez@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สิริวรรณ กิตติเนาวรัตน์

ณัฐนิชา  กิตติชาติวรกุล (นัท)
Nutnicha Kittichatworakul (Nut)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5433273223

E - mail

mini_lovable@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สิริวรรณ กิตติเนาวรัตน์

ธนา  บุนนาค (เน)
Thana Boonnak (Ney)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5433275523

E - mail

neyfeelgood@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สิริวรรณ กิตติเนาวรัตน์

ธนิชกาญจน์  ภูภัทรกิจ (เพชร)
Thanichkarn Phupattarakit (Pach)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5433276123

E - mail

precioustonee@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สิริวรรณ กิตติเนาวรัตน์

ธัญญลักษณ์  จงแสงทอง (พลอย)
Tanyaluck Jongsangtong (Ploy)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5433278423

E - mail

pebble_@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สิริวรรณ กิตติเนาวรัตน์

ธัญยธรณ์  นุชชา (ตอง)
Thunyathorn Nuchcha (Tong)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5433280623

E - mail

bewtong@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สิริวรรณ กิตติเนาวรัตน์

นฤเบศร์  เอี่ยมไอ (เต้)
Naruebet Aim - I (Tae)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5433281223

E - mail

delrakour_n@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สิริวรรณ กิตติเนาวรัตน์

นลินธรณ์  จึงประเสริฐชัย (จ๋อม)
Nalintorn Jungprasertchai (Jom)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5433282323

E - mail

smooty_special@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สิริวรรณ กิตติเนาวรัตน์

ปราณีวรรณ  ตัญวัฒนา (หนามเตย)
Praneewan Tunwattana (Namtoey)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5433284123

E - mail

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล

พรกมล  ปรีชาวุฒิ (พร)
Pornkamon Prijavudhi (Pawn)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5433287023

E - mail

pawn.ahho@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล

พัทธานันท์  จริยะกุลสิทธิ์ (พลอย)
Pattanun Jariyakulsith (Ploy)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5433288723

E - mail

ploy_pattanun@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล

พิชญ์ชุดา  สุวรรณสาร (แพร)
Pitchuda Suwannasarn (Pear)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5433289323

E - mail

lukpear_214@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล

พิศุทธิ์  วิจิตรเศรษฐกุล (อาร์ม)
Pisut Wijitsettakun (Arm)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5433290923

E - mail

arm_48048@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล

เพ็ชรชมพู  ไวยปราชญ์ (โบกี้)
Petchompoo Waiprach (Bogie)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5433291523

E - mail

bogiepetchompoo@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล

ภัททา วงษ์วิเศษ (พลัส)
Patta Wongwiset (Plus)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5433292123

E - mail

nupat_007@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล

ภาสิตา  เปล่งปลั่ง (เมย์)
Pha-sita Plengplung (May)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5433293823

E - mail

mayphasita@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล

มนสิการ  กีรติผจญ (ฟิล์ม)
Manasikarn Keeratiphajon (Film)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5433295023

E - mail

manasi888@yahoo.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.กนกทิพย์ บุญเกิด

วรธิดา  ชื่นสุขุม (มายด์)
Voratida Chuensukum (Mind)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5433296723

E - mail

Maiikiiz_Mind@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.กนกทิพย์ บุญเกิด

สโรชา  จารีบูรณภาพ (เอื้อ)
Sarocha Jareeburanapap (Eur)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5433302823

E - mail

sarocha_eur13@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.กนกทิพย์ บุญเกิด

สุจินดา โชติรัตน์ศิริกุล (แฮม)
Suchinda Chotiradsirikun (Ham)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5433304023

E - mail

hamrakna@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.กนกทิพย์ บุญเกิด

สุชนันท์  มิตรเชื้อชาติ (มะเหมี่ยว)
Suchanun Mitchurechart (Mamaew)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5433305723

E - mail

Suchanun.Mit@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.กนกทิพย์ บุญเกิด

อภิวัฒน์  พงศ์วิสุทธิรัชต์ (โอ๊ต)
Aphiwat Pongwisuthiruchte (Oat)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5433311423

E - mail

riceoat@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.กนกทิพย์ บุญเกิด

อาทิตยา ชัยจรีนนท์ (ฝ้าย)
Atitaya Chaijareenont (Fai)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5433315023

E - mail

fay_love_gerrard@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.กนกทิพย์ บุญเกิด

Back to content | Back to main menu