สาขาเทคโนโลยีเซรามิก (ป.โท) - ภาควิชาวัสดุศาสตร์ : Department of Materials Science

Go to content

Main menu

สาขาเทคโนโลยีเซรามิก (ป.โท)

นิสิตปัจจุบัน > นิสิตระดับปริญญาโท

ธนาภรณ์ อยู่มั่นธรรมา (แฟร์)
Tanaporn Yoomanthamma (Fair)

เลขประจำตัวนิสิต

5372517723

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. รจนา พรประเสริฐสุข
Asst Prof Dr. Rojana Pornprasertsuk

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การขึ้นรูปเซลล์เชื้อเพลิงเซรามิกชนิดนำโปรตอนที่ใช้อิตเทรียมโดปแบเรียมเซอร์โคเนตเป็นอิเล็กโทรไลต์โดยการพอกพูนแบบละอองด้วยไฟฟ้าสถิต (FABRICATION OF PROTONIC CERAMIC FUEL CELL USING YTTRIUM DOPED    BARIUM ZIRCONATE AS ELECTROLYTE BY ELECTROSTATIC SPRAY DEPOSITION)

ต่อพงศ์ ดาวประดับวงษ์ (ต่อ)
Torpong Daupadubwong (Tor)

เลขประจำตัวนิสิต

5372547523

อ.ที่ปริกษา

ผศ.ดร.ธนากร วาสนาเพียรพงศ์
Asst Prof Dr. Thanakorn Wasanapiarnpong

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การขึ้นรูปและลักษณะสมบัติของแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนลโดยการเผาผนึกแบบเกิดปฏิกิริยาบางส่วน (FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF MAGNESIUM ALUMINATE SPINEL   BY PARTIAL REACTION SINTERING)

ชิดชนก ชัยชื่นชอบ์ (หนู)
Chidchanok Chaichuenchob (
Nu)

เลขประจำตัวนิสิต

5471952923

อ.ที่ปริกษา

อ.ดร.สุจาริณี คชวัฒน์
Dr. Sujarinee Kochawattana

หัวข้อวิทยานิพนธ์

พฤติกรรมของวิวัฒนาการรอยแตกบนเกราะใสกันกระสุน (BEHAVIORS OF CRACK DEVELOPMENT ON TRANSPARENT ARMOR)

นิธิวัชร์ นวอัครฐานันท์ (เบียร์)
Nithiwach Nawaukkaratharnant (Beer)

เลขประจำตัวนิสิต

5472005823

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร.ธนากร วาสนาเพียรพงศ์
Asst Prof Dr. Thanakorn Wasanapiarnpong

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การเตรียมมอร์ตาร์ทนไฟเพื่อใช้เป็นแบบหล่อความพรุนตัวสูงสำหรับผลิตกระจกหลอม (PREPARATION OF REFRACTORY MORTAR FOR HIGH POROSITY SLUMPING GLASS MOLD)

ปุลวิชช์ เหลาสุภาพ (แจ้)
Pullawit Lousuphap (Jae)

เลขประจำตัวนิสิต

5472034023

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร.ดุจฤทัย พงษ์เก่า คะชิมา
Asst Prof Dr. Dujreutai Pongkao Kashima

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การแตกสลายสารประกอบฟีนอลในน้ำเสียด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไททาเนีย P-25 ผสมซีเมนต์เคลือบบนตัวรองรับ (PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF PHENOLIC COMPOUNDS IN WASTE WATER USING TITANIA P-25 BLENDED CEMENT COATED ON SUBSTRATE)

เปรียวธิดา จันทรัตน์ (เปรียว)
Priawthida Jantharat (Priaw)

เลขประจำตัวนิสิต

5472035623

.ที่ปริกษา

อ.ดร.สุจาริณี คชวัฒน์
Dr. Sujarinee Kochawattana

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การพัฒนาและผลิตเกราะใสสำหรับการป้องกันระดับ 3 ตามมาตรฐาน NIJ (DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF TRANSPARENT ARMOR FOR LEVEL 3   PROTECTION UNDER NIJ STANDARD)

พจนภรณ์ แฉ่งฉวี (พร)
Potjanaporn Changchawi (Porn)

เลขประจำตัวนิสิต

5472040723

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร.พรนภา สุจริตวรกุล
Asst Prof Dr. Pornnapa Sujaridworakun

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบโฟโตคะตะลิสต์แคดเมียมซัลไฟด์/ซิงก์ออกไซด์และแคดเมียนซัลไฟด์/ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ตอบสนองต่อแสงช่วงที่ตามองเห็น (SYNTHESIS OF VISIBLE LIGHT RESPONSIVE CdS/ZnO AND CdS/TiO2 COMPOSITE PHOTOCATALYST)

พิมทิพย์ ตันนิรัตร์ (จ้อ)
Pimtip Tanniratt (Jor)

เลขประจำตัวนิสิต

5472054523

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร.พรนภา สุจริตวรกุล
Asst Prof Dr. Pornnapa Sujaridworakun

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การเตรียมซิงก์ออกไซด์โฟโตคะตะลิสต์ที่ตรึงบนไดอะทอไมต์โดยใช้วัตถุดิบจากกากของเสียอุตสาหกรรม (PREPARATION OF ZnO PHOTOCATALYST IMMOBILIZED ON DIATOMITE USING RAW MATERIAL FROM INDUSTRIAL WASTE)

สุนีย์พร โพธิ์แก้ว (แอม)
Suneeporn Pokaew (Am)

เลขประจำตัวนิสิต

5472135723

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร.วันทนีย์ พุกกะคุปต์
Dr. Wantanee Buggakupta

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การใช้กากของเสียจากการผลิตคะตะลิสต์สำหรับพอลิเมอร์พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงในเคลือบเซรามิก (UTILIZATION OF WASTE FROM HIGH DENSITY POLYETHYLENE CATALYST PRODUCTION IN CERAMIC GLAZE)

เอกรินทร์ สุบุญ (โย)
Akarin Subun (Yo)

เลขประจำตัวนิสิต

5472168423

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร.ธนากร วาสนาเพียรพงศ์
Asst Prof Dr. Thanakorn Wasanapiarnpong

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผลของลิเทียมอะลูมิเนตต่อการเผาผนึกเซรามิกแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนล ( EFFECTS OF LITHIUM ALUMINATE ON SINTERING OF MAGNESIUM ALUMINATE SPINEL CERAMIC)

กัญญากานต์์ ต่วนชื่น์ (อุ้ม)
Kanyakan Tounchuen (Oum)

เลขประจำตัวนิสิต

5472173523

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร.วันทนีย์ พุกกะคุปต์
Dr. Wantanee Buggakupta

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การเตรียมและลักษณะสมบัติของวัสดุก่อสร้างฐานยิปซัมจากแม่พิมพ์ปลาสเตอร์ใช้แล้ว (PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF GYPSUM-BASED BUILDING MATERIALS FROM USED PLASTER MOULDS)

กมลวรรณ ปินะโต (กิ๊ฟ)
Kamonwan Pinato (Gift)

เลขประจำตัวนิสิต

5571906123

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร.ดุจฤทัย พงษ์เก่า คะชิมา
Asst Prof Dr. Dujreutai Pongkao Kashima

กัณฑ์ณณัฐ เสนีย์คติมา (ตาล)
Kannanut Seneekatima (Tarn)

เลขประจำตัวนิสิต

5571917023

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. รจนา พรประเสริฐสุข
Asst Prof Dr. Rojana Pornprasertsuk

นันท์นภัส ถนอมศรี (ชะเอม)
Nannaphat Thanomsri (Chaaim)

เลขประจำตัวนิสิต

5572011623

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร.พรนภา สุจริตวรกุล
Asst Prof Dr. Pornnapa Sujaridworakun

ภาสกร คงชม (อุ้ย)
Patsakorn Kongchom (Aui)

เลขประจำตัวนิสิต

5572075823

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ
Assist Prof. Dr.Sirithan Jiemsirilers

ศรุต ธีรสรเดช (มาร์ช)
Sarut Teerasoradech (Martz)

เลขประจำตัวนิสิต

5572122623

.ที่ปริกษา

อ.ดร.กานต์ เสรีวัลย์สถิตย์
Dr. Karn Serivalsatit

ศศิรดา ตันจิตวิริยะ (ทิพย์)
Sasirada Tanchitviriya (Tip)

เลขประจำตัวนิสิต

5572123223

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร.ดุจฤทัย พงษ์เก่า คะชิมา
Asst Prof Dr. Dujreutai Pongkao Kashima

ศานตมน เพ็งอุบล (ฟอร์ม)
Sarnatamon Pengoubol (Form)

เลขประจำตัวนิสิต

5572125523

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. นิศานาถ ไตรผล
Asst Prof Dr. Nisanart Triphol

อัญชลี อัญชลีรัตน์ (เจ)
Anchalee Anchaleerat (J)

เลขประจำตัวนิสิต

5572175923

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ
Assist Prof. Dr.Sirithan Jiemsirilers

อาณัติ สายกระสุน (นัด)
Anut Saikrasoon (Nut)

เลขประจำตัวนิสิต

5572178823

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ
Assist Prof. Dr.Sirithan Jiemsirilers

พิสณฑ์ รักษ์จินดา (กาย)
Pison Rukjinda
(Guy)

เลขประจำตัวนิสิต

5572231323

.ที่ปริกษา

.ดร. สุจาริณี คชวัฒน์
Dr. Sujarinee Kochawattana

ยุคลธร ศรีลอย (เตย)
Yukolthorn  Sriloy
(Teay)

เลขประจำตัวนิสิต

5572232023

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร. รจนา พรประเสริฐสุข
Asst Prof Dr. Rojana Pornprasertsuk

ฐิติพร โตจรัส (ส้ม)
Thitiporn   Tocharat (Som)

เลขประจำตัวนิสิต

5671949223

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร.พรนภา สุจริตวรกุล
Asst Prof Dr. Pornnapa Sujaridworakun

ธนัตถ์อร พรพัฒน์เดชอุดม (กอล์ฟ)
Thanataon Pornphatdetaudom (Golf)

เลขประจำตัวนิสิต

5671977823

.ที่ปริกษา

อ.ดร.กานต์ เสรีวัลย์สถิตย์
Dr. Karn Serivalsatit

ธรณิศร  ชูชัยแสงรัตน์ (จูเนียร์)
Thonnisorn  Choochaisangrat (Junior)

เลขประจำตัวนิสิต

5671981223

.ที่ปริกษา

ผศ.ดร.ดุจฤทัย พงษ์เก่า คะชิมา
Asst Prof Dr. Dujreutai Pongkao Kashima

อดิศร แซ่ลี้ (เม้ง)
Adison  Saelee (Meng)

เลขประจำตัวนิสิต

5672127923

.ที่ปริกษา

อ.ดร.กานต์ เสรีวัลย์สถิตย์
Dr. Karn Serivalsatit

เขมกร โกมลศิริสุข (เขม)
Khemmakorn Gomonsirisuk
(Khem)

เลขประจำตัวนิสิต

5672156023

อ.ที่ปริกษา

Back to content | Back to main menu