สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (ป.โท) - ภาควิชาวัสดุศาสตร์ : Department of Materials Science

Go to content

Main menu

สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (ป.โท)

นิสิตปัจจุบัน > นิสิตระดับปริญญาโท

นายสุรพันธ์ อังเวโรจนวิทย์ (เต้ย)
Suraphun Aungwerojanawit (Toey)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5672125623

E - mail

a.suraphun@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวขวัญชีวา  แก้วอินทร์ (บิว)
Kwuncheewa Kaew-in (Bew)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5672155423

E - mail

blueikim@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวชวาศรี  สันติคงสุข (เมย์)
Chawasri Sunticongsuk
(May)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5672158323

E - mail

chawasri@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

 

นายธงชัย  นุชพงษ์
Thongchai Nutchapong

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5672164023

E - mail

pe09520095@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวนฤมล  สังฆะพงศ์ (นัท)
Naruemon Sangkapong (Nut)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5672168623

E - mail

naruemonsangkapong@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวปิยาภรณ์  มั่งมีชัย (เฟิร์น)
Piyaphorn Mungmeechai
(Fern)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5672170823

E - mail

fern_petty@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวภูริชญา  สิทธิจันทร์ (หนูแดง)
Phuritchaya Sitthichan (Nhu-deang)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5672171423

E - mail

Phuritchaya_Sitt@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาววนาลี  ตันศิริ (อาร์ต)
Vanalee Tansiri (Art)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5672173723

E - mail

arttan234@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวกันยารัชต์  แซ่ขอ (อิ๋ว)
Kanyarat Sae-khor (Eeu)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5571918723

E - mail

momo_eeu@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. วันเพ็ญ เตชะบุญเกียรติ

นางสาวธิดาทิพย์  ตันวุฒิพร (ปริ๊นส์)
Thidatip Tunwutthiporn (Prince)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5572000723

E - mail

u_shady@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. ดร. กาวี ศรีกูลกิจ

นายศรยุทธ  วงศ์สัมพันธ์เวช (ดอย)
Sorayut Wongsampanwech (Doy)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5572119823

E - mail

bfkmoshi@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช

นางสาวดวงพร หลำเจริญ (ดวง)
Duangphon Lumjarean (Duang)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5571981123

E - mail

dl.duangphon@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.อรอุษา สรวารี

นายธีรพันธ์  หาญสกุล (ติง)
Theerapun Hansakul (Ting)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5572021923

E - mail

everytiing@live.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ดวงดาว อาจองค์

นางสาวอารีรัตน์  พรามศิริ (อาร์)
Areerat Pramsiri (Ar)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5572182223

E - mail

pui_ar@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. สิรีรัตน์ จารุจินดา

นางสาวลักษมณ  รักศักดิ์ศรี (รัก)
Laksamon Raksaksri (Rak)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5572092423

E - mail

Laksamon.r@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. อัญญพร บุญมหิทธิสุทธิ์

นางสาวลาวัณย์  อธิพันธุ์จินดา (เปีย)
Lawan Athipunjinda (Pere)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5572093023

E - mail

lovelypere@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช

นายชาคริต  สูงประสิทธิ์ (แอป)
Chakrit Soongprasit (Ab)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5471949023

E - mail

ab_noway191@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ดวงดาว อาจองค์

นางสาวทิพวรรณ ชื่นตา (แอน)
Tippawan Chuenta (Ann)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5471982723

E - mail

tippawan-ann@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร.มัณทนา โอภาประกาสิต

นายธนภัทร  ธนพงศ์พิพัฒน์ (โอ๊ต)
Thanapat Thanapongpipat (Oat)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5471986223

E - mail

thanapat_oat@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. ดวงทหัย เพ็ญตระกูล

นายธีรุตม์  หมอแก้ว (ที)
Tirut Morkaew (Tee)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5471996523

E - mail

tirut_m@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. วันเพ็ญ เตชะบุญเกียรติ

นางสาวปรางศิริ  มณีนวล (เตียง)
Prangsiri Maneenoun (Tiang)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5472017323

E - mail

yo-eji_tia@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. สิริวรรณ กิตติเนาวรัตน์

นางสาวปิยกานต์  ประชาโชติกุล (แนท)
Piyakarn Prachachotikul (Nat)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5472030423

E - mail

p-piyakarn@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. วันเพ็ญ เตชะบุญเกียรติ

นางสาวผจงจิต  เหมพนม (ก้อย)
Phajongjit Hempanom (Koi)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5472036223

E - mail

sumo_owaii@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ดร. อุษา แสงวัฒนโรจน์

นางสาวฟิลิปดา  แซ่ลิ้ม (ป้อ)
Philipda Sae-lim (Por)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5472064823

E - mail

philipda.s.cu@hotmail.com, p_pohs@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ดวงดาว อาจองค์

นางสาววรรณพร  พินดวง (จ็อบ)
Wannaporn Pinduang (Job)

เลขประจำตัวนิสิต / ID

5472088923

E - mail

biijujob@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. สิริวรรณ กิตติเนาวรัตน์

Back to content | Back to main menu