Department of Materials Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University - ภาควิชาวัสดุศาสตร์ : Department of Materials Science

Go to content

Main menu

หัวข้องานวิจัยด้านเทคโนโลยีเซรามิก
หัวข้องานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และสิ่งทอ
ข่าวและประกาศของภาควิชา

09/04/2014

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 ดังนี้
- หลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีเซรามิก
- หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
- หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวัสดุศาสตร์

ตั้งแต่ 1 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2557 (รับสมัครรอบสุดท้าย)

ติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://www.grad.chula.ac.th/

09/04/2014

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ดังนี้
- หลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีเซรามิก
- หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
- หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวัสดุศาสตร์

24/09/2013

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาเอก สองปริญญาหลักสูตรสองปริญญา (Double Doctoral Degree Program) เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) และบัณฑิตศึกษาแห่งวิทยาลัยวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนากาโอกะ (Nagaoka University of Technology, NUT) ประเทศญี่ปุ่น นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาเอกจากทั้งสองประเทศในหลักสูตรนี้จะได้รับการลงทะเบียนเป็นนิสิตภาคปกติของทั้งสองมหาวิทยาลัยพร้อมกัน และจะต้องสำเร็จทุกรายวิชาและสอบผ่านประมวลความรู้ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในประเทศของตนก่อนภายใน 2 ปีการศึกษา ก่อนเดินทางไปศึกษาในอีกมหาวิทยาลัยหนึ่ง จำนวนหน่วยกิตที่ต้องการของหลักสูตรฝั่ง CU คือ วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต และจำนวนหน่วยกิตที่ต้องการของ NUT คือต้องสอบผ่านรายวิชาบังคับและวิชาเลือกรวม 12 หน่วยกิตเป็นอย่างน้อย ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสองปริญญานี้จะได้รับปริญญา Doctoral Degree (Engineering) จาก NUT และ Doctor of Philosophy จาก CUโดยเปิดรับสมัครนิสิตรุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 นี้

24/09/2013

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท และเอก ของภาควิชาฯ ภาคการศึกษา ต้น ปีการศึกษา 2557 ดังนี้
-หลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีเซรามิก
-หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
-หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวัสดุศาสตร์

-หลักสูตรปริญญาเอก สองปริญญา (Double Doctoral Degree Program (DDP) CU-NUT
(เปิดรับสมัครเป็นปีแรก)
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.grad.chula.ac.th/

24/09/2013

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาโท ของภาคฯ ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานในการ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Traditional and Advanced Ceramics (ICTA 2013)” และร่วมกับงานจัดแสดงนิทรรศการและบูธสินค้าเซรามิก “ASEAN Ceramics 2013” ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน พ.ศ. 2556 ที่ไบเทคบางนา  กรุงเทพฯ
(1) นายอาณัติ สายกระสุน จากผลงาน "Effect of Silica fume contents and curing temperatures on fabricated porous geopolymer in terms of its properties; density and compressive strength” โดยมี ผศ.ดร.ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ ดร. พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(2) นางสาวสุนีย์พร โพธิ์แก้ว จากผลงาน “Effects of Waste from HDPE Catalyst Production on Melting Behaviour and Thermal Properties of White Opaque Glazes” โดยมี ผศ.ดร.วันทนีย์ พุกกะคุปต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ ผศ.ดร.ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ
(3) นางสาวเปรียวธิดา จันทรัตน์ จากผลงาน “Influence of the Laminate configurations of Transparent Armor on its Ballistic Protection” โดยมี อ.ดร.สุจาริณี คชวัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ Dr. Ryan McCuiston และ ดร. ชัยวฺฒิ  กมลพิลาส เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

24/09/2013

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Traditional and Advanced Ceramics (ICTA 2013) และร่วมกับงานจัดแสดงนิทรรศการและบูธสินค้าเซรามิก ASEAN Ceramics 2013 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน .. 2556 ที่ไบเทคบางนา  กรุงเทพฯ รายละเอียดคลิกที่นี่

 
 

ข่าววัสดุศาสตร์

24/09/2013 ผลึกPerovskiteใหม่สร้างความก้าวหน้าในเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
BBC News website

ข้อดีของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (Dye-sensitised solar cells หรือ DSSCs) คือ ผลิตได้ที่อุณหภูมิต่ำ ทำงานในที่แสงน้อย โปร่งใส และสามารถใช้กับซับสเตรทที่ยืดหยุ่นได้ เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของ DSSCs เพิ่มขึ้นเป็น 15% ทำให้ DSSCs กลายเป็นคู่แข่งที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าและค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ำกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิกอน ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของ DSSCs เป็นผลมาจากการปรับปรุงวิธีการตกผลึก Perovskite (สารย้อมชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นตัวรับพลังงานแสงในเซลล์) บนฟิลม์ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่บางและมีความพรุนตัว ผลการทดลองล่าสุดชี้ให้เห็นว่า  DSSCs สามารถลดราคาต่อวัตต์ของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากเซลล์แสงอาทิตย์ได้อย่างมีนัยสำคัญ
. (
อ่านต่อที่นี่)

24/09/2013

นักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์ Amorphous magnesium carbonate พื้นที่ผิวและดูดซึมน้ำสูงทำลายสถิติสำเร็จ

24/09/2013

ทดสอบความแข็งของวัสดุด้วยความแม่นยำสูงระดับนาโน

24/09/2013

การเคลือบผิวแบบใหม่เปลี่ยนแก้วธรรมดาเป็น Super glass

24/09/2013

พอลิเมอร์สังเคราะห์นำไปสู่เซลล์เชื้อเพลิงแอลคาไลราคาถูก มีประสิทธิภาพและความคงทนสูง

 

ข่าวทั้งหมด>>>


I ♥ Materials Science @ Chula

สมาคมเซรามิกส์ไทย กรุงเทพฯ


ฐานข้อมูลรวบรวมสมบัติของวัสดุทุกประเภท

 

สมาคมเซรามิกส์ไทย กรุงเทพฯ

งานสัมมนาและประชุมวิชาการ
 
 

Date:
Disciplines:
Location:
Event types:
View event details
 

 
Back to content | Back to main menu