บริการค้นหาแหล่งสารนิเทศ

ต้องการค้นหาแหล่งสารนิเทศที่มีหนังสือ-วารสารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Telnet 161.200.145.1    login : Library

List of Libraries with code (CHULALINET)

ต้องการค้นหาแหล่งสารนิเทศที่มีหนังสือ-วารสารจากมหาวิทยาลัยภายในประเทศ

             ดูได้จาก

http://www.sc.chula.ac.th/libpages/universi.htm ซึ่งมี  Web Site ของห้องสมุด มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศรวม 20 แห่ง สามารถตรวจสอบรายชื่อหนังสือและวารสาร แล้วติดต่อใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ได้ที่เจ้าหน้าที่บริการยืม - คืนหนังสือ