บริการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย

ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลงานวิจัยจากฐานข้อมูลออนไลน์   

ฐานข้อมูลรวม ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  http://www.car.chula.ac.th/curef

 

ิดต่อ คุณสุกานดา   ใหญ่โสมะนัง   โทร. 02-2185045   Fax. 218-5045   หรือ               

บรรณารักษ์ห้องสมุด     โทร. 02-2185051