ระเบียบขั้นตอนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ | ลักษณะของการตีพิมพ์เผยแพร่
หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้ง ขั้นตอนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งฯ | HOME

 

ติดต่อสอบถามที่
หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-2218-5002