ประวัติการรับทุนวิจัย / รางวัล
1.เมธีวิจัย สกว. รุ่น 1 (2539-2541) และรุ่น 4 (2542-2544) วุฒิเมธีวิจัย สกว. (2545-2547)

2.The Toray Science Foundation (1996-1999)
3.Thai-French Project  (2003-2007)

4.The Darwin Initiative Project (2006-2009)
5.ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย CHE-RG (2549-2552)
6.รางวัลกองทุนศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ  2539

7.TWAS Award for young scientist in Thailand (Biology)  1997
8.The Robert O’ Bass Award, The Field Museum Chicago  1999
9.ผลงานวิจัยชมเชย คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2550
การได้รับการยอมรับจากวงวิชาการระดับนานาชาติ
ได้รับการแต่งตั้ง หรือเชิญให้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้
1.Adjunct Curator of Mollusc at Museum of  Zoology, University of Michigan, Ann Arbor, USA from (1999- present)
2.Research Associate, The Field Museum Chicago, USA  (2005-2009)
3.Mollusc Specialist SSC (Species Survival Commission) IUCN (World Conservation UNION) (2005-present)
4.President of UNITAS MALACOLOGICA (The World Scientific Society of Malacology)
(2007-present)

เคล็ดลับในความสำเร็จ
มีศรัทธาในตัวเองและทีมงาน

______________________________________________________________________
รางวัลจุลมงกุฎ:เกียรติภูมิวิทยา