รางวัลลูกโลกสีเขียว  ประเภทงานเขียนดีเด่น ครั้งที่ 10
(ผลงาน : โลกร้อนสุดขั้ว วิกฤตอนาคตประเทศไทย)

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์  จารุพงษ์สกุล
ภาควิชา ธรณีวิทยา
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2527 B.Sc. (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2530 M.Sc. (ธรณีวิทยาควอเทอร์นารี่) มหาวิทยาลัยเกียวโต
พ.ศ. 2533 Ph.D. (ธรณีวิทยาควอเทอร์นารี่) มหาวิทยาลัยเกียวโต
ประสบการณ์และผลงาน
เป็นนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญประจำหน่วยศึกษาพิบัติภัยและข้อเสนเทศเชิงพื้นที่ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในโครงการศึกษาบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จนกระทั่งประสบความสำเร็จในการออกแบบโครงสร้างลดแรงคลื่น ช่วยสลายคลื่นให้อ่อนกำลังก่อนถึงชายฝั่ง ช่วยแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งหาดโคลนเป็นผลสำเร็จเป็นแห่งแรกของโลก ที่บ้านขุนสมุทรจึน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ หนังสือสารคดี “โลกร้อนสุดขั้ว วิกฤตอนาคตประเทศไทย” ผลงานของ รศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลจากการทำงานวิจัยในช่วงเวลา 20 ปี ที่ผ่านมาและจากประสบการณ์ที่ได้ร่วมทำงานกับองค์กรระหว่างรัฐบาล ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก เพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกในอดีต ปัจจุบันและอนาคต รวมถึงผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อพิบัติภัยธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาในแนวทางที่ถูกต้องและพอเพียง

______________________________________________________________________
รางวัลจุลมงกุฎ:เกียรติภูมิวิทยา