ประสบการณ์ และการทำงานอื่นให้กับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
ครูสอนดำน้ำ PADI (Professional Association of Diving Instructors), Master Scuba Diver Trainer  (2545 - ปัจจุบัน)
อาจารย์พิเศษ / วิทยากรพิเศษ ให้กับมหาวิทยาลัย รวมถึง หน่วยราชการอื่น เช่น กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ (2546 - ปัจจุบัน)
ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ / ผู้เขียนบทความ / ผู้แปลบทความ ให้นิตยสารทั้งในและต่างประเทศ ด้านการดำน้ำ การอนุรักษ์ทางทะเล และการท่องเที่ยวทางทะเล เป็นต้น (2547 - ปัจจุบัน)
ผู้ประสานงานประจำประเทศไทย โครงการตรวจติดตามความสมบูรณ์ของปะการังในประเทศไทย ภายใต้องค์กรอนุรักษ์ปะการังระหว่างประเทศ Reef Check (สำนักงานใหญ่: รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา) (2549 - ปัจจุบัน)
หัวหน้าโครงการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทางทะเลในเขตพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตก ภายใต้องค์กร
UNESCO/ Intergovernmental Oceanographic Commission: Sub-Commission for the Western Pacific (2551 - ปัจจุบัน)
งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ
งานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ การฟื้นฟูปะการังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแนวปะการัง  นอกจากนั้น ร่วมสนองพระราชดำริ เข้าร่วมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ทำการศึกษาวิจัยความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเล และการเพาะขยายพันธุ์ปะการังโดยการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเพื่อการฟื้นฟูแนวปะการัง โดยได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองทัพเรือ                                                              
  อ่านต่อ >รางวัลจุลมงกุฎ:เกียรติภูมิวิทยา