รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประจำปี 2553
ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์  จารุพงษ์สกุล
ภาควิชา ธรณีวิทยา
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี   วท.บ. (ธรณีวิทยา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2527)
ระดับปริญญาโท   M.Sc. (Quaternary Geology)  Kyoto University, Japan (2530)
ระดับปริญญาเอก   Ph.D.  (Quaternary Geology)  Kyoto University, Japan (2533)

ประสบการณ์และผลงาน
       เริ่มต้นจากได้รู้จัก รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ ถิระมงคล ภาควิชาธรณีวิทยาเป็นผู้ชักชวนและหาทุนให้ไปเรียนต่อระดับปริญญาโทและเอก ที่มหาวิทยาลัยเกียวโต ซึ่งเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงความอดทนทางด้านงานวิจัย ต่อมาหลังจากจบปริญญาเอกใน ปี 2533 กลับมาทำงานที่ภาควิชาธรณีวิทยา ได้มีโอกาศร่วมวิจัยและเรียนรู้งานวิจัยเชิงพื้นที่กับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโต หลายต่อหลายทีมที่มาทำงานในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน  โดยเฉพาะงานวิจัยโครงการศึกษาประวัติศาสตร์การพัฒนาพื้นที่บริเวณดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำต่างๆ ในเอเชียและได้มีโอกาศร่วมทีมไปสำรวจดินดอนสาทเหลี่ยมปากแม่น้ำฮวงโห แม่น้ำซูเจียง แม่น้ำแดง แม่น้ำโขง แม่น้ำอิระวดี แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำมหาพุทธา ซึ่งนับว่าเป็นประสบกาณ์ที่สำคัญมากและมีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะได้เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่เป็นแบบสหสาขาวิชาจากนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกียวโต  ต่อมาเมื่อครั้งที่ช่วยงานบริหาร
                                                                                                                                              อ่านต่อ >รางวัลจุลมงกุฎ:เกียรติภูมิวิทยา