ยกย่องเชิดชูเกียรติ The Science Echo Award ประจำปี 2553

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์
ภาควิชา
ชีววิทยา
ประวัติการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ระดับปริญญาตรี      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาโท     มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาเอก    University of Edinburgh
ประสบการณ์และผลงาน
ประสบการณ์ทำงาน
- อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545 - ปัจจุบัน)
- อดีตเลขานุการคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน จุฬาฯ (CU-IBC)
- คณะอนุกรรมการพิจารณาความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- คณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านพืช ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
-Biosafety Committee (BSC) ของ Armed Forces Research Institute of Medical Sciences (AFRIMS)                                                                                                                         
อ่านต่อ >รางวัลจุลมงกุฎ:เกียรติภูมิวิทยา