ยกย่องเชิดชูเกียรติ The Science Echo Award ประจำปี 2553
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์

ภาควิชา วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2533 มัธยมปลายโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2537 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2540 M.A. (Biology), Central Connecticut State University, U.S.A.
พ.ศ. 2544 Ph.D. (Zoology), University of New Hampshire, U.S.A.

ประสบการณ์และผลงาน
การทำงาน
พ.ศ. 2544 - 2548  อาจารย์  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2548 - 2552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2552 - ปัจุบัน รองศาสตราจารย์  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                                                                                                                             อ่านต่อ >รางวัลจุลมงกุฎ:เกียรติภูมิวิทยา