รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา ประจำปี 2553
ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ทัศนาขจร
ภาควิชา ชีวเคมี
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.  2524  วท.บ. (เคมี)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.  2528 M.Sc. (Biochemistry), University of Montana, USA
พ.ศ.  2531  Ph.D. (Biochemistry), University of Montana, USA
ประสบการณ์และผลงาน
ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ. 2531-2534 อาจารย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
                               โรฒ
พ.ศ. 2534-2537   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
                                ศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2537-2539  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
                                มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2539-2549  รองศาสตราจารย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
                                มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
                                  มหาวิทยาลัย
                                                                                                                                              อ่านต่อ >รางวัลจุลมงกุฎ:เกียรติภูมิวิทยา