นักวิจัยที่มีผลงานได้รับการอ้างอิงสูงสุดของคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2553
                   
(สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์

ที่ทำงานภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญาไท 10330 โทร. 02-218-7644
การศึกษา
2523 จบปริญญาตรีสาขาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2526 จบปริญญาโทสาขาเคมีฟิสิกัล (Physical Chemistry) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2530 จบปริญญาเอกสาขาเคมีทฤษฎี (Theoretische Chemie) Institut f?r Anorganische und Analytische Chemie, Universit?t Innsbruck, Austria
2537 งานหลังปริญญาเอกสาขาเคมีซุปราโมเลกุลาร์ (Supramolecular Chemistry) Laboratoir de Chimie-Physique, Universite Louis Pasteur, Strasbourg, France
ประสบการณ์การและผลงาน
ประสบการณ์
ให้บริการวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง เป็นที่ปรึกษาให้แก่องค์กรเอกชนหลายแห่ง ทำงานบริหารในภาควิชาเคมี และอื่น ๆ
กรรมการพิจารณาผลงานของวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Asian Journal of Physics, Central European Journal of Chemistry, Chemical Physics, Chirality, Frontiers of Environmental Science & Engineering in China, Indian Journal of Chemistry A, Internet Electronic Journal of Molecular Design, Journal of Hazardous Material, Journal of Molecular Structure, Journal of Physical Chemistry A, Molecules, Structure Chemistry, Synlett และ the e-lectures of “Thermodynamics” BENTHAM SCIENCE PUBLISHERS

อ่านต่อ >
______________________________________________________________________
รางวัลจุลมงกุฎ:เกียรติภูมิวิทยา