บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อวิทยานิพนธ์ของผู้สำเร็จการศึกษา

พบทั้งหมด 1,865 เรคคอร์ด แสดง 100 เรคคอร์ด/หน้า จำนวน 19 หน้า

หน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  

3971846023 นางสาวศิริพร จำรัสเลิศลักษณ์   Major: 2761   ปี 2541   Record: 501
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.วิชัย เชิดชีวศาสตร์ และ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน
การเปลี่ยนแปลงของโปรตีน ไขมัน กรดไขมันในเมลิด และลักษณะทั่วไปของถั่วเหลืองหลังจากการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการดีเอ็นเอดีเมทิเลชัน โดยการใช้ 5 azacytidine
ALTERATIONS OF PROTEIN,FAT,FATTY ACIDS IN SEEDS ANDPHENOTYPES OF SOYBEAN Glycine mas (L) Mernill AFTER DNADEMETHYLATION ACTIVATED BY 5 - AZACYTIDINE
 
3971854023 นางสาวศิริพร อัญญะสิมาพันธ์   Major: 2621   ปี 2541   Record: 502
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ
ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างกับฤทธิ์ทางชีวภาพของเฮโลเบน-โซควิโนนและเฮโลไฮโดรควิโนนบางชนิด
STRUCTURE ACTIVITY RELATIONSHIP OF SOME HALOBENZOQUINONESAND HALOHYDROQUINONES
 
3971984923 นายสมยศ หล่อวิทยากร   Major: 2713   ปี 2541   Record: 503
อ.ที่ปรึกษา: รศ.อัปสรสุดา ศิริพงศ์
การวิเคราะห์ข้อมูลอุณหภูมิและความเค็มที่ผิวน้ำทะเลจากทุ่นสำรวจสมุทรศาสตร์ประกอบรูปแบบการไหลเวียนของกระแสน้ำในอ่าวไทยจากแบบจำลองคณิตศาสตร์
ANALYSIS OF SEA SURFACE TEMPERATURE AND SALINITY FROMOCEANOGRAPHIC BOUYS WITH CIRCULATION PATTERNS IN THE GULF OFTHAILAND FROM MATHEMATICAL MODEL
 
3972126023 นางสาวสุดารัตน์ วีระวงศ์   Major: 2621   ปี 2541   Record: 504
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์ และ อ.ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ
การสังเคราะห์สารประกอบ 25,27-[เอ็น,เอ็น-ได-((2-เอทอกซี)เบนซิล)โพรพิลีนไดเอมีน]-26,28-ไดเมทอก-ซี-พารา-เทอร์เชียรี-บิวทิลคาลิก[4]ซารีน และการทดสอบความเป็นเบส และการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับโลหะแทรนซิชันไอออนบางชนิด
SYNTHESIS OF 25,27-[N,N-DI-((2-ETHOXY)BENZYL)PROPYLENEDIAMINE]-26,28-DIMETHOXY-p-TERT-BUTYLCALIX[4]ARENEDIHYDROCHLORIDE AND INVESTIGATION OF ITS BASICITY ANDCOMPLEXATION WITH SOME TRANSITION METAL IONS
 
3972132723 นางสาวสุทธินี สนั่นเสียง   Major: 2731   ปี 2541   Record: 505
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.สุทิน คูหาเรืองรอง
ผลของตะกั่วต่อสมบัติไดอิเล็กทริกและโครงสร้างจุลภาคของแบเรียมสทรอนเซียมไททาเนต
EFFECT OF LEAD ON DIELECTRIC PROPERTIES AND MICROSTRUCTUREOF BARIUM STRONTIUM TITANATE
 
3972207123 นางสาวสุภาพร จันทร์บัวทอง   Major: 2651   ปี 2541   Record: 506
อ.ที่ปรึกษา: รศ.มนทกานติ วัชราภัย
การเลี้ยงอับเรณูข้าวเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีลักษณะต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
RICE ANTHER CULTURE FOR SELECTION OF BROWN PLANTHOPPERRESISTANT LINES
 
3972246623 นายสุรเทพ ภู่ทอง   Major: 2721   ปี 2541   Record: 507
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ศิริพร สิทธิประณีต และ อ.ดร.กนกทิพย์ ภักดีบำรุง
การตรวจสอบความแตกต่างทางพันธุกรรมของผึ้งโพรงไทย Apis ceranaโดยใช้บริเวณควบคุมของไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ
INVESTIGATION OF GENETIC VARIATION AMONG THAI HONEYBEE Apiscerana USING MITOCHONDRIAL DNA CONTROL REGION
 
3972258123 นางสาวสุรัชนา ถิ่นนคร   Major: 2791   ปี 2541   Record: 508
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์ และ อ.ดร.เพียรพรรค ทัศคร
กระบวนการเกิดโฟมของพอลิเมอร์ผสมของพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงและยางธรรมชาติ
FOAMING PROCESS OF HIGH - DENSITY POLYETHYLENE ANDNATURE RUBBER BLENDS
 
3972265523 นางสาวสุรีย์พร ชาวแพรกน้อย   Major: 2611   ปี 2541   Record: 509
อ.ที่ปรึกษา: Dr.Sidney S.Mitchell
การทำทฤษฎีบทบางบทในทฤษฎีกลุ่มและทฤษฎีวงให้เป็นกรณีทั่วไปในวงเสมือน
GENERALIZATIONS OF SOME THEOREMS IN GROUP AND RING THEORY TOSKEWRINGS
 
3972301423 นายแสงชัย วัฒนาเสรีกุล   Major: 2621   ปี 2541   Record: 510
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ
ความสัมพันธ์ของสูตรโครงสร้างและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารในกลุ่ม 4-ไฮดรอกซีคูมารินและสารที่เกี่ยวข้อง
STRUCTURE-ACTIVITY RELATIONSHIP OF 4-HYDROXYCOUMARINS ANDRELATED COMPOUNDS
 
3972335823 นางสาวอธินี วิยกาญจน์   Major: 2791   ปี 2541   Record: 511
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์,Professor James W.Pavlik และ ผศ.ดร.ประไพพิศ แจ่มสุกใส เทอร์ไน
สมบัติการเปล่งแสงฟลูออเรสเซนซ์ของพอลิ(4-คลอโร-2-(4-ไวนิลฟินิล)-5-ฟินิลออกซาโซล-โค-สไตรีน)
FLUORESCENCE EMISSION PROPERTIES OF POLY(4-CHLORO-2-(4-VINYLPHENYL)-5-PHENYLOXAZOLE-CO-STYRENE)
 
3972362723 นางสาวอภิญญา ตันเฮง   Major: 2621   ปี 2541   Record: 512
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วราภรณ์ สีพิพัฒน์ไพบูลย์
การพัฒนาวิธีที่ยังผลในการจำแนกชนิดของสารประกอบอนินทรีย์ปรอท(II) และสารประกอบปรอทอินทรีย์โดยเอชพีแอลซีที่มีเครื่องตรวจวัดโฟโตไดโอดแอร์เรย์
DEVELOPMENT OF AN EFFECTIVE SPECIATION METHOD OF INORGANICMERCURY(II) AND ORGANOMERCURY COMPOUNDS BY HPLC WITHPHOTODIODE ARRAY DETECTOR
 
3972377123 นายอภิสิทธิ์ ศรีอรุณเรืองชัย   Major: 2781   ปี 2541   Record: 513
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล และ รศ.ดร.สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์
การแยกการพิสูจน์เอกลักษณ์ และการใช้ประโยชน์ของอะซิติกแอซิดแบคทีเรียจากผลไม้
ISOLATION, IDENTIFICATION AND APPLICATIONS OF ACETIC ACIDBACTERIA FROM FRUITS
 
3972383923 นางสาวอมรรักษ์ อมรเดชาพล   Major: 2761   ปี 2541   Record: 514
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.โสภณ เริงสำราญ และ ผศ.ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์
ฤทธิ์ในการต้านเชื้อเกลื้อนของน้ำมันหอมระเหยบางชนิด
ANTIPITYRIASIS ACTIVITY OF SOME ESSENTIAL OILS
 
3972408023 นายอรรถกร ปาละสุวรรณ   Major: 2761   ปี 2541   Record: 515
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.โสภณ เริงสำราญ,ผศ.ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ และ ผศ.ดร.ปิยพร ณ นคร
การสังเคราะห์พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากอาหารที่มีกลูโคส และออกตาโนเอต Pseudomonas oleovorans ATCC29347
PRODUCTION OF POLYHYDROXYALKANUATES FROM CULTURE MEDIUMWITH GLUCOSE AND OCTANDATE BY Pseudomonas oleovoransATCC29347
 
3972649923 นายชวลัตว์ โชติกุลพิศาล   Major: 2792   ปี 2541   Record: 516
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.อมร เพชรสม และ นายปฏิพล ธาดากร
การปรับปรุงความทนการโค้งงอของพอลิเมอร์ผสมพีพี/อีพีดีเอ็ม
THE FLEXURAL STRENGTH IMPROVEMENT OF PP/EPDM BLENDS
 
3972707623 นางสาววรรณา ยกสุวรรณ   Major: 2792   ปี 2541   Record: 517
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ และ ดร.วิไลพร เจตนจันทร์
ผลของพลาสติไซเซอร์ผสมต่อสมบัติของพีวีซีคอมพาวด์ชนิดยืดหยุ่น
EFFECT OF PLASTICIZER BLEND ON PROPERTIES OF FLEXIBLE PVCCOMPOUND
 
3972730023 นายสมบูรณ์ ตั้งติรวัฒน์   Major: 2792   ปี 2541   Record: 518
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.นวลพรรณ จันทรศิริ และ ดร.ขอพร สุสังกร์กาญจน์
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและเชนทรานสเฟอร์เอเจนต์ในการสังเคราะห์พอลิไวนิลคลอไรด์น้ำหนักโมเลกุลต่ำ
RELATIONSHIP BETWEEN TEMPERATURE AND CHAIN TRASFER AGENT INTHE SYNTHESIS OF LOW MOLECULAR WEIGHT POLY (VINYL CHLORIDE)RESIN
 
3972846123 นายประยุกต์ ศรีวิไล   Major: 2652   ปี 2541   Record: 519
อ.ที่ปรึกษา: รศ.พรรณี ชิโนรักษ์ และ ผศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ
การศึกษาแฮปโพลไทป์ของยีนบีตาอีโกลบินและรูปแบบการขาดหายไปของยีนแอลฟาโกลบินในประชากรชาวกูย จังหวัดมหาสารคามและสุรินทร์
STUDY OF BETA E-GLOBIN GENE HAPLOTYPES AND GENE DELETIONTYPE OF ALPHA-GLOBIN GENE IN KUI POPULATION IN MAHA SARAKHAMAND SURIN PROVINCES
 
3972903223 นายสราวุฒิ สิทธิกูล   Major: 2652   ปี 2541   Record: 520
อ.ที่ปรึกษา: รศ.พรรณี ชิโนรักษ์ และ รศ.สมทรง เลขะกุล
การศึกษายีน GH-1 ในครอบครัวผู้ป่วยที่มีการเจริญเติบโตผิดปกติจากการขาดฮอร์โมนเติบโต
STUDY OF GH-1 GENE IN FAMILIAL ISOLATED GROWTHHORMONE-DEFICIENT PATIENTS
 
3972930123 นางสาวอโณชา เกตุเวชช์   Major: 2661   ปี 2541   Record: 521
อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.เพียรพรรค ทัศดร และ รศ.ดร.สุเมธ ชวเดช
การบำบัดน้ำเสียจากสถานีบริการน้ำมันโดยระบบฟองลอย
TREATMENT OF PETROL STATION WASTEWATER BY FROTH FLOTATION
 
4072211023 นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล   Major: 2612   ปี 2541   Record: 522
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
การประยุกต์ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมกับการสังเคราะห์วงจรขั้นสูง
APPLICATION OF GENETIC ALGORITHM TO HIGH-LEVEL CIRCUITSYNTHESIS
 
4072222023 นายคำรณ สุนัติ   Major: 2612   ปี 2541   Record: 523
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
การสร้างภูมิคุ้มกันความผิดพร่องสำหรับโครงข่ายประสาทเทียมชนิดกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้
FAULT IMMUNIZATION FOR SUPERVISED ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
 
4072289023 นางสาวนันทพร คงคะจันทร์   Major: 2731   ปี 2541   Record: 524
อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.สุทิน คูหาเรืองรอง และ อ.ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ
การพัฒนาฟิล์มบางและวัสดุเชิงประกอบเฟอร์โรอิเล็กทริกโดยกระบวนการโซล-เจล
DEVELOPMENT OF FERROELECTRIC THIN FILMS AND COMPOSITEMATERIALS BY SOL-GEL PROCESS
 
4072360923 นางสาวรัชนีกร รวมทวี   Major: 2731   ปี 2541   Record: 525
อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.สุทิน คูหาเรืองรอง และ อ.ดร.สุทธิพร ชีวสาธน์
สมบัติเฟอโรอิเล็กทริกของเซรามิกชนิดเลดแคลเซียมไททาเนต-เลดแลนทานัมไททาเนต
FERROELECTRIC PROPERTIES OF (Pb,Ca)TiO3 AND (Pb,La)TiO3CERAMICS
 
4072462223 นางสาวอัจฉรา วิจิตรโกสุม   Major: 2621   ปี 2541   Record: 526
อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ และ ผศ.ดร.วุฒิชัย พาราสุข
พลวัตเชิงโมเลกุลของไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทสในมนุษย์
MOLECULAR DYNAMICS OF HUMAN DIHYDROFOLATE REDUCTASE
 
4073417223 นางสาวศศิวิมล ศิริวโรดม   Major: 2792   ปี 2541   Record: 527
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.นวลพรรณ จันทรศิริ และ นางอรพิณ กุศลสถาพร
ผลของเมทิลเมทาคริเลตต่อสมบัติเชิงกลของพอสเอสเทอร์ชนิดไม่อิ่มตัว
EFFECT OF METHYL METHACRYLATE ON THE MECHANICAL PROPERTIESOF UNSATURATED POLYESTERS
 
C825014 นายรัดน่า บาฮาดู ทาปา   Major: 2609   ปี 2541   Record: 528
อ.ที่ปรึกษา: Prof.Dr.Siriwat Wongsiri และ Prof.Dr.Pensri Tangkanasing,Dr.Benjamin P.Oldroyd
การอพยพของผึ้งหลวง Apis dorsata Fabr.
COLONY MIGRATIONS OF THE GIANT HONEYBEE, Apis dorsata Fabr.
 
C825088 นางสาวเสริมศรี สุกรินทร์   Major: 2611   ปี 2541   Record: 529
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.อิ่มจิตต์ เติมวุฒิพงษ์
ทฤษฎีบทของโรลล์สำหรับฟังก์ชันซึ่งมีค่าอยู่ในปริภูมิบานาค
ROLLE'S THEOREM FOR FUNCTIONS HAVING VALUES IN A BANACHSPACE
 
C825156 นางสาวชนิสรา คชฤทธิ์   Major: 2621   ปี 2541   Record: 530
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ และ Professor James W.Pavlik
โฟโตทรานส์โพสิชันของไตรเมทิลไซลิล-เอ็น-เมทิลพิราโซล
THE PHOTOTRANSPOSITION OF TRIMETHYLSILYL-N-METHYLPYRAZOLE
 
C825164 นายจรัญ ยะฝา   Major: 2621   ปี 2541   Record: 531
อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.อธิชา ฉายสุวรรณ
การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่ถูกกักไว้ภายในซีโอไลต์สำหรับออกซิเดชันของแอลคีน
DEVELOPMENT OF A ZEOLITE ENCAPSULATED CATALYST FOR OXIDATIONOF ALKENES
 
C825325 นายธีรวุฒิ หวังอำนวยพร   Major: 2621   ปี 2541   Record: 532
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ
สารต้านการกินของแมลงจากรากโลดทะนงแดง Trigonostemonreidioides Craib
INSECT ANTIFEEDANTS FROM THE ROOTS OF Trigonostemonreidioides Craib
 
C825426 นางสาวพิมพันธุ์ สายเพชร   Major: 2631   ปี 2541   Record: 533
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ และ รศ.ดร.ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล
ผลของสารสกัดจากใบต้นถอบแถบน้ำต่อการตั้งครรภ์ในหนูแรท
EFFECTS OF CRUDE EXTRACT FROM LEAVES Derris trifoliataLour ON PREGNANCY IN RATS
 
C825483 นายชัชวาล ศรีภักดี   Major: 2641   ปี 2541   Record: 534
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.วิชิต ศรีตระกูล
แบบจำลองสภาพนำไฟฟ้าของโลหะไฮโดรเจน
A MODEL OF ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF LIQUID METALLICHYDROGEN
 
C825528 นายพูนศักดิ์ สันติวิทยานนท์   Major: 2641   ปี 2541   Record: 535
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.อนันตสิน เตชะกำพุช และ ผศ.กิรณันต์ รัตนธรรมพันธ์
การพัฒนาอุปกรณ์ตัวรับรู้ไพโรอิเล็กทริกโดยใช้พอลิไวนิลิดีน-ฟลูออไรด์
DEVELOPMENT OF PYROELECTRIC SENSOR DEVICES USING POLY(VINYLIDENE FLUORIDE)
 
C825611 นายธีระ ธารา   Major: 2641   ปี 2541   Record: 536
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.พิศิษฐ์ รัตนวรารักษ์
ตัวแผ่กระจายสำหรับศักย์ของออสซิลเลเตอร์ที่ประกอบด้วยพจน์กำลังสองและสาม
PROPAGATOR FOR POTENTIAL OF AN OSCILLATOR WITH QUADRATICAND CUBIC TERMS
 
C825644 นายวิรัตน์ แสงเลข   Major: 2641   ปี 2541   Record: 537
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.มยุรี เนตรนภิส
การจำลองการจับอนุภาคในตัวกรองแม่เหล็กแบบทรงกระบอก
MODELLING OF PARTICLE ENTRAPMENT IN A CYLINDRICAL MAGNETICFILTER
 
C825669 นางสาวชโลทร เลิศอนันต์สกุล   Major: 2651   ปี 2541   Record: 538
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.กระบวน วัฒนปรีชานนท์
การเก็บรักษาและการเตรียมก่อนเพาะเมล็ดหวายโป่งCalamus latifolius Roxb.
SEED STORAGE AND PRETREATMENTS OF Calamus latifolius Roxb.
 
C825712 นายวันชัย สังฆ์สุข   Major: 2651   ปี 2541   Record: 539
อ.ที่ปรึกษา: รศ.มนทกานติ วัชราภัย และ อ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์
การสะสมโพรลีนและน้ำตาลของข้าวทนเค็มเมื่อได้รับภาวะเค็มและแล้ง
PROLINE AND SUGAR ACCUMULATION IN SALT TOLERANT RICE LINESDURING SALT AND DROUGHT STRESS
 
C825720 นางสาววรัญญา คำปัน   Major: 2651   ปี 2541   Record: 540
อ.ที่ปรึกษา: รศ.มนทกานติ วัชราภัย และ อ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์
ปริมาณโพรลีนและน้ำตาลเมื่อข้าวอยู่ในสภาวะแล้ง และการคัดเลือกข้าวทนแล้ง
PROLINE AND SUGAR CONTENT IN RICE DURING DROUGHT STRESSCONDITION AND THE SELECTION OF DROUGHT TOLERANT RICE
 
C825745 นายสำเร็จ สีเครือดง   Major: 2652   ปี 2541   Record: 541
อ.ที่ปรึกษา: รศ.สุมิตรา คงชื่นสิน และ ผศ.พัชรา ลิมปนะเวช
การผสมพันธุ์ข้ามชนิดและการเลี้ยงออวุลของลูกผสมระหว่างดองดึงGloriosa superba และ G. rothschildiana O' Brien
INTERSPECIFIC HYBRIDIZATION AND OVULE CULTURE OF HYBRIDBETWEEN CLIMBING LILY (Gloriosa superba Linn.) AND G.rothschildiana O' Brien
 
C825761 นายไพศาล ปั้นสง่า   Major: 2661   ปี 2541   Record: 542
อ.ที่ปรึกษา: ศ.ดร.สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ
การบำบัดน้ำเสียด้วยฟลูอิไดซ์เบดสามเฟส
WASTEWATER TREATMENT BY THREE PHASE FLUIDIZED BED
 
C825846 นางสาวบุษกร พงศ์อรพินท์   Major: 2671   ปี 2541   Record: 543
อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.ปัญญา จารุศิริ และ ผศ.สมบัติ อยู่เมือง
การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างแบบจำลองคุณภาพบางประการของถ่านหินจากแหล่งสินปุน จังหวัดนครศรีธรรมราช และแหล่งสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
APPLICATION OF COMPUTER PROGRAMS TO SOME COAL QUALITYMODELLING AT SIN PUN DEPOSIT, CHANGWAT NAKHON SI THAMMARATAND SABA YOI DEPOSIT, CHANGWAT SONGKHLA
 
C825854 นายสันต์ อัศวพัชระ   Major: 2671   ปี 2541   Record: 544
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ปัญญา จารุศิริ และ รศ.ดร.ชัยยุทธ ขันทปราบ
การลำดับชั้นตามลักษณะหินของหินคาร์บอเนตพาลีโอโซอิกตอนบนในพื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดเลย
LITHOSTRATIGRAPHY OF UPPER PALAEOZOIC CARBONATE ROCKS INTHE SOUTHEASTERN PART OF CHANGWAT LOEI
 
C825862 นายสน พงศ์อารยะ   Major: 2671   ปี 2541   Record: 545
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ณรงค์ ถิรมงคล
ธรณีสัณฐานวิทยาของลุ่มแม่น้ำปิงและวัง บริเวณพื้นที่อำเภอสามเงา และอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
GEOMORPHOLOGY OF THE PING AND THE WANG RIVER BASIN, AMPHOESAM NGAO AND BAN TAK AREA CHANGWAT TAK
 
C825879 จ่าอากาศเอก เฉลิมชล เกษจุโลม   Major: 2713   ปี 2541   Record: 546
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล
การใช้ประโยชน์จากกากถั่วเหลืองและกลูเตนจากข้าวโพดเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนสำหรับปลากะพงแดง Lutjanus argentimaculatusวัยรุ่น
UTILIZATION OF SOYBEAN MEAL AND CORN GLUTEN MEAL ASALTERNATIVE PROTEIN SOURCES FOR JUVENILE RED SNAPPERLutjanus argentimaculatus
 
C825895 นายชยาลักษณ์ ทองตัน   Major: 2713   ปี 2541   Record: 547
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล และ อ.ดร.ประสาท กิตตะคุปต์,ศ.อ.ดร.คณิต สุวรรณบริรักษ์
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเชื้อแบคทีเรียจากทะเล Alteromonassp. s9730
BIOACTIVE SUBSTANCES FROM A MARINE BACTERIA, Alteromonassp. s9730
 
C825907 นางสาวชลธยา ทรงรูป   Major: 2713   ปี 2541   Record: 548
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ และ ดร.อัธยา กังสุวรรณ
สัณฐานวิทยาและการสร้างพิษของไดโนแฟลกเจลเลตในสกุลAlexandrium บริเวณอ่าวไทยตอนบน
MORPHOLOGY AND TOXIN PRODUCTION OF DINOFLAGELLATE GENUSAlexandrium IN THE UPPER GULF OF THAILAND
 
C825930 นางสาวคนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร   Major: 2713   ปี 2541   Record: 549
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล และ รศ.ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์
ผลของออกซีเททราซัยคลินและความเค็มต่อการขับถ่ายแอมโมเนียและปริมาณตกค้างในเนื้อกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon
EFFECTS OF OXYTETRACYCLINE AND SALINITY ON AMMONIAEXCRETION AND TISSUE RESIDUES OF BLACK TIGER SHRIMP Penaeusmonodon
 
C825955 นายเผชิญโชค จินตเศรณี   Major: 2713   ปี 2541   Record: 550
อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ความเป็นไปได้ในการศึกษาการไหลเวียนของมวลน้ำชั้นล่างในอ่าวไทยโดยใช้ตัวติดตามกัมมันตรังสีเรเดียม-226ตามธรรมชาติ
A FEASIBILITY STUDY ON CIRCULATION OF DEEP WATER MASSES INTHE GULF OF THAILAND USING NATURAL RADIUM-226 RADIOTRACERS
 
C825988 นายพิพัฒน์ เวฬุคามกุล   Major: 2713   ปี 2541   Record: 551
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล และ ผศ.ดร.เจริญ นิติธรรมยง
อิทธิพลของความเค็มและระดับของโปรตีนต่อการจัดสรรพลังงานของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon ในระยะวัยรุ่น
EFFECT OF SALINITY AND PROTEIN LEVELS ON ENERGY BUDGET OFJUVENILE BLACK TIGER SHRIMP Penaeus monodon
 
C826018 นางศรัณยา รักเสรี   Major: 2713   ปี 2541   Record: 552
อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ และ อ.ดร.อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์
ผลของความเค็ม สารอาหาร ความเป็นกรด-เบสและอุณหภูมิต่อการเติบโตของสาหร่ายสีเขียว Pedinomonas noctilucae
EFFECT OF SALINITY, NUTRIENTS, pH AND TEMPERATURE ON GROWTHOF GREEN ALGAE Pedinomonas noctilucae
 
C826025 นายสราวุธ รัตนจงเกียรติ   Major: 2713   ปี 2541   Record: 553
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วิไลวรรณ อุทุมพฤกษ์พร
การกระจายของโลหะปริมาณน้อยในอ่าวไทยและฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมาเลเซีย
DISTRIBUTION OF TRACE METALS IN THE GULF OF THAILAND ANDEASTCOAST OF MALAY PENINSULA
 
C826033 นางสาวศิริลักษณ์ ช่วยพนัง   Major: 2713   ปี 2541   Record: 554
อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ และ ผศ.ดร.สุรพล สุดารา
แพลงก์ตอนสัตว์ในป่าชายเลน อำเภอสิเกา จังหวัดตรังโดยเน้นกุ้งและปูวัยอ่อน
ZOOPLANKTON IN MANGROVE FOREST AT SIKAO DISTRICT, TRANGPROVINCE WITH EMPHASIS ON SHRIMP AND CRAB LARVAE
 
C826041 นายสมภพ เหลืองกังวานกิจ   Major: 2713   ปี 2541   Record: 555
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.กัลยา วัฒยากร
พฤติกรรมและฟลักซ์ของสารอาหารในบริเวณเอสทูรี แม่น้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
BEHAVIOUR AND FLUX OF NUTRIENTS IN TAPI ESTUARY, SURATTHANIPROVINCE
 
C826058 นางสาวสุนัดดา เสียงสุวรรณ   Major: 2713   ปี 2541   Record: 556
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.สุรพล สุดารา
เปรียบเทียบการกระจายของปะการังต่างชนิดตามระดับความลึกระหว่างอ่าวไทย และทะเลอันดามัน
COMPARISON IN DISTRIBUTION OF VARIOUS SPECIES OF CORAL WITHDEPTH BETWEEN THE GULF OF THAILAND AND ANDAMAN SEA
 
C826066 นางสาวสุภาวดี จันทร์จุงจิตต์   Major: 2713   ปี 2541   Record: 557
อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.เจริญ นิติธรรมยง และ นายทวีป บุญวานิช
ชีววิทยาประมงของหมึกกล้วย Loligo duvauceli d' Orbignyบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
FISHERY BIOLOGY OF INDIAN SQUID Loligo duvauceli d' OrbignyIN THE LOWER GULF OF THAILAND
 
C826099 นางสาวธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ   Major: 2713   ปี 2541   Record: 558
อ.ที่ปรึกษา: ศ.ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต และ รศ.ดร.ประกิตติ์สิน สีหนนทน์
ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่มีระบบดีไนตริฟิเคชันสำหรับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon
USE A CLOSED RECIRCULATING SEAWATER SYSTEM WITH ADENITRIFICATION UNIT FOR THE CULTURE OF BLACK TIGER SHRIMPPenaeus monodon
 
C826101 นายวิชญา กันบัว   Major: 2713   ปี 2541   Record: 559
อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ และ อ.ดร.ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ์
ความหลากหลายและความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชในป่าชายเลนอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
DIVERSITY AND ABUNDANCE OF PHYTOPLANKTON IN MANGROVE FORESTAT SIKAO DISTRICT, TRANG PROVINCE
 
C826119 นางสาววลีรัตน์ มูสิกะสังข์   Major: 2713   ปี 2541   Record: 560
อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
การหมุนเวียนภายในของคาร์บอนในอ่าวไทย
INTERNAL CARBON CYCLING IN THE GULF OF THAILAND
 
C826126 นายวิบูลย์ รักเสรี   Major: 2713   ปี 2541   Record: 561
อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ และ อ.ดร.อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์
การเติบโตของ Noctiluca scintillans และผลของความหนาแน่นเซลล์ต่ออัตราการตายของกุ้งกุลาดำวัยอ่อน และปลากะพงขาววัยรุ่น
GROWTH OF Noctiluca Scintillans AND EFFECT OF CELLCONCENTRATIONS ON MORTALITY RATE OF BLACK TIGER SHRIMPLARVAE AND JUVENILE SEA BASS
 
C826142 นางสาวอัญชลี ทองสิมา   Major: 2721   ปี 2541   Record: 562
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์
บริเวณเร่งของไซโคลเดกซ์ทรินไกลโคซิลทรานสเฟอเรสจากBacillus sp.A11
THE ACTIVE SITE OF CYCLODEXTRIN GLYCOSYLTRANSFERASE FROMBacillus sp.A11
 
C826150 นางสาวจารุณี วานิชธนันกูล   Major: 2721   ปี 2541   Record: 563
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.นภา ศิวรังสรรค์ และ ผศ.ดร.วิเชียร ริมพณิชยกิจ
การศึกษาลักษณะของชิ้นดีเอ็นเอสอดแทรกในรีคอมมิแนนท์พลาสมิดPCSBC14
CHARACTERIZATION OF THE DNA INSERT IN RECOMBINANT PLASMIDPCSBC14
 
C826167 นางสาวจุไรรัตน์ พรหมใจ   Major: 2721   ปี 2541   Record: 564
อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.เลอสรร ธนสุกาญจน์ และ รศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
การทำนายสัดส่วนของโครงสร้างทุติยภูมิในโปรตีนโดยใช้ข่ายงานประสาท
PREDICTION OF THE EXTENT OF PROTEIN SECONDARY STRUCTUREUSING NEURAL NETWORKS
 
C826183 นางสาวนุชนาถ วุฒิประดิษฐกุล   Major: 2721   ปี 2541   Record: 565
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.อรัญ อินเจริญศักดิ์
การสังเคราะห์ไกลซีนบีเทนและบทบาทต่อการทนเค็มในไซยาโนแบคทีเรียทนเค็ม Aphanothece halophytica
GLYCINE BETAINE SYNTHESIS AND ITS ROLE FOR SALT TOLERANCE INA HALOTOLERANT CYANOBACTERIUM Aphanothece halophytica
 
C826202 นางสาวพจนีย์ หุนสนธิ   Major: 2721   ปี 2541   Record: 566
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร
การตรวจหาตัวติดตามทางพันธุกรรมที่แยกความแตกต่างของกุ้งกุลาดำPenaeus monodon ปกติและกุ้งกุลาดำทนโรคไวรัส โดยเทคนิค RAPD
IDENTIFICATION OF GENETIC MARKER BY RAPD TO DIFFERENTIATENORMAL AND VIRAL DISEASE TOLERANCE BLACK TIGER PRAWNSPenaeus monodon
 
C826210 นางสาวเปรมฤทัย สุพรรณกูล   Major: 2721   ปี 2541   Record: 567
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร และ อ.ดร.วงศ์ปฐม กมลรัตน์
ความแปรผันทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรของกุ้งกุลาดำ,Penaeus monodon ในประเทศไทย โดยตัวตรวจสอบชนิดไมโครแซเทลไลต์
GENETIC VARIATION AND POPULATION STRUCTURE OF THE BLACKTIGER PRAWN Penaeus monodon IN THAILAND DETERMINED BYMICROSATELLITE MARKERS
 
C826235 นายสมบัติ คงวิทยา   Major: 2721   ปี 2541   Record: 568
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.วินิจ ขำวิวรรธน์ และ ผศ.นภา ศิวรังสรรค์,รศ.ดร.จริยา บุญญวัฒน์
การทำให้บริสุทธิ์บางส่วนและลักษณะสมบัติของโปรติเอสจากป่านศรนารายณ์ Agave sisalana
PARTIAL PURIFICATION AND CHARACTERIZATION OF PROTEASE FROMSISAL Agave sisalana
 
C826243 นางสาวสุภัค เล้าอรุณ   Major: 2721   ปี 2541   Record: 569
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ศิริพร สิทธิประณีต
ความแตกต่างทางพันุธรรมในผึ้งโพรงไทย Apis cerana โดยใช้ความแปรผันของไมโครแซทเทลไลท์และนิวเคลียไรโบโซมัลอาร์-เอ็นเอจีน
GENETIC DIFFERENTIATION AMONG THAI HONEY BEES Apis ceranaUSING MICROSATELLITE VARIATION AND NUCLEAR RIBOSOMAL RNAGENES
 
C826344 นายวิบูลย์ หวานวารี   Major: 2731   ปี 2541   Record: 570
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา และ อ.ดร.สุทธิพร ชีวสาธน์
สมบัติเพียโซอิเล็กทริกของวัสดุเชิงประกอบแบบ 1-3 ระหว่างเลดเซอร์โคเนตไททาเนตเซรามิกกับพอลิเมอร์
PIEZOELECTRIC PROPERTIES OF 1-3 MODIFIED-LEAD ZIRCONATETITANATE CERAMIC-POLYMER COMPOSITES
 
C826385 เรืออากาศเอก เรืองศักดิ์ จงเรืองศรี   Major: 2732   ปี 2541   Record: 571
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา และ นาวาอากาศเอก ดร.วิรยะ มีศิริ
ผลของปริมาณการเกิดปฏิกิริยาเชื่อมขวางที่มีต่อสมบัติเชิงกลของสารยึดเกาะชนิดไฮดรอกซีเทอร์มิเนเตคพอลิบิวตะไดอีน
EFFECTS OF CROSSLINKING ON MECHANICAL PROPERTIES OF HYDROXY-TERMINATED POLYBUTADIENE BINDER
 
C826404 เรืออากาศเอกหญิง สัณสนีย์ เหมาคม   Major: 2732   ปี 2541   Record: 572
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.เข็มชัย เหมะจันทร และ นาวาอากาศเอก ดร.วิริยะ มีศิริ
ฟิล์มละลายน้ำจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์และคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
WATER-SOLUBLE FILMS DERIVED FROM POLY (VINYL ALCOHOL) ANDCARBOXYMETHYLCELLULOSE
 
C826445 นายอดิศักดิ์ หิรัญรัตนากร   Major: 2741   ปี 2541   Record: 573
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ส่งศรี กุลปรีชา
การเพิ่มอัตราผลผลิต P(3HB-co-3HV) โดยวิธีการเลี้ยงAlcaligenes sp. A-04 แบบกึ่งต่อเนื่องเพื่อให้มีความหนาแน่นของเซลล์สูง
INCREASE PRODUCTIVITY OF P(3HB-co-3HV) BY FED-BATCHCULTIVATION FOR HIGH CELL DENSITY OF Alcaligenes sp. A-04
 
C826461 นายเฉลิมพล คุ้มพิทักษ์   Major: 2741   ปี 2541   Record: 574
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ไพเราะ ปิ่นพานิชการ
การโคลนยีนไซแลเนสจาก Streptomyces sp. PC22
CLONING OF XYLANASE GENE FROM Streptomyces sp. PC22
 
C826478 นางสาวฉัตรฤดี สุวรรณชาติ   Major: 2741   ปี 2541   Record: 575
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.สุมาลี พิชญางกูร
ไคติน และ ไคโตแซนจาก Aspergillus niger ที่เลี้ยงในแป้งมันสำปะหลังที่ผ่านการย่อย
CHITIN AND CHITOSAN FROM Aspergillus niger CULTURED INCASSAVA STARCH HYDROLYSATE
 
C826486 นางสาวจิราวรรณ ธนะ   Major: 2741   ปี 2541   Record: 576
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ไพเราะ ปิ่นพานิชการ
การโคลนยีนบีตา-ไซโลสิเดสจาก Streptomyces sp.CH7
CLONING OF BETA-XYLOSIDASE GENE FROM Streptomyces sp.CH7
 
C826587 นายศิรวิทย์ สิตปรีชา   Major: 2741   ปี 2541   Record: 577
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ส่งศรี กุลปรีชา
ผลการกระตุ้นของกรดอะมิโน กรดไขมัน และกรดอินทรีย์บางชนิดต่อการสังเคราะห์พอลิ (3-ไฮดรอกซีบิวทีเรต) โดยAlcaligenes sp. A-04
STMULATORY EFFECTS OF SOME AMINO ACIDS, FATTY ACIDS ANDORGANIC ACIDS ON SYNTHESIS OF POLY-(3-HYDROXYBUTYRATE) BYAlcaligenes sp. A-04
 
C826607 นางสาวสุกัลยา ทาโบราณ   Major: 2741   ปี 2541   Record: 578
อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.สุจิมา รักษาศีล
การปรับปรุงสายพันธุ์ Aspergillus niger WU-2223Lโดยการกลายพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตกรดมะนาวจากแป้งมันสำปะหลังโดยวิธีการหมักในอาหารเหลว
STRAIN IMPROVEMENT OF Aspergillus niger WU-2223L BY MUTATIONTO ENHANCE CITRIC ACID PRODUCTION FROM CASSAVA STARCH INSUBMERGED CULTURE
 
C826614 นายวิโรจน์ ประเทืองสวัสดิ์   Major: 2741   ปี 2541   Record: 579
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์
ประชากรและประสิทธิภาพของ Acinetobacter sp. ในการกำจัดฟอสเฟตในระบบบำบัดน้ำเสียชนิดทนเค็ม
POPULATION AND EFFICIENCY OF Acinetobacter sp. IN PHOSPHATEREMOVAL IN SALINITY TOLERANCE WASTEWATER TREATMENT SYSTEM
 
C826670 นางสาวจารุรัตน์ เอี่ยมศิริ   Major: 2741   ปี 2541   Record: 580
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ประกิตติ์สิน สีหนนทน์
การคัดเลือกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนบนผิวใบข้าว
SELECTION OF NITROGEN FIXING BACTERIA ON RICE PHYLLOSPHERE
 
C826708 นางสาวปัญชลี ประคองศิลป์   Major: 2741   ปี 2541   Record: 581
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์
การเปรียบเทียบการให้โพรไบโอติกในการเลี้ยงไก่
COMPARISON OF PROBIOTIC FEEDING IN CHICKEN
 
C827003 นางสาวอมรรัตน์ สีสุกอง   Major: 2761   ปี 2541   Record: 582
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.สุรพงศ์ นวังคสัตถุศาสน์ และ อ.วาสนา โตเลี้ยง
การบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการหมักจิบเบอเรลลินโดยระบบยูเอเอสบี
TREATMENT OF WASTEWATER FROM GIBBERELLIN FERMENTATIONBY UASB PROCESS
 
C827011 นางสาวอังสุมาริน อุนบูรณะวรรณ   Major: 2761   ปี 2541   Record: 583
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.สุรพงศ์ นวังคสัตถุศาสน์ และ รศ.ดร.ไพเราะ ปิ่นพานิชการ,รศ.ดร.นลิน นิลอุบล
การหมักแบบต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอัตราการเจริญจำเพาะในการเลี้ยงเชื้อ Saccharomyces cerevisiae
CONTINUOUS FERMENTATION TO IMPROVE SPECIFIC GROWTH RATE OFSaccharomyces cerevisiae CULTIVATION
 
C827052 นางสาวกรรณิการ์ เกศกะงาม   Major: 2761   ปี 2541   Record: 584
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ทิพาพร ลิมปเสนีย์
การแยกและลักษณะสมบัติของไอโซไซม์ของไซโคลเด็กซ์ทรินไกลโคซิลทรานสเฟอเรสจาก Bacilus sp.A11
ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF CYCLODEXTRINGLYCOSYLTRANSFERASE ISOZYMES FROM Bacillus sp.A11
 
C827069 นายคงศักดิ์ ตั้งปนิธานดี   Major: 2761   ปี 2541   Record: 585
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.นลิน นิลอุบล และ รศ.ดร.ไพเราะ ปิ่นพานิชการ,อ.วาสนา โตเลี้ยง
การผลิตกรดมะนาวจากกากมันสำปะหลังที่ผ่านการย่อยแล้ว โดยCandida oleophila UNN 33-3 ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
CITRIC ACID PRODUCTION FROM HYDROLYSED CASSAVA PULP BYCandida oleophila UNN33-3 AT 30 DEGREE CELSIUS
 
C827077 นางสาวกรกช ชั้นจิรกุล   Major: 2761   ปี 2541   Record: 586
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.อุดม ก๊กผล
การเสาะหาสารเคมีเพื่อการเกษตรจากวัชพืชบางชนิดในวงศ์EUPHORBIACEAE
SEARCHING FOR AGROCHEMICAL SUBSTANCE FROM SOME WEEDS IN THEFAMILY EUPHORBIACEAE
 
C827104 นางสาวณัฐกฤตา สุวรรณทีป   Major: 2761   ปี 2541   Record: 587
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.สุรพงศ์ นวังคสัตถุศาสน์
การสกัดแป้งจากเมล็ดข้าวฟ่างโดยการโม่แห้ง
EXTRACTION OF SORGHUM FLOUR BY DRY MILLING
 
C827112 นางสาวณัฐธนัญ ภูศรี   Major: 2761   ปี 2541   Record: 588
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.อรัญ อินเจริญศักดิ์ และ ผศ.ดร.วิเชียร ริมพณิชยกิจ
การติดตาม betB ของไซยาโนแบคทีเรีย Aphanothece halophytica
probing OF THE betB GENE FROM THE CYANOBACTERIUM Aphanothecehalophytica
 
C827137 นางสาวภาวิณี พัฒนจันทร์   Major: 2761   ปี 2541   Record: 589
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ และ ดร.สุภัทรา อุไรวรรณ์
การประมาณค่าถ่ายทอดพันธุกรรมในอัตราการเติบโตของกุ้งกุลาดำPenaeus monodon Fabricius, 1798
HERITABILITY ESTIMATION ON GROWTH RATE OF BLACK TIGER SHRIMPPenaeus monodon Fabricius, 1798
 
C827145 นางสาวปวีณา นวมเจริญ   Major: 2761   ปี 2541   Record: 590
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.นลิน นิลอุบล,อ.ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ และ ผศ.ดร.อมร เพชรสม
ความแปรปรวนที่ได้จากการชักนำด้วยสารเอทิลมีเทนซัลโฟเนตและจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Carthamus tinctorius Linn
ETHYLMETHANESULPHONATE INDUCED VARIATION AND SOMACLONALVARIATION OF SAFFLOWER Carthamus tinctorius Linn.TISSUE CULTURE
 
C827153 นางสาวพิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม   Major: 2761   ปี 2541   Record: 591
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.นลิน นิลอุบล,รศ.จริยา เล็กประยูร และ ผศ.ดร.อมร เพชรสม
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารอะซาไดแรคติน
BIOLOGICAL ACTIVITY OF AZADIRACHTIN
 
C827161 นายประมง เบกไธสง   Major: 2761   ปี 2541   Record: 592
อ.ที่ปรึกษา: รศ.วีณา เมฆวิชัย
ความแปรผันของไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอของไก่ป่าตุ้มหูแดงGallus gallus spadiceus ในตอนเหนือและตอนใต้ของประเทศไทย
MICROSATELLITE DNA VARIATION OF RED JUNGLEFOWLS Gallusgallus spadiceus IN NORTHERN AND SOUTHERN THAILAND
 
C827178 นางสาวประภาพรรณ ยังสุขยิ่ง   Major: 2761   ปี 2541   Record: 593
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.นลิน นิลอุบล และ อ.ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์
ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเปล้าน้อย Croton sublyratus Kurz
EFFECT OF GROWTH REGULATORS ON TISSUE CULTUREPLAUNOI Croton sublyratus Kurz
 
C827194 นางสาวอณิชา เลื่องชัยเชวง   Major: 2761   ปี 2541   Record: 594
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ปิ่น-ฉวี เวชชานุเคราะห์
การกำจัดแคดเมียมที่ละลายในน้ำโดยแบคทีเรียสายพันธุ์บริสุทธิ์
REMOVAL OF SOLUBLE CADMIUM BY BACTERIAL ISOLATES
 
C827205 นางสาวรัตนา พิรกิตติวรกุล   Major: 2761   ปี 2541   Record: 595
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ไพเราะ ปิ่นพานิชการ และ รศ.ดร.นลิน นิลอุบล,อ.วาสนา โตเลี้ยง
ภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตจิบเบอเรลลิน โดยGibberella fujikuroi UN62 ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
OPTIMAL CONDITIONS AT 30 DEGREE CELSIUS FOR GIBBERELLINPRODUCTION BY Gibberella fujikuroi UN62
 
C827213 นางสาวเรือนแก้ว ประพฤติ   Major: 2761   ปี 2541   Record: 596
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.หรรษา ปุณณะพยัคฆ์
การฟอกเยื่อกระดาษแบบชีวภาพโดย Phanerocheate chrysosporiumและ Ganoderma lucidum
BIOBLEACHING OF A PAPER PULP BY PHANEROCHEATE CHRYSOSPORIUMAND GANODERMA LUCIDUM
 
C827221 นางสาวสรัญญา ดิลกกัลยากุล   Major: 2761   ปี 2541   Record: 597
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.นลิน นิลอุบล และ ผศ.ดร.สุรพงศ์ นวังคสัตถุศาสน์,อ.วาสนา โตเลี้ยง
การผลิตกรดมะนาวจากแป้งที่ผ่านการย่อยแล้วด้วยแบคทีเรีย
CITRIC ACID PRODUCTION FROM HYDROLYSED STARCH BY BACTERIA
 
C827262 นางสาวสุทธิจิต ศรีวัชรกุล   Major: 2761   ปี 2541   Record: 598
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.อุดม ก๊กผล
การเสาะหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากวัชพืชวงศ์ Compositaeบางชนิด
SEARCHING FOR BIOACTIVE SUBSTANCES FROM SOME COMPOSITAEWEEDS
 
C827287 นายธนาวัฒน์ พุทธวิริยะ   Major: 2761   ปี 2541   Record: 599
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.นลิน นิลอุบล,ผศ.ดร.สุรพงศ์ นวังคสัตถุศาสน์ และ รศ.ดร.ไพเราะ ปิ่นพานิชการ
การผลิตเซลลูโลสจาก Acetobacter xylinum ในถังหมักที่มีระบบกวนขนาด 5 ลิตร
CELULOSE PRODUCTION FROM Acetobacter xylinum IN AN AGITATED5 LITER
 
C827307 นางสาววรรณลักษณ์ วุทธิจินดา   Major: 2761   ปี 2541   Record: 600
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ และ รศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon,Fabricius ในประเทศไทย
GENETIC DIVERSITY OF BLACK TIGER PRAWN Penaeus monodon,Fabricius IN THAILAND
 

หน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19