บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อวิทยานิพนธ์ของผู้สำเร็จการศึกษา

พบทั้งหมด 1,865 เรคคอร์ด แสดง 100 เรคคอร์ด/หน้า จำนวน 19 หน้า

หน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  

C726275 นายกวี ดำรงสิริพร   Major: 2732   ปี 2538   Record: 1,001
อ.ที่ปรึกษา: รศ.เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์
การใช้ยางสกิมผลิตปุ๋ยยูเรียชนิดควบคุมการปลดปล่อยยูเรีย
USE OF SKIM RUBBER IN THE PRODUCTION OF CONTROLLED RELEASEUREA FERTILISER
 
C225018 นายจตุรพร พรศิลปทิพย์   Major: 2609   ปี 2537   Record: 1,002
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ศิริพร สิทธิประณีต และ อ.ดร.วิเชียร ริมพณิชยกิจ,พ.ท.ดร.สุวิชา จิตรปฏิมา
การตรวจหา การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะ และการถอดรหัสของสารพันธุกรรมของไวรัสพิษสุนัขบ้า
DETECTION, CHARACTERIZATION AND TRANSCRIPTIONAL EVENTSOF RABIES VIRUS GENES
 
C325027 นางสาวสุจินดา  มาลัยวิจิตรนนท์   Major: 2609   ปี 2537   Record: 1,003
อ.ที่ปรึกษา: ศ.ดร.ม.ร.ว.พุฒิพงศ์  วรวุฒิ และ รศ.ดร.พญ.มาคุ้มครอง  โปษยะจินดา
เภสัชจลนพลศาสตร์ของมอร์ฟีนที่สัมพันธ์กับการควบคุมการทำงานของฮอร์โมนสืบพันธุ์ และฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ในลิงหางยาวเพศผู้วัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์
PHARMACOKINETICS OF MORPHINE RELATED TO THE REGULATION OFGONADAL AND THYROIDAL FUNCTIONS IN PUBERTAL AND ADULT MALECYNOMOLGUS MONKEYS
 
C325413 นายสมพร ขันเงิน   Major: 2641   ปี 2537   Record: 1,004
อ.ที่ปรึกษา: ศ.ดร.วิรุฬห์ สายคณิต
DEVELOPMENT OF LORENZ NONLINEAR DYNAMIC MODEL
การพัฒนาแบบจำลองพลวัตชนิดไม่เป็นเชิงเส้นของลอเรนซ์
 
C325454 นายธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน   Major: 2641   ปี 2537   Record: 1,005
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ขจรยศ อยู่ดี
การเตรียมฟิล์มบางโดยวิธีดีซีแมกนิตรอนสปัตเตอริง
PREPARATION OF THIN FILMS BY DC MAGNETRON SPUTTERING
 
C325522 นางสาวสุดารัตน์  นิติวัฒนะ   Major: 2651   ปี 2537   Record: 1,006
อ.ที่ปรึกษา: ศ.ดร.ถาวร  วัชราภัย และ รศ.มนทกานติ  วัชราภัย
การปรับปรุงวิธีการทำให้เกิดต้นใหม่จากแคลลัสข้าวพันธุ์ กข23
IMPROVING METHODS FOR PLANT REGENERATION FROM CALLUS OFRICE CV.RD23
 
C325623 นายชาญศักดิ์ คำมาตร   Major: 2661   ปี 2537   Record: 1,007
อ.ที่ปรึกษา: ดร.เพียรพรรค ทัศคร
กราฟต์โคโพลิเมอร์ของยางธรรมชาติด้วยเมทิลเมทาคริเลตในคาร์บอนไดออกไซด์สภาวะเหนือวิกฤต
GRAFT COPOLYMER OF NATURAL RUBBER WITH METHYL METHACRYLATEIN SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE
 
C325672 นายพูลศักดิ์ เทียนสว่าง   Major: 2661   ปี 2537   Record: 1,008
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์
การดูดซึมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยสารดูดซึมที่มีเถ้าลอยลิกไนต์เป็นองค์ประกอบ
ABSORPTION OF SULPHUR DIOXIDE WITH ABSORBENT CONTAININGLIGNITE FLY ASH
 
C325732 นายมาโนช วะเชร์   Major: 2671   ปี 2537   Record: 1,009
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ชัยยุทธ ขันทปราบ และ ดร.ทรงภพ พลจันทร์
ธรณีวิทยาปิโตรเลียมในบริเวณตอนเหนือของแอ่งตะวันตกในอ่าวไทย
PETROLEUM GEOLOGY OF THE NORTHERN PART OF THE WESTERN BASIN,GULF OF THAILAND
 
C325765 นางสาวจินตนา  จินดาลิขิต   Major: 2713   ปี 2537   Record: 1,010
อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.เผดิมศักดิ์  จารยะพันธุ์ และ ดร.นวลมณี  รุ่งราตรี
การเหนี่ยวนำทริพลอยด์ในหอยนางรมปากจีบ Saccostrea cucullata
TRIPLOID INDUCTION IN HOODED OYSTER Saccostrea cucullata
 
C325882 นางสาวมาลี แซ่ก๊วย   Major: 2721   ปี 2537   Record: 1,011
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.จริยา บุญญวัฒน์
การตรึงไนโตรเจนและแอมโมเนียมแอสซิมิเลชันในข้าวที่เติมKlebsiella oxytoca R15
NITROGEN FIXATION AND AMMONIUM ASSIMILATION IN RICEINOCULATED WITH Klebsiella oxytoca R15
 
C326480 นางสาวศลยา สุขสอาด   Major: 2761   ปี 2537   Record: 1,012
อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.วิเชียร ริมพณิชยกิจ และ รศ.ดร.สัณห์ พณิชยกุล
การผันแปรของดีเอ็นเอในเห็ดหอมLentinula edodes (Berk.) Pegler
VARIATION OF DNA IN SHIITAKE Lentinula edodes(Berk.) Pegler
 
C326525 นางสาววิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกุล   Major: 2761   ปี 2537   Record: 1,013
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ศิริพร สิทธิประณีต และ ดร.วิเชียร ริมพณิชยกิจ
การโคลนย่อยยีนไซโคลเดกซ์ทรินไกลโคซิลทรานจาก Bacillus sp.A11เข้าสู่พาหะของ Bacillus.
SUBCLONING OF CYCLODEXTRIN GLYCOSYLTRANSFERASE GENE FROMbacillus sp. A11 IN TO bacillus VECTORS
 
C326619 นางสาวกมลทิพย์ ดำสีนิล   Major: 2781   ปี 2537   Record: 1,014
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ปราณี อ่านเปรื่อง
การผลิตน้ำแตงไทย Cucumis melo Linn.var acidulusโดยเอนไซม์ตรึงรูป
PRODUCTION OF SNAKE MELON Cucumis melo Linn.var.acidulusJUICE BY IMMOBILIZED ENZYMES
 
C326728 นายสุทธิพงศ์  พฤกษ์ประเสริฐ   Major: 2781   ปี 2537   Record: 1,015
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.พันธิพา  จันทวัฒน์ และ อ.ดร.รมณี  สงวนดีกุล
การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเลือดสุกรเพื่อใช้ในลูกชิ้นไก่
PRODUCTION OF PORCINE BLOOD PROTEIN HYDROLYSATE FORCHICKEN BALL
 
C326791 นางจันทร์เพ็ญ พันธุ์สิน   Major: 2761   ปี 2537   Record: 1,016
อ.ที่ปรึกษา: ศ.มณีวรรณ กมลพัฒนะ และ รศ.ดร.ไพเราะ ปิ่นพานิชการ
การศึกษาเปรียบเทียบเรสตริกชันฟิงเกอร์พรินท์จากดีเอ็นเอของไมโตรคอนเดรียของกระบือปลักและกระบือมูราห์
A COMPARATIVE STUDY ON MITOCHONDRIAL DNA RESTRICTIONFINGERPRINTS OF SWAMP AND MURRAH BUFFALOES
 
C326844 นางสาวพัชรินทร์ ศรีทองคำ   Major: 2761   ปี 2537   Record: 1,017
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.สัณห์ พณิชยกุล และ ศ.ดร.สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ
การขยายพันธุ์หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
MICROPROPAGATION OF Stevia rebaudiana Bertoni
 
C326986 นายสุทธิสาร อนันตรัตนชัย   Major: 2731   ปี 2537   Record: 1,018
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.จรัสศรี ลอประยูร
การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะและศึกษาวิธีขึ้นรูปเฟอร์ไรท์สำหรับผลิตดิเฟล็คชันโยค
CHARACTERIZATION AND FORMING STUDY OF FERRITE FOR DEFLECTIONYOKE PRODUCTION
 
C425068 นายอมร วาสนาวิจิตร์   Major: 2619   ปี 2537   Record: 1,019
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ยุพาภรณ์ เข็มประสิทธิ์ และ Dr.Sidney S. Mitchell
เซมิกรุปการแปลงนัยทั่วไปซึ่งมีเซมิกรุปย่อยแท้ที่หนาแน่น
GENERALIZED TRANSFORMATION SEMIGROUPS HAVING PROPER DENSESUBSEMIGROUPS
 
C425204 นายบุณฑริก เก้าเอี้ยน   Major: 2631   ปี 2537   Record: 1,020
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.วิทยา ยศยิ่งยวด
ผลของกรดไขมันบางชนิดต่อการเจริญในหลอดทดลอง และความอยู่รอดหลังย้ายฝากของเมาซ์เอ็มบริโอ
EFFECTS OF SOME FATTY ACIDS ON THE DEVELOPMENT OF MOUSEEMBRYOS IN VITRO AND THEIR VIABILITY AFTER TRANSFER
 
C425212 นายนิพนธ์ ศรีนฤมล   Major: 2631   ปี 2537   Record: 1,021
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.กำธร ธีรคุปต์
ชีววิทยาประชากรของเต่านา Malayemys subtrijuga (Schlegeland Muller,1884)
POPULATION BIOLOGY OF THE MALAYAN SNAIL-EATING TURTLEMalayemys subtrijuga (Schlegel and Muller,1844)
 
C425238 นางสาวประนอม ปัญจพัฒนศิริ   Major: 2631   ปี 2537   Record: 1,022
อ.ที่ปรึกษา: ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ
ความเป็นพิษของสารสกัดจากเมล็ดสะเดาไทย Azadirachta indicavar. siamensis Valeton ต่อหนอนผีเสื้อหนอนกินไขผึ้งขนาดใหญ่ Galleria mellonella Linn. และหนอนผีเสื้อกินไข่ผึ้งขนาดเล็ก Achroia grisella Fabr.
TOXICITY OF THE NEEM Azadirachta indica var. siamensisValeton SEED EXTRACT ON THE GREATER WAX MOTH LARVAE Galleriamellonella Linn. AND THE LESSER WAX MOTH LARVAE Achroiagrisella Fabr.
 
C425261 นางสาวสุนีย์ สีธรรมใจ   Major: 2631   ปี 2537   Record: 1,023
อ.ที่ปรึกษา: รศ.สดศรี ไทยทอง และ อ.นพ.ดร.สมชาย จงวุฒิเวศย์
การตรวจสอบอัลลีลของยีน ที่สร้างโปรตีนบนผิวเมอร์โรซอยต์(MSP1) ของ Plasmodium falciparum อย่างรวดเร็วโดยพอลิเมอเรสเชนรีแอ็กชันและการวิเคราะห์โดยเอนโดนิวคลีเอสชนิดตัดจำเพาะ
RAPID ALLELIC TYPING OF THE Plasmodium falciparum MEROZOITESURFACE PROTEIN 1 (MSP1) GENE BY POLYMERASE CHAIN REACTIONAND RESTRICTION ENDONUCLEASE ANALYSIS
 
C425362 นายสมฤทธิ์ วงศ์มณีโรจน์   Major: 2641   ปี 2537   Record: 1,024
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.สมพงศ์ ฉัตราภรณ์
ระบบวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าและสภาพเคลื่อนที่ได้ของฮอลล์ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์
COMPUTERIZED SYSTEM FOR MEASURING RESISTIVITY AND HALLMOBILITY
 
C425379 นายทรงกต ทศานนท์   Major: 2641   ปี 2537   Record: 1,025
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.พิศิษฐ์ รัตนวรารักษ์
การสร้างสมการสนามจากสมการความต่อเนื่องและความเร็วคงที่สากล
FORMULATION OF FIELD EQUATIONS FROM CONTINUITY EQUATION ANDUNIVERSAL CONSTANT VELOCITY
 
C425395 นางสาวอำนวย ขวัญเมือง   Major: 2651   ปี 2537   Record: 1,026
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ และ รศ.มุกดา คูหิรัญ
การหมักแอลกอฮอล์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยใช้เซลลูเลสและ Saccharomyces cerevisiae
ALCOHOLIC FERMENTATION OF CROP RESIDUES USING CELLULASE ANDSaccharomyces cerevisiae
 
C425422 นางสาวกชกร เดชากิจไพศาล   Major: 2651   ปี 2537   Record: 1,027
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ทวีศักดิ์ บุญเกิด
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาบางลักษณะของหม่อนห้าพันธุ์
COMPARATIVE STUDY OF SOME PHYSIOLOGICAL AND MORPHOLOGICALCHARACTERS OF FIVE MULBERRY CULTIVARS
 
C425496 นางสาวรุจินี ปดิฐพร   Major: 2652   ปี 2537   Record: 1,028
อ.ที่ปรึกษา: รศ.พรรณี ชิโนรักษ์ และ พันโท มหัทธนา กมลศิลป์
การวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อเสื่อมชนิดดูเชน/เบกเกอร์ในผู้ป่วยไทยโดยพอลิเมอเรสเชนรีแอกชัน
POLYMERASE CHAIN REACTION FOR DIAGNOSIS OF DUCHENNE/BECKERMUSCULAR DYSTROPHY IN THAI PATIENTS
 
C425531 นางสาวอาภาณี เหลืองนฤมิตชัย   Major: 2661   ปี 2537   Record: 1,029
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.พล สาเกทอง และ รศ.ดร.ชูชาติ บารมี
การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากแกลบในเบดนิ่ง
GASIFICATION OF RICE HUSK IN FIXED BED
 
C425665 นางสาวระวีวรรณ แกล้วกล้า   Major: 2661   ปี 2537   Record: 1,030
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ชูชาติ บารมี และ ผศ.เรณู ถาวโรฤทธิ์
การผลิตเอทานอลจากฟางข้าว
ETHANOL PRODUCTION FROM RICE STRAW
 
C425680 นางสาวศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง   Major: 2661   ปี 2537   Record: 1,031
อ.ที่ปรึกษา: ศ.ดร.สมชาย โอสุวรรณ
การลุกไหม้ได้เองของถ่านหินไทย
SPONTANEOUS COMBUSTION OF THAI COALS
 
C425698 นายวชิรา บุษยานนท์   Major: 2661   ปี 2537   Record: 1,032
อ.ที่ปรึกษา: ศ.ดร.สมชาย โอสุวรรณ
การพัฒนาถ่านหินอัดก้อนสำหรับหม้อไอน้ำอุตสาหกรรม
DEVELOPMENT OF COAL BRIQUETTES FOR INDUSTRIAL BOILERS
 
C425718 นางทัศนียา โคสุวรรณ   Major: 2671   ปี 2537   Record: 1,033
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ชัยยุทธ ขันทปราบ และ ดร.ทรงภพ พลจันทร์
วิวัฒนาการการสะสมตัวของตะกอนและการประเมินศักย์ปิโตรเลียมของแอ่งย่อยวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
EVOLUTION OF SEDIMENTARY DEPOSITION AND ASSESSMENT OFPETROLEUM POTENTIAL OF THE WICHIAN BURI SUB-BASIN,CHANGWATPHETCHABUN
 
C425801 นางสาวเนตรนภิส ชินานนท์เวช   Major: 2721   ปี 2537   Record: 1,034
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.จริยา บุญญวัฒน์
โฮโมโลยีของ nod GENES ในแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนแบบอยู่ร่วม
HOMOLOGY OF nod GENES IN ASSOCIATIVE NITROGEN FIXING BACTERI
 
C425826 นางสาวสุพิศรา วรรณะ   Major: 2721   ปี 2537   Record: 1,035
อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.วิเชียร ริมพณิชยกิจ และ ผศ.ดร.พีรดา มงคลกุล
แผนที่เรสทริกชันและการหาตำแหน่งของยีนที่คาดว่าเป็นไซโคลเดกซ์ทรินไกลโคซิลทรานสเฟอร์เรสซึ่งโคลนจาก Bacillus sp.ALL
RESTRICTION MAP AND LOCALIZATION OF THE PRESUMEDCYCLODEXTRIN GLYCOSYLTRANSFERASE GENE CLONED FROM Bacillussp. ALL
 
C425842 นางสาววัลยา อุทัยสาง   Major: 2721   ปี 2537   Record: 1,036
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ศิริพร สิทธิประณีต และ ผศ.ดร.พัชรา วีระกะลัส
การเตรียมดีเอ็นเอติดตามเพื่อวิเคราะห์การแปรผันสายพันธุ์ผึ้งโพรง Apis cerana
PREPARATION OF DNA PROBE FOR THE ANALYSIS OF GENETICVARIATION IN Apis cerana
 
C426021 นางสาวจำรูญศรี พุ่มเทียน   Major: 2741   ปี 2537   Record: 1,037
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.สุมาลี พิชญางกูร
การวิเคราะห์เรสทริคชั่นแฟรคเมนต์ดีเอ็นเอของสายใยเห็ดโคน(Termitomyces sp.) เห็ดฟาง (Volvariella volvaceae)และเห็ดลูกผสมจาการรวมเซลล์
RESTRICTION FRAGMENT ANALYSIS OF DNA FROM MYCELIUM OFTermitomyces sp., Volvariella volvacea AND FUSANT-HYBRIDMUSHROOMS
 
C426062 นางสาวพัสตรา เขมาวุฒานนท์   Major: 2741   ปี 2537   Record: 1,038
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์
การเกิดแก๊สชีวภาพโดยใช้เชื้อผสมของ อะชิโตเจนและเมธาโนเจนแยกจากกากตะกอนของโรงงานอุตสาหกรรมนม
BIOMETHANATION BY MIXED CULTURES OF ACETOGENS ANDMETHANOGENS ISOLATED FROM SLUDGES OF DAIRY INDUSTRY
 
C426107 นางสาวอัญชนา ศุรติขจร   Major: 2741   ปี 2537   Record: 1,039
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ส่งศรี กุลปรีชา และ ผศ.ดร.อมร เพชรสม
การสร้างโพลี (3-ไฮดรอกซีบิวทีเรท-โค-3-ไฮดรอกซีวาเลอเรท)โคโพลีเมอร์ โดย Alcaligenes sp. สายพันธุ์ A-04
FORMATION OF POLY(3-HYDROXYBUTYRATE-CO-3-HYDROXYVALERATE)COPOLYMERS BY Alcaligenes sp. STRAIN A-04
 
C426122 นางสาวบุญลักษณ์ เชิญศิริดำรงค์   Major: 2741   ปี 2537   Record: 1,040
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.สุมาลี พิชญางกูร
ความสัมพันธ์ระหว่างดีเอนเอทั้งหมดกับลักษณะโคโลนีลูกผสมจากการรวมเซลล์ของเห็ดโคน Termitomyces sp. และเห็ดฟางVolvariella volvacea
RELATIONSHIP BETWEEN TOTAL DNA CONTENT AND COLONYCHARACTERISTIC OF FUSANT-HYBRIDS OF Termitomyces sp.ANDVolvariella volvacea
 
C426317 นายอานนท์ ดุษฎีพรรณ์   Major: 2761   ปี 2537   Record: 1,041
อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.สุเมธ ชวเดช และ อ.ดร.เพียรพรรค ทัศคร
การขจัดสารอินทรีย์และสีของน้ำกากส่าโดยกระบวนการบำบัดแบบไร้ออกซิเจนและแบบเคมีไฟฟ้า
REMOVAL OF ORGANICS AND COLOUR OF DISTILLERY SLOP BYANAEROBIC AND ELECTROCHEMICAL TREATMENT PROCESS
 
C426340 นางสาวจันทิมา จันทร์ฉาย   Major: 2761   ปี 2537   Record: 1,042
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.นลิน นิลอุบล และ นางประไพพิศ สุปรารภ
การคัดเลือกและใช้โมโนโคลนัลแอนติบอดีรวมกันเพื่อเสริมการทำปฏิกริยากับเซลล์มะเร็งตับ
SELECTION AND COMBINATION OF MONOCLONAL ANTIBODIES FORINCREASING BINDING ACTIVITY TO HUMAN HEPATOCELLULARCARCINOMA
 
C426418 นางสาวปิยะรัตน์ ธนโกเศศ   Major: 2761   ปี 2537   Record: 1,043
อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.สุเมธ ชวเดช และ ผศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์
การใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลแซ่แข็ง
UTILIZATION OF PHOTOSYNTHETIC BACTERIA FOR WASTEWATERTREATMENT FROM FROZEN SEAFOOD INDUSTRY
 
C426433 นายพรเทพ ถนนแก้ว   Major: 2761   ปี 2537   Record: 1,044
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ และ รศ.มุกดา คูหิรัญ
ภาวะเหมาะสมของการผลิตเซลลูเลสจากเชื้อราที่คัดแยกจากบริเวณปลูกป่านศรนารายณ์ Agave sisalana PERRINE
OPTIMAL CONDITIONS OF CELLULASE PRODUCTION FROM FUNGIISOLATED FROM Agave sisalana Perrine PLANTATIONS
 
C426458 นางสาวประยูรศรี วัฒนโกศล   Major: 2761   ปี 2537   Record: 1,045
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.นลิน นิลอุบล และ รศ.ดร.ส่งศรี กุลปรีชา
สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการสร้างสปอร์ของเชื้อราGibberella fujikuroi
OPTIMAL CONDITIONS FOR SPORULATION OF Gibberella fujikuroi
 
C426474 นายสราวุธ สมถวิล   Major: 2761   ปี 2537   Record: 1,046
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.สุมาลี พิชญางกูร
อิทธิพลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญของสายใยและการเกิดปุ่มดอกของเห็ดฟาง Volvariella volvacea เห็ดโคนTermitomyces sp. และเห็ดลูกผสมที่เกิดจากการรวมโปรโตพลาสต์
THE INFLUENCE OF CARBON DIOXIDE ON GROWTH AND FRUITINGPRIMODIAL INITIATION OF Volvariella volvacea,Termitomycessp.AND THEIR FUSANTS
 
C426567 นางสาวสุรินทร บุญอนันธนสาร   Major: 2761   ปี 2537   Record: 1,047
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล และ ศ.ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม,ศ.ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
การถ่ายยีนส์เร่งการเจริญเติบโตเข้าสู่ไข่ของปลาดุกอุย(Clarias macrocephalus) ที่ได้รับการผสมแล้วโดยวิธีไมโครอินเจคชัน
TRANSFER OF GROWTH HORMONE GENE INTO FERTILIZED EGGS OFCATFISH (Clarias macrocephalus) BY MICROINJECTION
 
C426711 นางสาวสันศณี จงจิตสำราญ   Major: 2761   ปี 2537   Record: 1,048
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.วินิจ ขำวิวรรธน์ และ รศ.ดร.จริยา บุญญวัฒน์
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในน้ำยางธรรมชาติระหว่างปาเปนตรึงรูปบนเม็ดทรายกับปาเปนอิสระ
COMPARISON OF NATURAL RUBBER LATEX DEPROTEINIZATIONEFFICIENCY BETWEEN SAND-IMMOBILIZED AND FREE PAPAIN
 
C426820 นางสาวดุลย์จิรา สุขบุญญสถิตย์   Major: 2781   ปี 2537   Record: 1,049
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.พัชรี ปานกุล
ตัวแปรที่มีผลต่อการทำแห้งสับปะรดด้วยวิธีออสโมซิสในซูโครสไซรัป
VARIABLES AFFECTING OSMOTIC DEHYDRATION OF PINEAPPLE INSUCROSE SYRUP
 
C426878 นางสาวอรนุช ว่องพิริยพงศ์   Major: 2781   ปี 2537   Record: 1,050
อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.พาสวดี ฤทัยยานนท์ และ ผศ.ดร.สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ
การผลิต บีต้า-ลิมิต เดกซ์ทรินจากแป้งถั่วเขียว
PRODUCTION OF -LIMIT DEXTRIN FROM MUNG BEAN STARCH
 
C426894 นายพรเทพ เมฆารักษ์ภิญโญ   Major: 2781   ปี 2537   Record: 1,051
อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.สุเมธ ตันตระเธียร
ผลของการทำแห้งแบบเยือกแข็งและแบบพ่นฝอยต่อโยเกิร์ตผง
EFFECTS OF FREEZE DRYING AND SPRAY DRYING ON POWDEREDYOGHURT
 
C426921 นายสาโรจน์ ปัญญามงคล   Major: 2781   ปี 2537   Record: 1,052
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบและกิ่งต้นทำมัง Litsea petiolataHook,f. เพื่อใช้เป็นสารแต่งกลิ่นรสอาหาร
EXTRACTION OF ESSENTIAL OIL FROM THUMMANG Litsea petiolataHook,f. LEAVES AND TWIGS AS A FOOD FLAVOUR
 
C426946 นางสาวสมเดือน หริรัตน์เสรี   Major: 2781   ปี 2537   Record: 1,053
อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล
การสกัดคาโรทีนอยด์จากเปลือกส้มเขียวหวาน Citrus reticulataBlanco
EXTRACTION OF CAROTENOID FROM TANGERINE Citrus reticulataBlanco PEEL
 
C426979 นางสาวสุภาพร โชคณาโรจน์วงศ์   Major: 2781   ปี 2537   Record: 1,054
อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.รมณี สงวนดีกุล และ รศ.ดร.พันธิพา จันทวัฒน์
การผลิตไส้กรอกอิมัลชันจากปลาสวายและปลานิล
PRODUCTION OF EMULSION SAUSAGE FROM STRIPED CATFISH(Pangasius sutchi) AND TILAPIA (Tilapia nilotica)
 
C427024 นางสาวเบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย   Major: 2631   ปี 2537   Record: 1,055
อ.ที่ปรึกษา: ศ.ไพบูลย์ นัยเนตร
การกระจายทางภูมิศาสตร์ของกั้งตั๊กแตนในอ่าวไทย
GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF STOMATOPODS IN THE GULF OFTHAILAND
 
C427040 นางสาวกาญจนา รังษีหิรัญรัตน์   Major: 2631   ปี 2537   Record: 1,056
อ.ที่ปรึกษา: รศ.สดศรี ไทยทอง
ความหลากหลายของแอนติเจนยีนสองชนิด (เอ็มเอสพี 1 และเอ็มเอสพี 2) ของ Plasmodium falciparum ในประเทศไทยตรวจหาโดยพีซีอาร์และดีเอ็นเอติดตาม
DIVERSITY OF TWO ANTIGEN GENES (MSP1 AND MSP2) OF Plasmodiumfalciparum IN THAILAND DETECTED BY PCR AND DNA PROBES
 
C427073 นางสาวอุบลวรรณ บุญฉ่ำ   Major: 2631   ปี 2537   Record: 1,057
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.กำธร ธีรคุปต์ และ ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ
ความแตกต่างของชีพพิสัยของผึ้ง 4 ชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกันในป่าดิบแล้ง
NICHE DIFFERENCE AMONG FOUR SYMPATRIC SPECIES OF HONEY BEESIN DRY-EVERGREEN FOREST
 
C525093 นางจตุพร เผ่าพงษ์ไทย   Major: 2621   ปี 2537   Record: 1,058
อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.ปรีชา โงวิวัฒน์ชัย และ รศ.ดร.โสภณ เริงสำราญ
ส่วนประกอบทางเคมีของเหง้าพญานาคราช Davallia solida Sw.
CHEMICAL CONSTITUENTS OF THE RHIZOME OF Davallia solida Sw.
 
C525138 นางสาวปรานอม ขาวเมฆ   Major: 2621   ปี 2537   Record: 1,059
อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.วราภรณ์ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์
การพัฒนาวิธีเฮดสเปส เพื่อวิเคราะห์สารปนเปื้อนอินทรีย์ที่ระเหยง่ายและตัวทำละลายตกค้างอื่น ๆ ในยา
DEVELOPMENT OF HEADSPACE METHOD FOR ANALYSIS OF ORGANICVOLATILE IMPURITIES AND OTHER RESIDUAL SOLVENTS IN DRUG
 
C525186 นายธนาธิป รักศิลป์   Major: 2621   ปี 2537   Record: 1,060
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.โสภณ เริงสำราญ
องค์ประกอบทางเคมีในหัวกวาวแดง Butea superba Roxb.
CHEMICAL CONSTITUENTS OF THE TUBEROUS ROOTS OF Butea superbaRoxb.
 
C525262 นายจตุรงค์ พุทธพรทิพย์   Major: 2631   ปี 2537   Record: 1,061
อ.ที่ปรึกษา: รศ.สดศรี ไทยทอง และ นพ.ดร.สมชาย จงวุฒิเวศย์
ภาวะหลายรูปแบบของยีนที่สร้างโปรตีนบนผิวเมอร์โรซอยต์(Pv200) ของ Plasmodium vivax ที่ได้จากผู้ป่วยในประเทศไทย
POLYMORPHISM IN THE MEROZOITE SURFACE PROTEIN (Pv200) OFPlasmodium vivax FROM THAI ISOLATES
 
C525307 นายประสุข โฆษวิฑิตกุล   Major: 2631   ปี 2537   Record: 1,062
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา และ รศ.ดร.กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา
การสร้างไข่มุกแบบใส่นิวเคลียสและไม่ใส่นิวเคลียสด้วยวิธีปลูกถ่ายแมนเทิลในหอยมุกน้ำจืด Hyriopsis (Limnoscapha) myersianaและ Chamberlainia hainesiana
NUCLEATED AND NON-NUCLEATED PEARL FORMATION BY MANTLETRANSPLANTATION IN FRESHWATER PEARL MUSSELS, Hyriopsis(Limnoscapha) myersiana AND Chamberlainia hainesiana
 
C525314 นางสาวสมร ขวัญทอง   Major: 2631   ปี 2537   Record: 1,063
อ.ที่ปรึกษา: ศ.ไพบูลย์ นัยเนตร
การกระจายของสัตว์ท้องถิ่นบางชนิดที่ใช้เป็นอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย
DISTRIBUTION OF SOME LOCAL EDIBLE ANIMALS IN THE LOWERNORTH-EASTERN THAILAND
 
C525355 ว่าที่ร้อยตรี ชาญวิทย์ จิตยุทธการ   Major: 2641   ปี 2537   Record: 1,064
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ขจรยศ อยู่ดี
การเตรียมและการศึกษาลักษณะเฉพาะทางไฟฟ้าของฟิล์มบางคอปเปอร์อินเดียมไดซีลีไนด์
PREPARATION AND ELECTRICAL CHARACTERIZATION OF COPPER INDIUMDISELENIDE THIN FILMS
 
C525489 นางสาวอติพร หวังวัชรกุล   Major: 2651   ปี 2537   Record: 1,065
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.อบฉันท์ ไทยทอง และ รศ.ดร.ทวีศักดิ์ บุญเกิด
โครงสร้างใบของพืชในบริเวณป่าชายหาด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
LEAF STRUCTURE OF PLANTS OF THE BEACH FOREST IN CHANGWATPRACHUABKIRIKHAN
 
C525509 นายสมราน สุดดี   Major: 2651   ปี 2537   Record: 1,066
อ.ที่ปรึกษา: รศ.บุศบรรณ ณ สงขลา
การศึกษาอนุกรมวิธานของพรรณไม้ดอก บริเวณวนอุทยานป่าหินงามจังหวัดชัยภูมิ
TAXONOMIC STUDY ON FLOWERING PLANTS IN THE PA-HIN-NGAMFOREST PARK,CHANGWAT CHAIYAPHUM
 
C525540 นางสาวเยาวลักษณ์ วิลัย   Major: 2652   ปี 2537   Record: 1,067
อ.ที่ปรึกษา: รศ.พรรณี ชิโนรักษ์ และ ผศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ
ลักษณะแฮปโพลไทป์ของยีนบีตาอีโกลบินในชนเผ่าซาไกและชาวชอง
CHARACTERISTICS OF BETAE-GLOBIN GENE HAPLOTYPES IN SAKAIAND CHONG TRIBES
 
C525565 นางสาวนริศรา อัจฉริยาเพ็ชร   Major: 2661   ปี 2537   Record: 1,068
อ.ที่ปรึกษา: ศ.ดร.สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ และ ผศ.ดร.ธราพงษ์ วิฑิตศานต์
การผลิตดีไฟน์ซิลิกาจากแกลบในขนาดขยายส่วน
LARGE-SCALE PRODUCTION OF DEFINED SILICA FROM RICE HUSK
 
C525618 นางสาวสมพร บรรลือศรีเรือง   Major: 2661   ปี 2537   Record: 1,069
อ.ที่ปรึกษา: รศ.กัญจนา บุณยเกียรติ
แกสิฟิเคชันของถ่านชาร์ที่ล้างสารอนินทรีย์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลคาร์บอเนต
ALKALI CARBONATE CATALYSED GASIFICATION OF DEMINERALIZEDCOAL CHARS
 
C525682 นางสาววรรณงาม วีระผาสุก   Major: 2661   ปี 2537   Record: 1,070
อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.เพียรพรรค ทัศคร และ รศ.ดร.จริยา บุญญวัฒน์
ผลของภาวะการผสมต่อความหนืดมูนีของยางธรรมชาติโปรตีนต่ำ
EFFECT OF MIXING CONDITIONS ON MOONEY VISCOSITY OFDEPROTEINIZED NATURAL RUBBER
 
C525699 นายวัชรศักดิ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์   Major: 2661   ปี 2537   Record: 1,071
อ.ที่ปรึกษา: รศ.กัญจนา บุณยเกียรติ และ อ.ดร.พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์
ปฏิกิริยาระหว่างสารดูดซับที่มีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบกับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในฟลูแก๊ส
REACTIONS BETWEEN CALCIUM-BASED SORBENTS AND SULPHUR DIOXIDEIN FLUE GAS
 
C525750 นายจักรพันธ์ สุทธิรัตน์   Major: 2671   ปี 2537   Record: 1,072
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.วสันต์ พงศาพิชญ์ และ อ.ดร.ปัญญา จารุศิริ
ศิลาเคมีของหินบะซอลต์บริเวณอำเภอสบปราบและอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง
PETROCHEMISTRY OF BASALTS IN AMPHOE SOP PRAB AND AMPHOE KOKHA, CHANGWAT LAMPANG
 
C525790 นางสาวอรัญญา พลพรพิสิฐ   Major: 2713   ปี 2537   Record: 1,073
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล และ อ.สพ.ญ.นันทริกา โพธิปักษ์
ผลของเมทิลพาราไธออนต่อภูมิคุ้มกันชนิดเซลล์ของปลากะพงขาวLates calcarifer
EFFECTS OF METHYL PARATHION ON CELLULAR IMMUNITY OF SEA BASSLates calcarifer
 
C526007 นางสาวดุจฤทัย พงษ์เก่า   Major: 2731   ปี 2537   Record: 1,074
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.จรัสศรี ลอประยูร และ DR.REINHARD CONRADT
DISSOLUTION BEHAVIOUR OF HYDROXYAPATITES PREPARED FROMCATTLE BONE ASH
พฤติกรรมการละลายของไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่เตรียมจากเถ้ากระดูกวัวควาย
 
C526047 นางสาวสุพัตรา ตระการวิจิตร   Major: 2731   ปี 2537   Record: 1,075
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.สุพัตรา จินาวัฒน์ และ ผศ.ดร.อมร เพชรสม
การเตรียมสารไดแคลเซียมฟอสเฟตไดไฮเดรตจากระดูกวัวหรือควาย
PREPARATION OF DICALCIUM PHOSPHATE DIHYDRATE FROM CATTLEBONE
 
C526071 นางสาวเบญจภรณ์ รุ่งพิทักษ์ไชย   Major: 2741   ปี 2537   Record: 1,076
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.กาญจณา จันทองจีน และ รศ.ดร.นิคม ชัยศิริ
ผลของน้ำสกัดจากหอยสองฝาชนิดมีพิษและไม่มีพิษต่อการสร้างเทโทร-โดทอกซิน และพิษอัมพาตจากหอยโดยแบคทีเรีย
EFFECTS OF INFUSIONS FROM TOXIC AND NONTOXIC BIVALVES ONPRODUCTIONS OF TETRODOTOXINS AND PARALYTIC SHELLFISH POISONSBY BACTERIA
 
C526096 นางสาวจิรพรรณ ทวีสุขสมบัติ   Major: 2741   ปี 2537   Record: 1,077
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.กาญจนา ชาญสง่าเวช และ ดร.นันทกร บุญเกิด
สหสัมพันธ์ระหว่างฟีโนไทบ์ของยีน hup กับศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนของ Bradyrhizobium japonicum
CORRELATION BETWEEN hup GENES PHENOTYPE AND NITROGENFIXING POTENTIAL OF Bradyrhizobium japonicum
 
C526108 นางสาวกรรณิการ์ ดวงมาลย์   Major: 2741   ปี 2537   Record: 1,078
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ไพเราะ ปิ่นพานิชการ
การผลิตบีตาไซโลซิเดสโดย Streptomyces sp.ในขวดเขย่า
PRODUCTION OF -XYLOSIDASE BY Streptomyces sp. IN SHAKINGFLASK
 
C526197 นางสาวสุทธินี มีชอบธรรม   Major: 2741   ปี 2537   Record: 1,079
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.สุมาลี พิชญางกูร
การผลิตเอนไซม์เรนนินจาก Rhizopus microsporus S1
PRODUCTION OF RENNIN ENZYME FROM Rhizopus microsporus S1
 
C526399 นางสาวอลิสา วังใน   Major: 2761   ปี 2537   Record: 1,080
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.วินิจ ขำวิวรรธน์ และ รศ.ดร.จริยา บุญญวัฒน์
การตรึงรูปปาเปนบนไคทินเพื่อลดปริมาณโปรตีนในน้ำยางธรรมชาติ
IMMOBILIZATION OF PAPAIN ON CHITIN FOR NATURAL RUBBERLATEX DEPROTEINIZATION
 
C526401 นางสาวอัญชนา จีนานุพันธ์   Major: 2761   ปี 2537   Record: 1,081
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์ และ รศ.ดร.นลิน นิลอุบล
ระบบเครื่องหลอมเซลล์ด้วยไฟฟ้า
CELL ELECTROFUSION SYSTEM
 
C526419 นายอนุพันธ์ กงบังเกิด   Major: 2761   ปี 2537   Record: 1,082
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.สัณห์ พณิชยกุล และ รศ.ดร.ไพเราะ ปิ่นพานิชการ,รศ.ดร.นลิน นิลอุบล
การขยายพันธุ์คำฝอย Carthamus tinctorius Linn. ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตกรดไขมัน
MICROPROPAGATION OF Carthamus tinctorius Linn. BY TISSUECULTURE TO IMPROVE FATTY ACID PRODUCTION
 
C526442 นางสาวดวงใจ ตั้งวงศ์เจริญกิจ   Major: 2761   ปี 2537   Record: 1,083
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.อมร เพชรสม
การสกัดสาร บีตา แคโรทีน จากน้ำมันปาล์ม โดยใช้คาร์บอนกัมมันต์
EXTRACTION OF -CAROTENE FROM PALM OIL USING ACTIVATEDCARBON
 
C526450 นางสาวจันทรพร ทองเอกแก้ว   Major: 2761   ปี 2537   Record: 1,084
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.อรัญ อินเจริญศักดิ์
การผลิตไฟโคไซยานินจาก Aphanothece halophytica และการทำให้บริสุทธิ์
PRODUCTION AND PURIFICATION OF PHYCOCYANIN FROM Aphanothecehalophytica
 
C526475 นางสาวกนกพร สมพรไพลิน   Major: 2761   ปี 2537   Record: 1,085
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.วิชัย เชิดชีวศาสตร์
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อรากกวาวเครือขาว Pueraria mirifica ในเชิงพาณิชย์
TISSUE CULTURE AND COMMERCIALIZED DEVELOPMENT OF ROOTCULTURE IN Pueraria mirifica
 
C526483 นางสาวนิตยา ไชยเนตร   Major: 2761   ปี 2537   Record: 1,086
อ.ที่ปรึกษา: ศ.ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมสะเศวต และ ผศ.ดร.สมเกียรติ ปิยะธีรติวรกุล
การเสริมแอสตาแซนทีน วิตามินซีและน้ำมันปลาในอาหารเพื่อเพิ่มความต้านทานโรคหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำวัยรุ่น
SUPPLEMENT OF ASTAXANTHIN,VITAMIN C, AND FISH OIL IN FEEDFOR INCREASED RESISTANCE TO YELLOW-HEAD DISEASE IN JUVENILEGIANT TIGER PRAWN
 
C526502 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์   Major: 2761   ปี 2537   Record: 1,087
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
การทำไฮบริดในหอยนางรมเศรษฐกิจ
HYBRIDIZATION IN COMMERCIAL OYSTER
 
C526535 นางสาวภรณี ลิมปิสุต   Major: 2761   ปี 2537   Record: 1,088
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.วินิจ ขำวิวรรธน์ และ ศ.ดร.สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ
การตรึงเซลล์ Candida oleophila C-73 เพื่อผลิตกรดมะนาว
CELL IMMOBILIZATION OF Candida oleophila C-73 FOR CITRICACID PRODUCTION
 
C526584 นางสาวสิริเพ็ญ ทองปัสโน   Major: 2761   ปี 2537   Record: 1,089
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.พญ.กิ่งกาญจน์ เลาหทัย และ นางสาว ศิริเพ็ญ เวชชการัณย์
การติดตามผลการทำลายเซลล์มะเร็งตับของโมโนโคลนัลแอนติบอดีต่อเซลล์มะเร็งตับด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
ELECTRON MICROSCOPIC OBSERVATION OF ANTI-HEPATOMA MONOCLONALANTIBODIES ON HUMAN HEPATOCELLULAR CARCINOMA
 
C526611 นางสาวทิพย์สุภา มาลัย   Major: 2761   ปี 2537   Record: 1,090
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์
การผลิตไซโคลเดกซ์ทรินจากแป้งข้าวเจ้า
CYCLODEXTRIN PRODUCTION FROM RICE STARCH
 
C526629 นางสาวอุษามาส วังชัยสุนทร   Major: 2761   ปี 2537   Record: 1,091
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.นลิน นิลอุบล และ รศ.ดร.ไพเราะ ปิ่นพานิชการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจิบเบอเรลลินของ Gibberellafujikuroi N9-34 โดยการกลายพันธุ์
IMPROVEMENT OF GIBBERELLIN PRODUCTION BY Gibberellafujikuroi N9-34 THROUGH MUTATION
 
C526644 นางสาววารุณี ด่านสีทอง   Major: 2761   ปี 2537   Record: 1,092
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.พญ.กิ่งกาญจน์ เลาหทัย
การติดตามผลของอินเตอร์ฟีรอนต่อเซลล์มะเร็งตับด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
EFFECTS OF INTERFERON ON HEPATOMA CELL LINES OBSERVED BYELECTRON MICROSCOPY
 
C526761 นายชานนทร์ ห้องประดับมุกข์   Major: 2781   ปี 2537   Record: 1,093
อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.รมณี สงวนดีกุล
การผลิตนมเปรี้ยวพร้อมดื่มผสมน้ำผึ้งและรอยัลเยลลี
PRODUCTION OF DRINKING YOGHURT WITH HONEY AND ROYAL JELLY
 
C526786 นางสาวจิรารัตน์ ทัตติยกุล   Major: 2781   ปี 2537   Record: 1,094
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.พัชรี ปานกุล และ อ.ประชา บุญญสิริกูล
การผลิตมอลโตเดกซ์ทรินจากแป้งมันสำปะหลังโดยใช้เอนไซม์แอลฟา-อะมิเลสที่ทนความร้อน
PRODUCTION OF MALTODEXTRINS FROM TAPIOCA STARCH USINGTHERMOSTABLE ALPHA-AMYLASE
 
C526821 นางสาวพัชรินทร์ จิตรเอื้อใจสุข   Major: 2781   ปี 2537   Record: 1,095
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.พันธิพา จันทวัฒน์
การทดแทนไขมันหมูในไส้กรอกอิมัลชันด้วยน้ำมันไม่อิ่มตัวสูงโอเมก้า-3
SUBSTITUTION OF PORK FAT IN EMULSION SAUSAGE WITH OMEGA-3POLYUNSATURATED OIL
 
C526846 นางสาวสิรินดา กุสุมภ์   Major: 2781   ปี 2537   Record: 1,096
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.พัชรี ปานกุล และ ผศ.ดร.วรรณา ตุลยธัญ,ผศ.ดร.สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ
ผลของชนิดของผลไม้และน้ำเชื่อมต่อการละลายของดีบุกในผลไม้รวมกระป๋อง
EFFECTS OF TYPES OF FRUIT AND SYRUP ON DETINNING IN CANNEDFRUIT SALAD
 
C526879 นางสาวสุธยา บุญถนอม   Major: 2781   ปี 2537   Record: 1,097
อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.นินนาท ชินประหัษฐ์ และ ผศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
การใช้สารเคมีที่ให้ความเป็นกรดและหัวเชื้อผสมในผลิตภัณฑ์แหนม
UTILIZATION OF CHEMICAL ACIDULANTS AND MIXED STARTERCULTURES IN NHAM
 
C526887 นายตติย สีหร่าย   Major: 2781   ปี 2537   Record: 1,098
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วรรณา ตุลยธัญ และ อ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
สมบัติทางชีวเคมีของข้าวไทย Oryza sativa L. ในสภาพการปลูกที่แตกต่างกันและความสัมพันธ์กับคุณภาพการสีและการหุง
BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF SOME THAI RICE Oryza sativaL. CULTIVARS IN DIFFERENT CULTURAL PRACTICES AND THEIRRELATIONSHIP TO MILLING AND COOKING QUALITY
 
C526922 นางสาววัลลีย์ ชาญสุขสุรโชติ   Major: 2781   ปี 2537   Record: 1,099
อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.พันธิพา จันทวัฒน์ และ อ.ดร.รมณี สงวนดีกุล
เครื่องดื่มจากน้ำผัก-ผลไม้ผสมนมผึ้ง
FRUIT AND VEGETABLE DRINK WITH ROYAL JELLY
 
C526947 นางสาววิไลลักษณ์ ชัยสิทธิ์   Major: 2781   ปี 2537   Record: 1,100
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.สุวรรณา สุภิมารส
การผลิตมูสลีจากวัตถุดิบภายในประเทศและคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์
MUESLI PRODUCTION FROM LOCAL RAW MATERIALS AND ITSNUTRITIONAL VALUE
 

หน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19