ภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์
CU Home | Thai Home | Feedback | English | Department
ภาควิชาชีววิทยา-
 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาเรื่องของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่สิ่งมีชีวิตขั้นต่ำสุดจนถึงขั้นสูง โดยศึกษาหลักการทางชีววิทยาการทำงานของเซลล์ การรวมตัวเป็นเนื้อเยื่อ และระบบอวัยวะการจัดหมวดหมู่ตลอดจนอิทธิพลของสภาวะแวดล้อมที่มีต่อสิ่งมีชีวิต การสืบต่อเนื่องของสิงมีชีวิตซึ่งรวมถึงพันธุศาสตร์ การเจริญและวิวัฒนาการ หลักการทางชีววิทยาที่ได้จากการศึกษาในสาขานี้สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงพันธุ์ หรือควบคุมการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสุขอนามัย

รายละเอียดเพิ่มเติมที่

http://www.biology.sc.chula.ac.th