smallbox.GIF (77 bytes)gh.gif (828 bytes)ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวัสดุศาสตร์
ประวัติภาควิชาวัสดุศาสตร์
orl.gif (861 bytes)

การริเริ่มจัดตั้งแผนกวิชาวัสดุศาสตร์ ในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินขึ้น โดยศาสตราจารย์ ดร.พร้อม วัชรคุปต์ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2510 การร่างหลักสูตรได้อาศัยพื้นฐานของวิชาเทคโนโลยีเซรามิก   ซึ่งอยู่ในแผนกวิชาเคมีเทคนิค เป็นตัวเริ่มต้น ซึ่งในขณะนั้น มี ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.อุตตรากร วรวรรณ รับผิดชอบอยู่ การดำเนินการขอจัดตั้งแผนกวิชา ได้ประสบปัญหาและอุปสรรคนานัปการ ทั้งในปี พ.ศ.2515 ศาสตราจารย์ ดร.พร้อม วัชรคุปต์ ได้ถึงแก่กรรม โดยกระทันหัน อย่างไรก็ดี จากการดำเนินงานต่อมา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เล็ก อุตตมะศิล โดยการสนับสนุนของ ศาสตราจารย์ ดร.สงัด รุทระกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในสมัยนั้น แผนกวิชาวัสดุศาสตร์ จึงได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2517 เป็นแผนกหนึ่ง ในคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เล็ก อุตตมะศิล ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกวิชาคนแรก และอาศัยห้องปฏิบัติการ ตลอดจนตึกเรียนของตึกเคมี 1 เป็นที่ทำการชั่วคราว

ต่อมาได้ย้ายสถานที่ทำการของแผนกวิชา (ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นภาควิชา) มาอยู่ที่ตึกโรงอาหารเก่าของคณะวิทยาศาสตร์ และชั้น 3 อาคารแถบ และปัจจุบันอยู่ที่อาคารใหม่ ซึ่งเป็นอาคาร 8 ชั้น ติดถนนพญาไท โดยใช้ร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายฯ ซึ่งในส่วนของ ชั้น 3 อาคารแถบ ก็ยังคงใช้เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาฯ ด้วย

แต่เดิม ได้เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ โดยเน้นหนักไปทางเซรามิกส์ แล้วจึงได้มีการเพิ่มวิชาทางด้านโลหะพื้นฐาน พอลิเมอร์และสิ่งทอเข้าไป จนกระทั่งในปี พ.ศ.2520 ก็ได้ขยายออกเป็น 2 สายวิชา คือ สายวิชาเซรามิกส์และวัสดุศาสตร์ และสายวิชาพอลิเมอร์และสิ่งทอ ผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต

 

|  

mt.JPG (14326 bytes)

วัสดุศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างโครงสร้างของวัสดุทั้งกายภาพ และเคมีทีจะมีต่อสมบัติของวัสดุทั้งวัสดุอนินทรีย์ เช่น เซรามิกส์และวัสดุอินทรีย์ เช่น พอลิเมอร์ มี 2 สายวิชาคือ สายเซรามิกส์และวัสดุศาสตร์ ซึ่งทำการสอนเรื่อง วัตถุดิบ คุณสมบัติเฉพาะ กรรมวิธี และกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ คุณสมบัติ การควบคุมการผลิตและการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และอุตสาหกรรมด้านวัสถุคาบเกี่ยว อีกสายหนึ่งคือ สายพอลิเมอร์และสิ่งทอ ศึกษาเน้นหนักทางด้านอุตสาหกรรมเส้นใยสิ่งทอ พลาสติกและพอลิเมอร์อื่นๆ ตลอดจนการเคลือบผิวต่างๆ