mrpl3.jpg (480 bytes)mrpl2.jpg (4855 bytes)mrpl1.jpg (2651 bytes)
คณะวิทยาศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยgh.gif (828 bytes)English Version

marine2.JPG (7218 bytes)วิทยาศาสตร์ทางทะเล
ภาควิชาวิทยาศาตร์ทางทะเล มี 2 สายวิชาคือ

สายสมุทรศาสตร์สกายะและเคมี ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของน้ำทะเล เช่นความหนาแน่น อุณหภูมิและความเค็ม การไหลเวียนของกระแสน้ำ ในมหาสมุทร การทำนายน้ำขึ้นน้ำลงการวิเคราะห์คลื่น เป็นต้น นอกจากนี้ยังศึกษาคุณภาพทางเคมีของน้ำและดิน

สายชีววิทยาทางทะเลและประมง ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในทะเลและความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เช่น แพลงก์ตอน สิ่งมีชีวิตหน้าดิน สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ปะการัง ปลา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเน้นสัตว์เศรษฐกิจ การศึกษาปัญหามลภาวทางทะเลและผลกระทบของมลภาวะนั้นต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิต

 

building.jpg (5714 bytes)

รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.marine.sc.chula.ac.th/