Head

ประวัติความเป็นมา

จากวิสัยทัศน์ของ ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ  ที่เห็นว่าอุตสาหกรรมเคมีจะเป็นอุตสาหกรรมที่จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาประเทศ  ถึงได้เสนอให้มีการจัดตั้งภาควิชาเคมีเทคนิคขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2502 ซึ่งนับได้ว่าเป็นภาควิชาแรกทางสาขาวิศวกรรมเคมีของประเทศไทย  โดยในตอนแรกได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากรและอุปกรณ์จากภาควิชาเคมี  การพัฒนาภาควิชาเคมีเทคนิคเป็นไปในรูปการใช้หลักสูตรเคมีวิศวกรรมเป็นแกนและนำวิธีการที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะเรื่องที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ อุตสาหกรรมของประเทศมาผสมผสานในลักษณะดังกล่าว  จึงนับได้ว่าภาควิชาเคมีเทคนิคเป็นแกนนำให้เกิดการพัฒนาการศึกษา  ด้านเคมีวิศวกรรมและได้แตกแขนงออกเป็นการศึกษาวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารซึ่งต่อมาได้เจริญก้าวหน้าและขยายขอบข่ายออกไป  เป็นภาควิชาวัสดุศาสตร์  เมื่อปี พ.ศ. 2517  และภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร  เมื่อปี พ.ศ. 2527ตามลำดับ

TOP

หลักสูตรภาควิชา
ภาควิชาเคมีเทคนิคดำเนินการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 3 หลักสูตรด้วยกันคือ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาเคมีวิศวกรรม  สายเคมีวิศวกรรมและสายเทคโนโลยีทางเชื้อเพลิง  รับนิสิตเข้าศึกษาปีละประมาณ 80 คน
2.  หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาเคมีเทคนิค  รับนิสิตปริญญาบัณฑิตเข้าศึกษาปีละประมาณ 30 คน
3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีเชื้อเพลิง  รับนิสิตปริญญาบัณฑิตเข้าศึกษาโดยเริ่มรับปีการศึกษา 2548 ปีละประมาณ 15 คน
4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  สาขาเคมีเทคนิครับนิสิตปริญญาบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตเข้าศึกษาโดยเริ่มรับปีการศึกษา 2536 ปีละประมาณ 7 คน

TOP

ระบบประกันคุณภาพภาควิชา
ภาควิชาเคมีเทคนิคมีนโยบายที่จะผลักดันให้มีการพัฒนาปรับปรุงกลไกและระบบการทำงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องในทุกด้านที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน การประกันคุณภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยระบบดังกล่าวต้องมีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างองค์กร  บัณฑิตและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพทางด้านเคมีวิศวกรรมและเทคโนโลยีเชื้อเพลิง  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรในภาคการผลิตที่ใช้กระบวนการเคมีและกระบวนการในลักษณะใกล้เคียง  ตลอดจนความต้องการของสถานศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

 

TOP

คณาจารย์ภาควิชา
ประกอบด้วยวุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก 18 คน  ปริญญาโท 1 คน แยกเป็นศาสตราจารย์ 2 คน รองศาสตราจารย์ 6 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน  อาจารย์ 3 คน
บุคลากรภาควิชา
ประกอบด้วย  นักวิทยาศาสตร์ 4 คน  นักวิจัย 6 คน เจ้าหน้าที่สำนักงาน 3 คน ช่างเทคนิค 2 คน
จนถึงวันนี้  ภาควิชาฯ ได้ผลิตบัณฑิตไปแล้วประมาณ 2,100 คน  มหาบัณฑิตประมาณ 200 คน  ดุษฎีบัณฑิต 20 คน  ซึ่งไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ  และทำงานในสถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ รับราชการ ดำเนินธุรกิจและประกอบอาชีพส่วนตัว  ซึ่งบัณฑิตต่างๆ เหล่านี้เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการควบคุม ดูแล และรับผิดชอบปฏิบัติการต่างๆ ในกระบวนการผลิต การควบคุมการผลิตภัณฑ์การวิจัยและพัฒนา  การตลาดและการขยายของอุตสาหรรมต่างๆ ทั่วประเทศ  และมีจำนวนไม่น้อยที่ก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับผู้บริหารชั้นสูงของธุรกิจ  อุตสาหกรรมหลายประเภท  จึงกล่าวอย่างภาคภูมิใจได้ว่า  ภาควิชาเคมีเทคนิคเป็นองค์กรที่มีส่วนในการสร้างเสริมเศรษฐกิจของประเทศในด้านการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างสำคัญยิ่งองค์กรหนึ่ง

TOP

การปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน

~2537
 • สนับสนุนให้อาจารย์ประเมินรายวิชาที่สอนโดยหน่วยพัฒนาคณาจารย์
2537
 • ให้นิสิตปีที่ 4 ประเมินภาควิชาก่อนสำเร็จการศึกษา 
 • นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภาควิชา
2538
 • ภาควิชาได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย (ศ.นพ.จรัล สุวรรณเวลา) ให้ทดลองทำโครงการนำร่อง  รื้อปรับระบบการทำงานในภาควิชา
2539
 • พัฒนาระบบภาระงานอาจารย์
 • ประเมินการสอนรายวิชาบรรยายทุกวิชา
2540
 • จัดให้มี Course syllabus ของทุกรายวิชา
 • เริ่มเก็บข้อมูลลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์ของนิสิตกับสิ่งรอบตัว
2541
 • ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี  โดยเพิ่มวิชา Tutorial สำหรับรายวิชาแกน
2542
 • ทำการประเมินการสอนรายวิชาทุกรายวิชา
 • เริ่มสอบรวบยอดวัดผลนิสิตปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
2544
 • เก็บข้อมูลการออกแบบข้อสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบ
 • เริ่มให้มีการอบรมการป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี
 • พัฒนาและเริ่มใช้ระบบประกันคุณภาพของภาควิชาตามมาตรฐาน CU-QA 84.1  เมื่อ มี.ค. 45
2545
 • ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาบัณฑิต โดยนำเนื้อหารายวิชาทุกรายวิชามาพิจารณาความต่อเนื่องกันของเนื้อหาและตอบสนอง ความต้องการในการทำงานของนิสิต
2547
 • ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาบัณฑิตข้ามสาขา Major/ Minor  เริ่มเก็บข้อมูลพัฒนาการตนเองของนิสิตจากรายวิชาที่ได้เรียน

2548
 • ปรับปรุงสื่อการสอนประเภท E-learning (LMS)

ระบบประกันคุณภาพ

ภาควิชาเคมีเทคนิคมีนโยบายที่จะผลักดันให้มีการพัฒนาปรับปรุงกลไกและระบบการทำงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องในทุกด้านที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการประกันคุณภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU-QA 84.1โดยระบบดังกล่าวต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะดำเนินการในกิจกรรมต่างๆดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง

QA

ระบบประกันคุณภาพการเรียนการสอน
ระบบประกันคุณภาพการเรียนการสอนของภาควิชาฯ ดำเนินตามข้อกำหนด 4.3 ซึ่งประกอบด้วย 8 Procedure Manual (PM) 15 Supporting Documents (SD) และ 23 Forms (FM) โดยมีลักษณะการดำเนินงานดังแผนภาพด้านล่าง

QA2

สรุปแบบประเมินผลการสอน แบบบรรยาย ป.ตรี ภาคปลาย
1. ได้รับประมวลรายวิชา
2. ได้อ่านหนังสืออ่านประกอบ
3. เข้าเรียนสม่ำเสมอ
4. ค้นคว้าเพิ่มเติม
5. ถามเมื่อไม่เข้าใจ
6. ทราบวิธีการวัดผล

 

1. การใช้เวลาให้กับการเตรียมก่อนการสอนรายวิชา
2.  ความเข้าใจลึกซึ้งในศาสตร์ การติดตามความก้าวหน้า
3. ความสามารถในการสื่อความรู้ให้นิสิต
4. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์และนิสิต
5. ความรับผิดชอบต่อการสอน
6. ความกระตือรือร้นต่อการสอน

TOP