ดาวเทียมเรดาร์แซท RADARSAT

ดาวเทียมเรดาร์แซท เป็นดาวเทียมสำรวจโลกของประเทศแคนาดา ดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538

ดาวเทียมเรดาร์แซททำการสำรวจโดยใช้ระบบ Synthetic Aperture Radar (SAR) ซึ่งคลื่นวิทยุสามารถทะลุผ่านเมฆได้ และสามารถทำการได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน

คลื่นวิทยุที่ดาวเทียมใช้ในการสำรวจเป็นคลื่นในช่วง C-band มีความยาวคลื่น 5.6 ซม. โดยขั้วสัญญาณที่ส่งอยู่ในแนวราบ และรับสัญญาณสะท้อนกลับในแนวราบ (จัดเป็น HH porarization หรือมีการจัด polarization เป็นแบบ horizontal transmit - horizontal receive) สามารถปรับโหมดการทำงานของเรดาร์ให้สอดคล้องกับความต้องการสำรวจของผู้ใช้ได้

รายละเอียดเพิ่มเติมของ RadarSat

ตัวอย่างภาพดาวเทียม

ข้อมูลภาพ RADARSAT: พื้นที่บริเวณอ่าวไทย
วงโคจรที่ : 23401 วันที่บันทึกข้อมูล 28 เมษายน 2543 เวลา 23:07:38.404
โหมดของเรดาร์ W2 มุมกวาดของเรดาร์ 30.0 - 39.4 องศา

คุณลักษณะของสัญญาณเรดาร์ที่ใช้

ดาวเทียมเรดาร์แซทมีโหมดในการส่งสัญญาณหลายประเภทดังแสดงซึ่งสามารถสรุปด้วยรูปและตารางได้ดังนี้

โหมดของเรดาร์
Beam Mode

ตำแหน่งลำคลื่น
Beam Position

มุมกวาดของเรดาร์ (องศา)
Incidence Angle Range

กำลังแยก (เมตร)
Resolution
Range x Azimuth

พื้นที่ครอบคลุม
Nominal Area (km)

Fine

F1N
F1
F1F
F2N
F2
F2F
F3N
F3
F3F
F4N
F4
F4F
F5N
F5
F5F

36.4-39.5
36.8-39.9
37.2-40.3
38.9-41.8
39.3-42.1
39.5-42.5
41.1-43.7
41.5-44.0
41.8-44.3
43.2-45.5
43.5-45.8
43.8-46.1
45.0-47.3
45.3-47.5
45.6-47.8


9.1 x 8.4


8.7 x 8.4


8.4 x 8.4


8.1 x 8.4


7.8 x 8.4

50 X 50

Standard

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

19.4-26.8
24.1-30.9
31.0-37.0
33.6-39.4
36.4-41.9
41.7-46.5
44.7-49.2

26.0x27.0
22.0x27.0
27.6x27.0
25.7x27.0
24.2x27.0
22.1x27.0
20.1x27.0

110 X 100

Wide

W1
W2
W3

19.3-30.2
30.1-38.9
38.9-45.1

35.5x27.0
26.0x27.0
22.8x27.0

165 x 165
150x150
130x130

ScanSAR Narrow

sN1
sN2

19.3-38.9
30.1-46.5

50 (approximate)

300 x 300

ScanSAR Wide

sW1
sW2

19.3-49.2
19.3-46.5

100 (approximate)

510 x 500
470 x 500

Extended Low

L1

10.4-22.0

36.3x27.0

169 x 170

Extended High

H1
H2
H3
H4
H5
H6

49.0-52.4
50.0-53.5
51.2-54.6
54.4-57.1
55.5-58.2
56.9-59.4

19.8x27.0
19.4x27.0
19.1x27.0
18.5x27.0
18.2x27.0
18.0x27.0

85 x 75

หมายเหตุ: ตัวเลขที่แสดงเป็นค่าประมาณเท่านั้น