กฎข้อที่ 1 ของเมนเดล Law of Independent Segregation หรีอ Law of Segregation

ภาพนิ่งก่อนหน้านี้ ภาพนิ่งถัดไป กลับไปที่ภาพนิ่งแรก ชมรุ่นกราฟิกส์


โดย ผศ. เตือนใจ โก้สกุล
เทคนิคโดย: ยุติ เฉลยสมัย