หน่วยจัดหาพัสดุ : มีหน้าที่ดังนี้
1. จัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานคณบดีและส่วนกลางของคณะฯ
    - จัดพิมพ์บันทึกรายงานขอความเห็นชอบในการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา , ประกวดราคา,วิธีพิเศษ,วิธีกรณีพิเศษ
    - จัดพิมพ์แบบฟอร์มขอความเห็นชอบ,อนุมัติหรือ ขอซื้อ/ขอจ้าง
    - จัดพิมพ์คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ เพื่อดำเนินการสอบราคา,ประกวดราคา,ประกวดราคา,วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ
    - เป็นกรรมการ เปิดซองสอบราคา/รับและเปิดซอง ประกวดราคา/พิจารณาผลประกวดราคา / ตรวจรับการจัดซื้อ,จัดจ้าง
    - ตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 1 (ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน)
    - จัดทำประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
    - จัดทำบัญชีบริษัท ห้างร้าน ที่คณะกรรมการเปิดซองได้เปิดซอง
    - จัดพิมพ์ประกาศ เรียกสอบราคา/ประกวดราคา
    - ขายหรือแจกเอกสารเพื่อสอบราคา/ประกวดราคา
    - รับซองสอบราคา
    - จัดพิมพ์รายงานการสอบราคา/ประกวดราคา
    - จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
    - จัดพิมพ์ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
2. ติดต่อผู้ประกอบการเพื่อให้มีการเสนอราคา (ในกรณีจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาหรือเพื่อต้องการทราบราคา เพื่อนำมาตั้งงบประมาณ)
3. ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้างของ 14 ภาควิชา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ไม่ได้สังกัดสำนักงานคณบดี
4. จัดทำเอกสารการขอยกเว้นภาษีศุลกากร
5. ติดต่อกระทรวงศึกษาธิการและกรมศุลกากรในเรื่องยกเว้นภาษีศุลกากร
6. จัดทำหนังสือสงวนสิทธิ์การปรับ
7. จัดทำเรื่องขยายเวลา งดยกเว้นค่าปรับ
8. จัดทำเรื่องยกเลิก/ขยายเวลา การสอบราคา หรือประกวดราคา
9. จัดพิมพ์สัญญาการซื้อการจ้าง
10. จัดพิมพ์หนังสือสนองรับราคา
11. ติดต่อผู้ประกอบการเพื่อจัดทำหนังสือยืนยันราคา และแจ้งให้ผู้ประกอบการนำหลักประกันสัญญามาค้ำประกันสัญญา
12. เก็บรักษาเอกสารหลักประกันสัญญาและหลักประกันซอง
13. จัดทำเอกสารเพื่อขอเบิกคืนหลักประกันซอง หรือหลักประกันสัญญาเมื่อหลักประกันครบกำหนด
14. คำนวณค่าปรับและจัดทำหนังสือขออนุมัติปรับรวมถึงแจ้งบริษัท เพื่อยินยอมหรือคัดค้านการปรับ

 
หน่วยจัดหาพัสดุ
หน่วยคลังพัสดุ
หน่วยทะเบียนพัสดุ